How frappante lives? #7 Actually, we were lucky.

 
This is our contract. No, really not kidding. Our landlord just does not like paperwork :)) // Tohle je naše nájemní smlouva. Ne, opravdu si nedělám legraci. Náš pan domácí prostě nemá rád papírování :))

This is our contract. No, really not kidding. Our landlord just does not like paperwork :)) // Tohle je naše nájemní smlouva. Ne, opravdu si nedělám legraci. Náš pan domácí prostě nemá rád papírování :))

Pro českou verzi scrollujte níže :) 

Do you know that feeling when you are on a horrible vacation and you are terribly looking forward for your home, your own bed, your privacy, for cooking in your kitchen with your own mess and around you will be the smell of home where is mixed a scent of freshly washed laundry with roasted chicken for sunday lunch? My currently feeling in London is like being on terrible vacation with no return. One way to the hell where you can't wait to pull out of moldy washing machine your clothes, the smell will forever be engraved in your memory and is connected with the place where you live. Where the bed for two is so small and uncomfortable, that every morning you will view in the mirror if you do not have your back as the question mark. Where you want to cook in gloves, just to not have to touch the dishes. Where you can't organize your stuff because of lack of space everything is rolling all over the place. Where your robe smell that remind you of your previous home is gone and now content a local smelling odors that with you have absolutely nothing in common. Yes, it's horrible and yet we were very lucky :)

But this post is not about complaining, but about how when you want something, you have to have the courage to do a lot of sacrifice and a lot of compromise on your standards. About how you consciously offend to get a chance to start again for something better. About how beginnings are xtimes harder than you ever imagined, but you don't want to give it up. About how you can change for the better in few days, because suddenly you are faced with problems that you do not have to ever deal with before, but now it's unavoidable, it can not be postponed. About what does not kill you makes you stronger.

After visiting an apartment in Wimbledon we didn't stopped calling advertisements. Until you have a signed contract, nothing is certain and it is not a good idea to let it be and wait that it might work. You'll call every day dozens of offers. You're getting a little exhausted and starting to be sad, but simply you can't stop until at least something will be sure. So we got a Muslim name Javed. He showed us the room where was the wardrobe and chest of drawers, a straight entrance to the garden and is relatively maintained. It's a room in the house where currently live 4 other people. For all of us there is one shared bathroom and one toilet. Behind our room is the kitchen. Before I got to put into it our food I had to use a little desinfection to make the kitchen usable, so I sacrificed a big part of Sunday to do it, but at least I feel a little better :) . Those who know me better know that I don't have too far to Monica from Friends TV show, so I feel comfortable in places where there is just plain clean but Monica's clean :) . One of our roommates working late into the night as the croupier, so except uncomfortable beds we are still awakened by his late night arrivals. But this I can get used to.

The house is in Hounslow, near Heathrow airport where airoplanes landing on average every two or three minutes and are so close that we can almost touch them :). The large shop is about 20 minutes to walk and otherwise around there is nothing. It is an area where many Indians live, so that's a lot of street stinks of all possible spices and Indian dishes. But we can used to it.

Why we were lucky?

We had Javed in ambush, who was not perfect, but apart from him we had a few more options.

To rent a room for a week in another Airbnb (get any where small dog is welcomed is almost as hard to find as long-term housing with him) and during the week calling more and more advertisements.

Or give up and go home.

Blind both eyes, cover the nose and swallow the fact that it could have been much worse and sign an agreement with Muslim.

And so we chose...

Room in AirBnb for another week would cost us more to be 9000 crowns - which would be a bit expensive vacation. Furthermore, given how difficult it was to find at least one decent digs wouldn't at all certain that we will be able to find something within a week.

Giving up was not an option for me. Folded ears and go back to the Czech Republic with the fact that we tried it and it just did not work out is simply unthinkable. We are not cowards! We cannot run away first week before the first issue that arises. We will fight even if I'll have to cook with gloves! : D

And so we chose Javed. We were willing to sacrifice all the comforts to which we have been accustomed for a single security - a roof over our head. Here is no need to pay a refundable deposit, which is great and we have no minimum term. It's certainly better than Mařena (which, as I forgot to mention previously, asked us for our addictions, which was a little suspicious :D), here are no rats. Well we have quiet time to look for another rental. Maybe released our latest discovery in Kennington, which is free from 1st December. So we can only keep fingers crossed :)

// 

Znáte takový ten pocit, když jste na příšerné dovolené a těšíte se domů na svojí pohodlnou postel, svoje soukromí, až se obklopíte svými věcmi, budete vařit ve svojí kuchyni se svým nepořádkem a kde se ponoříte do té známé vůně domova, ve které se mísí čisté voňavé prádlo s nedělním pečeným kuřetem k obědu? Tak můj momentání pocit v Londýně je jako být na příšerné dovolené bez návratu. Jednosměrná cesta do pekla, kde se nemůžete dočkat až si z plesnivějící pračky vytáhnete svoje prádlo, jehož odér se vám už navždy vryje do paměti a bude spojen s místem, kde zrovna žijete. Kde je postel pro dva tak malá a nepohodlná, že se každé ráno budete v zrcadle prohlížet, zda už nemáte záda jako otazník. Kde máte chuť vařit v rukavicích, jen abyste se nemuseli dotknout místního nádobí. Kde si kvůli nedostatku místa nemůžete uspořádat svoje věci a tak se všechno válí všude možně. Kde vůně županu, která vám připomínala váš předchozí spokojený domov už vyčpěla a on načichl místními pachy, které s vámi nemají absolutně nic společného. Ano, je to tu strašný a přesto jsme měli obrovské štěstí :) 

Jenže tenhle post není o remcání, ale o tom, jak když něco chcete, musíte mít odvahu tomu hodně obětovat a hodně slevit ze svých standardů. O tom, jak si vědomě pohoršíte, abyste se dostali šanci se vypracovat a nakonec si polepšit. O tom jak začátky jsou xkrát těžší, než jste si vůbec představovali, ale přesto to nechcete vzdát. O tom, jak i pár těžkých dní vás může změnit k lepšímu, protože najednou stojíte před problémy, které jste nikdy řešit nemuseli, ale teď je to nevyhnutelné, nedá se to odkládat. O tom co tě nezabije, to tě posílí.

Po prohlídce bytu ve Wimbledonu jsme nepřestali obvolávat inzeráty. Dokud nemáte podepsanou smlouvu, nic není jisté a není moudré usnout na vavřínech a spoléhat se, že by to mohlo vyjít. Denně obvoláte desítky nabídek. Jste už trochu vyčerpaní a začínáte být nešťastní, ale prostě nesmíte přestat, dokud nebude aspoň něco jisté. A tak jsme se dostali k muslimovi jménem Javed. Ukázal nám pokoj, kde je skříň a komoda, má vstup rovnou na zahradu, je relativně udržovaný. Je to pokoj v domě, kde žijí momentálně další 4 lidé. Pro nás všechny je tady jedna sdílená koupelna a jedna toaleta. Hned za naším pokojem je kuchyň. Předtím, než jsem do ní vůbec mohla schovat jídlo bylo nutné jí prohnat trochu savem, aby byla použitelná, takže jsem jí obětovala většinu neděle, ale mám aspoň trochu lepší pocit :). Ti, kdo mě znají lépe, vědí, že nemám moc daleko k Monice ze seriálu Přátelé, a proto se cítím dobře v místech, kde není jenom obyčejný čisto, ale Moničino čisto :). Jeden z našich spolubydlících pracuje dlouho do noci jako krupiér, takže kromě nepohodlné postele nás ještě budí jeho pozdně noční příchody. Ale na to se dá zvyknout. 
Dům je v Hounslow, velmi blízko letiště Heathrow, kde nám nad hlavou přistávají letadla,  průměrně tak každé dvě až tři minuty a jsou tak blízko, že se jich skoro můžeme dotknout :). Do nejbližšího většího obchodu je to tak 20 minut chůze a jinak v okolí není vůbec nic . Je to oblast, kde žije hodně indů, takže ulice tady hodně čpí vším možným kořením a indickými jídly. Ale i na to se dá zvyknout.

Proč jsme měli štěstí 

Měli jsme v záloze Javeda, který nebyl úplně ideální, ale kromě něj ještě několik dalších možností.
Buď si pronajmout pokoj na týden v nějakém jiném AirBnb (kdy sehnat nějaké, kde je vítán malý pes je skoro stejně tak těžké jako sehnat dlouhodobé bydlení s ním) a během toho týdne obvolávat další a další inzeráty.
Nebo to vzdát a vrátit se domů.
Nebo přimhouřit obě oči, zacpat si nos, překousnout tu skutečnost, že to mohlo být ještě mnohem horší a podepsat nájemní smlovu u muslima.

A tak jsme si vybrali
Pokoj na další týden by nás stál dalších třeba 9000,-, což by byla trochu drahá dovolená. Navíc vzhledem k tomu, jak těžké bylo najít aspoň jeden slušnější podnájem by nebylo vůbec jisté, že se nám podaří něco najít během jednoho týdne.
Vzdát se takhle na začátku jsem, aspoň já, vůbec nepočítala jako další možnost. Sklopit uši a jet zpátky do Čech s tím, že jsme to zkusili a prostě to nevyšlo je prostě nemyslitelné. Dotáhli jsme to až sem a přeci nejsme takoví zbabělci, abychom utekli po týdnu, před prvním problémem co se naskytne. Budeme bojovat, i kdybych měla vařit v rukavicích! :D
A tak jsme si vybrali Javeda. Byli jsme ochotní obětovat veškerý komfort, na který jsme byli zvyklí za jednu jedinou jistotu - střechy nad hlavou. Nebylo nutné hradit žádnou vratnou zálohu, což je super a taky nemáme žádný minimum term (minimální doba, po kterou tady musíme bydlet). Je to rozhodně lepší než Mařena (která, jak jsem zapomněla předtím zmínit, se nás ptala na naše závislosti, což bylo trochu podezřelé :D), no a nejsou tu krysy. A taky máme čas v klidu hledat jiný pronájem. Třeba vyjde náš poslední objev v Kenningtonu, který je volný od 1. prosince. Tak nám zase držte palce :)