People: Attilio, the painter

I watch him at work while he concentrated move with brush and time to time he hum a melody. Later he says that he likes to work while listening to classical music. As a evidence I saw the large collection of old audio cassettes in the next room.

Attilio Consolaro is primarily a painter who gets inspiration for his paintings mostly from nature, which is indeed the most obvious in his artworks, where a building is seen rarely.
"Houses are the signs of human life that ruins the nature. That's why I do not like to paint them. Instead, I like to paint the sky or forest. From the perspective of virginity nature I like more landscape in Croatia than in Italy. Is less disturbed by man."

When I was looking at the sky he painted they seemed to be very dynamic and from several painting I felt like the sky was angry. But also that's the part of the character of his creations.

"I try to give to them the soul. A friend of mine told me that she felt like she was inside the painting, when looking at them." I liked this because it proves that he do good to imprint the coveted soul.

I was interested bit more in how the painting is formed.
"I do not paint in the open air, because I'm too lazy" announce me and laugh. "Usually I catch the landscape on a photo and later I paint it in my studio. Sometimes I paint photography I get from someone else, like now," he says to me while holding in his hands a photography of landscape somewhere in South America, which he got from his daughter Beatrice.
"I start paint from the furtherest part and continue forward. Usually I work very quickly and one painting take me about 4 or 5 hours. But even so, sometimes I have to interfere with a painting even later. After it dries, often is the image slightly different so it needs to take more time to fix some nuances."

Although I personally like more simple and minimalist graphic, on Atilio's paintings I was intrigued by symphony of colors and blending of different shades, which together give rise to the landscape, which is rich in all seasons. His paintings pulsating life, even though it portrays nature, which seems at one moment motionless.

What makes you most happy about your artwork?
"The result. If I have a thought I catch, I'm happy." 

Attilio Consolare is a graduate in History of Art in Padua, his paintings influenced for example, Cézanne, Monet, English landscape painters and painters of the Barbizon school. He lives and works in Zermeghedo in the province of Vicenza, which took place a few openings of his work.

//

Pozoruji ho při práci, při které soustředěně maluje štětcem a občas si zabrouká. Později se svěřuje, že rád při práci poslouchá klasickou hudbu a o jeho zálibě svědčí velká sbírka starých audiokazet ve vedlejším pokoji.

Attilio Consolaro je především malíř, který čerpá inspiraci pro své malby většinou z přírody, což je ostatně nejvíc patrné právě z uměleckých děl, kde nějakou stavbu najdete málokdy. 
"Domy jsou známka života, který tu přírodu ruinuje. Proto nemám jejich malování rád. Místo toho radši maluju oblohy nebo les. Z pohledu panenskosti přírody se mi víc líbí krajina v Chorvatsku než v Itálii. Je méně narušená člověkem."

Když jsem se na jeho ztvárnění oblohy dívala, často mi přišly takové dynamické, z několika obrazů jsem dokonce měla pocit, že se obloha zlobí. Ale i to je součástí znaků je tvorby.

"Snažím je jim vtisknout duši. Jedna kamarádka mi řekla, že se cítí, jako by byla uvnitř obrazu, když se na něj dívá." To se mi moc líbilo, protože to svědčí o tom, že se Attiliovi daří jim kýženou duši vtisknout.

Zajímala jsem se trochu víc o proces, jak jednotlivý obraz vzniká.
"Nemaluji v plenéru, protože jsem moc líný", oznamuje mi se smíchem. "Krajinu většinou zachytím na fotografii a pak podle ní maluju v ateliéru. Občas také maluju podle fotografie, kterou dostanu, jako třeba teď," oznamuje mi, zatímco drží v ruce fotografii krajiny kdesi v jižní Americe, kterou dostal od své dcery Beatrice.
"Malbu začínám vždycky od těch nejvzdálenějších částí a postupuju směrem dopředu. Obvykle pracuju velmi rychle a jedna malba mi trvá třeba 4-5 hodin. Ale i tak se občas stává, že do malby ještě později zasahuju. Poté, co uschne, je často její výsledek trochu jiný a musím tomu obrazu nechat dostatek času a opravit pak drobné nuance."

Ačkoli já osobně mám víc ráda jednoduché a minimalistické grafiky, na Atiliových obrazech mě oslovila symfonie barev a prolínání jednotlivých odstínů, které dohromady dají vzniknout krajině, jenž je pestrá ve všech ročních obdobích. Z jeho obrazů pulzuje život, i přesto že ztvárňuje přírodu, která se zdá v jeden moment nehybná.

Co vás dělá na vaší tvorbě nejšťastnějším?
"Výsledek. Když mám myšlenku, kterou se mi podařilo zachytit. Když mám utopistické představy uvnitř, které se mi podaří malbami vypustit ven."

Attilio Consolaro je absolvent studia dějin umění v Padově, jeho malby ovlivnili například Cézanne, Monet, někteří angličtí krajináři a malíři Barbizonské školy. Žije a pracuje v Zermeghedu v provincii Vicenza, kde proběhlo i několik vernisáží jeho práce.