Spring issue of Soffa magazine.

Spring issue of Soffa magazine. • via baraperglova.com

Newest issue of stunning czech design magazine Soffa is out yesterday and one of the reason I am even happier is that I was one of the contributors, hopefully not for the last time ;)

Every member of Soffa mag team is very talented as I already wrote when I mentioned first issue. Moreover I love the result of cooperation with new photographer Lina Németh

Because we are expecting Easter and Spring is coming every quickly I can highly recommend article about eggs colored by nature as your DIY Easter project and article about flowers you can eat. Anyway all articles, ideas and inspiration are very well and beautifully stylized and I am sure you will enjoy this issue so much because it is real pleasure for your eyes! :)

Have a lovely reading

//

Včera vyšlo nejnovější číslo přenádherného designového magazínu Soffa a jeden z důvodů, proč mám z publikování zrovna z tohohle čísla motýlky v břiše je ten, že jsem jedním z přispěvatelů. Něco mi říká, že ne naposled, ale nechte se raději překvapit ;)

Každý člen týmů Soffa je ohromně talentovaný jako jsem už zmiňovala v článku o prvním čísle. Navíc se mi ohromně líbí výsledek spolupráce s novou fotografkou Linou Németh.

Nenechte se zahltit vejci a kuřátky. I když s nimi mám Velikonoce nesmazatelně spojené. Pokud byste snad těch vajec měli přeci jen trochu nad hlavu, z nového vydání určitě doporučuju vyzkoušet recept na barvení vajec přírodními způsoby. A protože zdravých receptů nikdy není dostatek, nechte se inspirovat využitím jedlých květů v kuchyni. I když teď v Česku o ně ještě jen tak nezakopnete, věřím, že na sebe nenechají dlouho čekat, stejně jako místy rozkvetlé, místy zatím ještě jen opupené jaro.

Každopádně všechny články, nápady i inspirace jsou výborně a nádherně stylizované a jsem si jistá, že si tohle vydání určitě užijete, je skutečnou potěchou oka.

Přeji krásné počtení!

It's official.

I wouldn't believe that on Spring I will be back in the Czech Republic. But what can I do, I will watch sprouting with you :)

Have a wonderful first day of Spring, and many other equally sunny days like today! ;)

//

Nevěřila bych, že na první jarní den budu zase zpátky v Česku. Ale co nadělám, holt budu ten rozpuk sledovat s vámi :) 

Přeju krásný první jarní den a mnoho dalších stejně tak slunečných jako byl ten dnešní! ;)

Photo and styling by me

Breakfast with ants.

Breakfast with ants. • baraperglova.com

Elegant and stylish or creepy and disgusting? I like work of german artist Evelyn Bracklow very much. Her collection Chitins Gloss is very extraordinary combination of antique porcelain with realistic hand-painted armies of ants.

Evelyn says about her work "Fear, disgust, fascination and admiration: this very interplay of feelings constitutes the charm of the work."  
I understand this describing very well. When I saw these pictures for the first time I was thinking "Eww...", but after a while I just started admire her perfect sense for detail every single ant as well as for whole formations which looks super realistic. 

If your food or tea is served on this set, you need just get over it and start look at this like an piece of art. 

I would love to have at home such set like that.

What about you?


Some of pieces of this collection are available on Etsy

//

Elegantní a stylové nebo děsivé a nechutné? Mě se práce německé umělkyně Evelyn Bracklow líbí. Její kolekce Chitins Gloss je velmi neobyvklá kombinace starožitného porcelánu s realistickými malbami armád mravenců.

Evelyn o své práci říká "Strach, hnus, fascinace, obdiv. Tahle souhra různých citů představuje kouzlo celé práce."
A tomuhle popisu docela dobře rozumím. Když jsem viděla obrázky poprvé, pomyslela jsem si "Fůj...", ale po chvíli mě to přešlo a prostě jsem začala obdivovat její perfektní smysl pro detail každého jednotlivého mravence stejně tak jako pro celá seskupení, která vypadají super realisticky.

Je-li vaše jídlo nebo čaj servírováno na tomhle setu, musíte se přes to prostě dostat a začít se na to víc dívat jako na kousek umění.

Já bych docela ráda měla takovýhle servis :)

A co vy?


Nekteré kousky této kolekce jsou dostupné na Etsy

Spotted on Bored Panda • Pictures via Bored Panda, LaPhilie on Etsy, Every Bracklow websites

Before I Die by Candy Chang.

This is a wall you can see in one of London street. 

It is easy to caught up in day to day and forget what really matters to you. Before I Die is a global public art project that invites people to reflect on their lives and share their personal aspirations in a public space. Originally created by Candy Chang on an abandoned house in her neighborhood in New Orleans after she lost someone she loved.

Before people die they want to do a lot of amazing things. On this wall I read Before I die I want to: Make a movie, Move in with Kat, Travel the world, Live in London, Put a padlock on Lovelock Bridge in Paris, Work for McDonalds,...

People have dreams and this wall is inspiring. Well, maybe except the part with McDonalds :)). 

What would you wrote on this wall?

Have a lovely rest of this weekend!

//

Tuhle zeď můžete vidět na jedné z Londýnských ulic.

Je snadné se honit den za dnem a zapomenout co je pro vás skutečně důležité. Before I Die (pozn. překl, Předtím než zemřu) je celosvětový veřejný umělecký projekt, který vybízí lidi, aby přemýšleli o svém životě a podělili se o svoje osobní ambice na veřejném prostoru. Původně byl projekt vytvořený Candy Changovou v opuštěném domě kdesi v New Orleans poté, co ztratila milovanou osobu.

Předtím než lidé zemřou chtějí dělat hromadu úžasných věcí. Na téhle zdi jsem mezi nápisy četla: Natočit film, Sestěhovat se s Kat, Procestovat svět, Žít v Londýně, Pověsit zámek na Most lásky v Paříži, Pracovat pro McDonalds,...

Lidé mají tolik snů a tahle zeď je moc inspirativní. No snad až na tu část s McDonaldem :))

Co byste si na tuhle zeď napsali vy?

Přeji všem krásný zbytek víkendu!

Photos by me

Paper artwork. By Fideli Sundquist.

Paper artwork. By Fideli Sundquist. • baraperglova.com/blog

This amazing paperwork didn't attracted my attention just because it is so original and really unique art, but on this cooperates designer Fideli Sanquist with one of the best stylists Sasa Antić. I admire his talent for a long time.
I like how they together created concept whose parts are not taken out of context, but shall have the meaning as a whole. And great job on this paper project did also photographer Olivia Jeczmyk.

For more Fideli's work check out her portfolio.

...Oh jeez, I know it's just paper, but the food looks so tasty! Should I feel guilty that still I want to taste it? :))

//

Tahle úžasná práce z papíru neupoutala mojí pozornost jen proto, že je tak originální a jedinečné umění, ale také proto, že na něm tvůrkyně a designérka Fideli Sanquist spolupracovala s jedním z nejlepších světových stylistů Sašou Antićem. Jeho talent obdivuju už dlouho.
Na téhle práci se mi líbí, jak vytvořili koncept jehož části nejsou vytržené z kontextu, ale fungují a mají význam jako celek. 
Skvělou práci na tomhle díle odvedla ovšem i Olivia Jeczmyk.

Více Fideliny práce najdete v jejím portfoliu.

...Šmarja, já vím, že to jídlo je jen za papíru, ale přesto na něj mám děsnou chuť. Mám se cítit provinile, že i přesto mám chuť ochutnat? :))

 

Photos via Fideli Sanquist

Each StoryTile tells it's own story.

Each StoryTile tells it's own story. baraperglova.com/blog

StoryTiles are miniature art stories from Holland. Each panel is designed with love, attention to detail and a sense of humor and is processed and baked in the traditional way.

The traditional Dutch tiles that are already made  since the 16th century. Amsterdam artist Marga van Oers gives old tiles a new life with her  unique, detailed and humorous collages. Each StoryTile tells its own story. 

See more StoryTiles on official website 

And if you like this kind of upcykling art, few months ago I wrote about similar project Ninaworm 

 //

StoryTiles jsou umělecké miniaturní příběhy z na holadských kachličkách. Každý panel je navržen s láskou, důrazem na detail a smyslem pro humor a zpracovává se i peče tradičním způsobem. 

Tradiční holandské dlaždičky jsou vyráběny už od 16. století. Amsterodamská umělkyně Marga van Oers dala dlaždičkám nový život svými originálními, podrobnými a humornými kolážemi. Každá StoryTile říká svůj vlastní příběh.

 

Podívejte se na víc příběhl StoryTiles na originálních stránkách

A jeslti máte rádi tenhle druh upcyklingového umění, před pár měsíci jsem psala o podobném projektu Ninaworm

All photos via StoryTiles

Wasted Rita.

Wasted Rita is a graphic designer and illustrator. If she is not traveling, she lives in Portugal. She was born a natural agent provocateur, sarcastic as needed and a full-time thinker who must write about life, human behaviors and play with words to keep breathing. She is the one who stands behing the blog Rita Bored - the blog that got famous for its humor drawings and hand lettering quotes. And I am not surprised that she was featured in several magazines, books and art&graphic design websites, because her graphic is simple, almost primitive, but mainly funny and truly. 

Check out her website, her shop and blog 

All pictures by Wasted Rita.

 

 

Sit down please. Yes, to the Canvas.

 

For my Sunday art post I found perfet connection between art, furniture and design. Let me introduce you project Canvas by YOY, a Tokio based design studio.

A canvas shaped chair with a drawing of a chair. It can be used by leaning against a wall. A frame made of wood and aluminum is covered by an elastic fabric printed with texture of a canvas and a drawing of chair

Very clever, don't you think?

 //

Pro svůj nedělní umělecký příspěvek jsem našla pefrektní spojení umění, nábytku a designu. Dovolte mi představit projekt Canvas od tokijského designového studia YOY.

Plátno funguje jako židle s vlastní kresbou židle na něm. Rám je vyrobený ze dřeva a hliníku a je potažený elastickou látkou s texturou plátna a potiskem židle.

Velmi chytré, co říkáte? 

Spotted on Design Milk, Photos by Yasuko Furukava

How to make a lemonade in an extraordinary way?​

Kinfolk is ad-free printed magazine that collects ideas from a growing international community of artists, writers, designers, photographers, cooks and others who are interested in creating small gatherings and finding new things to make and do. 
 
And believe me, in Kinfolk are not just discoverers and they really do new things and show new ways how to common things make in extraordinary way.

I found Kinfolk yesterday and on their websites I found a lot of inspiration in categories Stories, Galleries and Films. First thing I saw there were short clips Making Soda and I believe that you will like it as much as I do. It is something fresh, something different from recipes what I see on the internet day after day and projects like this bring me a lot of ideas for my own projects - what is after all the best just for you because you can look forward for more inspiration on my blog :)

// 

Kinfolk je tištěný magazín bez reklam který sbírá nápady od neustále rostoucí mezinárodní komunity umělců, spisovatelů, designérů, fotografů, kuchařů a všech dalších, kdo mají zájem vytvářet malá shromáždění a hledat nové zajímavé činnosti. (tohle mi připomnělo, že některé texty by měly zůstávat pouze v angličtině, protože v češtině se mi spousta věcí zdá čím dál víc ztraceno v překladu)
Věřte mi, že v Kinfolku nejsou pouze "hledači", ale opravdu dělají nové věci a ukazují nové cesty jak obyčejné věci udělat neobyčejným způsobem.

Kinfolk jsem našla včera a na jejich stránkách jsem našla opravdu hodně inspirace v kategoriích Příběhy (Stories), Galerie (Galleries) a Filmy (Films). Vlastně první věc, kterou jsem viděla byly krátké videoklipy Making Soda a věřím, že i vám se budou líbit  tak jako mě. Je to něco nového, něco tak odlišného od všech receptů co den za dnem vidím na internetu a projekty jako jsou tyhle mi přináší spoustu nápadů na moje vlastní projekty - což je nakonec to úplně nejlepší hlavně pro vás, protože se na mém blogu můžete těšit na víc inspirace :)

Videos via Kinfolk

Ferm Living and Kristina Krogh. Together. It works.

 
Last week (I think it was Thursday) one of my favorite brands Ferm Living published a new catalog. You probably have some of these photographs already seen, because their product photos are all over the internet at the speed of Usain Bold, and every blogger wants to share their amazing pictures. Let's be honest, I'm no exception :)

 
In addition to usual beautiful new products, which include more geometry and new prints with marble patterns (from which I am a bit mushy lately) I'm very pleased with the cooperation of my favorite graphic designer Kristina Krogh. About her lovely work I wrote a while ago here. It was a very pleasant surprise to see her work among the Ferm Living products. I know their work each separately, but as I saw her amazing posters in great stylized scenes of new Ferm Living catalogue I realized that the concepts have much in common and perfectly goes together.

See all prodcuts from new collection 

How do you like the new catalog?

 //

Minulý týden (tuším, že to bylo ve čtvrtek) vyšel nový katalog jedné z mých nejoblíbenějších značek Ferm Living. Pravděpodobně jste už některé z následujících fotografií viděli, protože jejich produktové fotografie už stačily oběhnout internet rychlostí Usaina Bolta a každý blogger touží jejich úžasné fotografie sdílet. Řekněme si upřímně, já nejsem žádná výjimka.

Kromě obvykle krásných nových produktů, které zahrnují ještě více geometrie a nové potisky s motivem mramoru (ze kterého jsem popravdě poslední dobou trochu naměkko) mě moc potěšila spolupráce s mojí oblíbenou grafičkou Kristinou Krogh, o jejíž práci jsem psala před nějakou dobou tady. Bylo to moc milé překvapení její práci vidět mezi produkty Ferm Living. Znám jejich práci každou samostatně, ale jakmile jsem viděla její úžasné plakáty ve skvěle stylizovaných scénách nového katalogu došlo mi, že jejich koncepty mají hodně společného a skvěle se doplňují.

Na všechny produkty nové kolekce se podívejte zde

Jak se nový katalog líbí vám? 

 

All photos via Ferm Living

 

Posters in cooperation with Kristina Krogh