art

Breakfast with ants.

Breakfast with ants. • baraperglova.com

Elegant and stylish or creepy and disgusting? I like work of german artist Evelyn Bracklow very much. Her collection Chitins Gloss is very extraordinary combination of antique porcelain with realistic hand-painted armies of ants.

Evelyn says about her work "Fear, disgust, fascination and admiration: this very interplay of feelings constitutes the charm of the work."  
I understand this describing very well. When I saw these pictures for the first time I was thinking "Eww...", but after a while I just started admire her perfect sense for detail every single ant as well as for whole formations which looks super realistic. 

If your food or tea is served on this set, you need just get over it and start look at this like an piece of art. 

I would love to have at home such set like that.

What about you?


Some of pieces of this collection are available on Etsy

//

Elegantní a stylové nebo děsivé a nechutné? Mě se práce německé umělkyně Evelyn Bracklow líbí. Její kolekce Chitins Gloss je velmi neobyvklá kombinace starožitného porcelánu s realistickými malbami armád mravenců.

Evelyn o své práci říká "Strach, hnus, fascinace, obdiv. Tahle souhra různých citů představuje kouzlo celé práce."
A tomuhle popisu docela dobře rozumím. Když jsem viděla obrázky poprvé, pomyslela jsem si "Fůj...", ale po chvíli mě to přešlo a prostě jsem začala obdivovat její perfektní smysl pro detail každého jednotlivého mravence stejně tak jako pro celá seskupení, která vypadají super realisticky.

Je-li vaše jídlo nebo čaj servírováno na tomhle setu, musíte se přes to prostě dostat a začít se na to víc dívat jako na kousek umění.

Já bych docela ráda měla takovýhle servis :)

A co vy?


Nekteré kousky této kolekce jsou dostupné na Etsy

Spotted on Bored Panda • Pictures via Bored Panda, LaPhilie on Etsy, Every Bracklow websites

Each StoryTile tells it's own story.

Each StoryTile tells it's own story. baraperglova.com/blog

StoryTiles are miniature art stories from Holland. Each panel is designed with love, attention to detail and a sense of humor and is processed and baked in the traditional way.

The traditional Dutch tiles that are already made  since the 16th century. Amsterdam artist Marga van Oers gives old tiles a new life with her  unique, detailed and humorous collages. Each StoryTile tells its own story. 

See more StoryTiles on official website 

And if you like this kind of upcykling art, few months ago I wrote about similar project Ninaworm 

 //

StoryTiles jsou umělecké miniaturní příběhy z na holadských kachličkách. Každý panel je navržen s láskou, důrazem na detail a smyslem pro humor a zpracovává se i peče tradičním způsobem. 

Tradiční holandské dlaždičky jsou vyráběny už od 16. století. Amsterodamská umělkyně Marga van Oers dala dlaždičkám nový život svými originálními, podrobnými a humornými kolážemi. Každá StoryTile říká svůj vlastní příběh.

 

Podívejte se na víc příběhl StoryTiles na originálních stránkách

A jeslti máte rádi tenhle druh upcyklingového umění, před pár měsíci jsem psala o podobném projektu Ninaworm

All photos via StoryTiles

Sit down please. Yes, to the Canvas.

 

For my Sunday art post I found perfet connection between art, furniture and design. Let me introduce you project Canvas by YOY, a Tokio based design studio.

A canvas shaped chair with a drawing of a chair. It can be used by leaning against a wall. A frame made of wood and aluminum is covered by an elastic fabric printed with texture of a canvas and a drawing of chair

Very clever, don't you think?

 //

Pro svůj nedělní umělecký příspěvek jsem našla pefrektní spojení umění, nábytku a designu. Dovolte mi představit projekt Canvas od tokijského designového studia YOY.

Plátno funguje jako židle s vlastní kresbou židle na něm. Rám je vyrobený ze dřeva a hliníku a je potažený elastickou látkou s texturou plátna a potiskem židle.

Velmi chytré, co říkáte? 

Spotted on Design Milk, Photos by Yasuko Furukava

Minimalism. To keep your mind calm.

You know, sometimes are my eyes very tired of all these colorful and messy pictures what I see during the week on the internet. So that's why I am trying to choose into my blogposts some nice, but simple pictures, because I want you to relax your eyes and mind. So for today's Friday moodboard I choose something minimalistic to try to keep your mind calm, so you can prepare your taughts on weekend experiences ;)

Simplicity helps me a lot to think and discover what is really important. Do you agree or chaos is your best friend? :)

Have a wonderful Friday! 

// 

Víte, někdy jsou moje oči unavené ze všech těch barevných a neuspořádaných fotografií a obrázků, které vidím přes týden při surfování inetrnetem.  Proto se snažím do svých přípěvků vybírat povětšinou hezké, ale jednoduché obrázky, protože chci nechat vaše oči a mysl tak trochu relaxovat. A tak jsem si i do dnešního pátečního moodboardu vybrala minimalistické téma, abych vás moc při pátku nezatěžovala a vy se tak můžete o to lépe připravit (byť třeba jen myšlenkami) na svá víkendová dobrodružství ;)

Jednoduchost mi pomáhá jasněji myslet a objevit to, co je opravdu důležité. Souhlasíte s tím a máte to taky tak nebo je chaos vás nejlepší přítel? :)

Přeji nádherný pátek vám všem! 

 

All pictures via my Pinterest 

Saša Antić. Follow this guy.

Saša Antić is one of my favorite stylists. I like his style and his home even if I didn't share it yet. Maybe later...But what I want to show you today is his inspiring Tumblr blog Field Notes. Is full of very moody photos, some of them are little bit creepy, but I think that many of them are very emotional.  

Do you believe (like me) that blog is a reflection of a person who writes it?  Who is this guy in real life?...

Have a nice middle of this week! 

// 

Saša Antić je jeden z mých oblíbených stylistů. Líbí  se mi jeho styl i jeho domov, ačkoli jsem ještě nic z toho od něj tady nesdílela. Snad příště...
Ale co vám dnes chci ukázat je jeho inspirativní blog na Tumbleru Field Notes. Je plný "náladových" fotek, některé z nich jsou trošku i svým způsobem děsivé, ale spousta z nich ve mě vyvolává zvláštní, uklidňující pocit.

Taky jako já věříte, že blog je odkazem člověka, který ho píše? Copak je to asi za člověka ve skutečném životě?... 

Přeji všem krásnou středu! 

 

For stripes, simplicity and scandinavian style I behave an affection. Even in 3D.

I think some of you already noticed my interest in clean bright apartments, scandinavian style and hyperrealistic 3D rendering of spaces. Today post is combination of these :) Project by vietnamese studio ATdesign I found via this blog. Maybe is this render too bright and some surfaces (like wood or textiles) could be more realistic, but at the end it very nice work made by very talented people who perfectly describe basic attributes and elements of modern Scandinavian design.

 //

Myslím, že někteří z vás už si všimli mého zaujetí ve světlých domovech, skandinávském stylu a hyperrealistických 3D renderech interiérů a prostor. Dnešní příspěvek je kombinací těch všech :) Projekt vietnamského studia ATdesign jsem našla skrze tento blog. Možná, že výsledný render je nakonec trochu moc (až nepřirozeně) světlý a některé povrchy jako dřevo nebo textilie by mohly být ještě krapet realističtější, ale nakonec je to moc dobrá práce vytvořená velmi talentovanými lidmi, kteří perfektně vystihli základní znaky a prvky moderního skandinávského designu.

Photos via 

 

Fong Qi Wei. Exploded flowers.

Today I have something for gardeners. Do you know what kind of flowers are these? I know at first glance Sunflower, Orchid and I am sure, that at least one of this is Rose, but there my knowledge ends :)
Yes, my art Sunday is back and this is project "Exploded flowers" by Fong Qi Wei. Except this work I like also his another project Floral Paintings and Day & Night.

// 

Dnes tu mám něco přesně pro zahradníky. Poznáte o jaké květiny se jedná? Já poznám na první pohled Slunečnici, Orchidej a jsem si jistá, že aspoň jedna z nich bude růže, ale tam moje znalosti končí :)
Je to tak, moje umělecké neděle jsou zpět a dnes představuju projekt "Exploded flowers" (přel. Květiny po explozi) od fotografa Fong Qi Wei. 
Kromě této práce se mi líbí ještě tyto další projekty Floral Paintings a Day & Night.

Spotted on Francesco Mugnai, Photos via fqwimages 

Kristina Krogh. Art of posters.

Beautiful design comes from Copenhagen. Again. Geometric combination of textures? Warm and cold surfaces? On posters? Yes! And I love it! 

Kristina Krogh is Danish graphic designer and artist based in Copenhagen and she is the author of these amazing posters. In her work is everything! Style, idea, textures, art, perfect styling. Very talented girl...

// 

Krásný design přichází z Kodaně. Znovu. Geometrické kombinace textur? Chladné a hřejivé povrchy? Na plakátech? No jasně! A mě se to ohromně líbí! 

Kristina Krogh je grafická designérka a umělkyně z Dánska a ona je autorem těchto úžasných plakátů. V její práci je snad úplně všechno! Osobitý styl, nápad, práce s texturami, umění a nesmím opomenout skvělý styling. Velmi talentovaná žena...

All photos by Kristina Krogh 

Simon Schubert. Paper Art.

German artist Simon Schubert (*1976) fascinated me with his paper art. Structure of bendered paper creates insights into the interiors with beautiful architectural features. Simon has an amazing sense of perspective and some on some examples below you can see the interior reflected in mirror.
This art is amazing and I've never seen anything like this before.

// 

Německý umělec Simon Schubert (*1976) mě fascinoval svým papírovým uměním. Struktura zohýbaného papíru vytváří pohledy do interiérů s nádhernými architektonickými prvky. Simon má úžasný cit pro perspektivu a na některých ukázkách můžete vidět i interiér odrážející se v zrcadle.
Tohle umění je úžasné a ještě nikdy jsem nic podobného předtím neviděla.

All photos via Simon Schubert