bed

Bedroom Inspirations

Bedroom is the first room what you see when you wake up in the morning and I think that bedroom should be cozy and mainly should have a positive look because the first view which arises in the morning can affect your whole day. Look at these inspirations, in every bedroom impressed me another detail. 

//

Ložnice je první místnost, kterou vidíte hned po probuzení a proto si myslím, že by měla být útulná a vypadat pozitivně, protože první pohled, který ráno vidíte vám může ovlivnit celý den. Podívejte se na tyhle ložnicové inspirace, v každé ložnici mě zaujal trochu jiný detail.

image

In this bedroom I like the red accents. I love when the interior is furnished in neutral colors and you have a great options for using color accents.

//

Na téhle místnosti se mi líbí ty červené akceny. Miluju, když je místnost neutrálně zařízená, máte pak skvělé možnosti pro použití jakéhokoli doplňujícího barevného akcentu. Nebo je můžete častěji střídat.

image

Look at this brick wall! And what a beautiful idea to wake up and breakfast every sunny morning on this balcony, so close from bed :)

//

Podívejte na tu cihlovou zeď! Jaká to krásná myšlenka ráno vstát a snídat každé slunné ráno na tak pěkném balkónku, tak blízko z postele :)

image

This bed is maybe for one, but here impressed me the stand for clothes and bulb chain on the wall. Also we have just stand instead a big wardrobe. It’s sooo different! ;)

//

Tahle postel je možná jen pro jednoho, ale o to víc mě zaujal stojan na šaty a žárovkový řetěz na zdi. I my máme doma jen věšák místo obří skříně. Je tak jiné! ;)

image

Guess what is so lovely in this bedroom? Oh yeas, the fireplace! Probably only in winter, but imagine - is very cold outside, and from your bed you see just falling snowflakes behind the window, fire in the fireplace quietly crackles. You lie under cozy blanket with favorite book or biggest love of your live…splendid!

//

Hádejte co je tak krásného na téhle ložnici? No jistě, ten krb! Pravděpodobně jen v zimě, ale jen si to představte - venku je chladno, a ze své postele za oknem pozorujete padající sněhové vločky, oheň v krbu tiše praská. Ležíte zachumlaní pod pohodlnou peřinou s oblíbenou knihou nebo jen tak s láskou svého života…nádhera! 

image

Here I like the big windows and white floor. So scandinavian! :))

//

Tady se mi líbí ta velká okna a bílá podlaha. Je tak skandinávská! :))

image

Yes, this is nice, in this bedroom caught my attention the chairs instead bedside tables. I know this is not new, again we discovered America :)), but it is nice idea. However, I would use another chair, I really do not like the knitted seat and I am not big fan of wall coverings. Maybe I’m a little upset that the poster above the bed is not aligned with anything. I speak from my obsession for aesthetic order :-P.

//

Tohle je taky pěkné, v téhle ložnici upoutaly moji pozornost židle použité místo nočního stolku. Vím, že to není žádná novinka a že jsme znovu objevili Ameriku, ale je to pěkný nápad. Každopádně, ja bych použila jiné židle, moc se mi nelíbí ten pletený sedák a taky nejsem velký fanoušek tapet. A snad mi i trochu vadí, že ten nástěnný plakát nad postelí není s ničím zarovnaný, ale to ze mě asi mluví moje posedlost pro estetický pořádek :-P

Source // Zdroj