books

Shoptour: The Harry Potter shop at platform 9¾

IMG_2066.jpg

Stories about boy with round glasses and scar on a forehead from the wizarding world was a very significant part of my childhood. The first four books I've read so 6 times? 8 times? I do not remember. I read these books for four years over and over again and still I wasn't bored. Then  one year I stucked in the fifth book. Suddenly, I didn't want to read more so I put down the story of Harry Potter in a drawer and I did not get farther than the fifth part. But a year ago I haven't any books to read so I downloaded again the fifth, sixth and seventh book. Again, I was amazed by the story. A during reading the last, seventh book I totally returned to my childhood, to the days when I devoured page after page and could not go to sleep, because the end of each chapter was so exciting. In one night, I read of the last book about 700 pages (out of 930) and finished Harry Potter book until the end. I was hidden under a blanket and shone on the pages by my phone. The light was poor, under the blanket I was so hot, I had sore elbows and neck, but nothing stopped the desire to finally find out how it turned out. And after reading the last page, the last sentence, the last word, I felt exactly the feeling I was scared as little girl - the story was finished, it will never continue. After a while I moved on, just for sure I watched the movies and since then I'm trying to find a book that engulf me like that again.

In Harry Potter shop at King 's Cross Station, I got by coincidence a few days ago. It was like when your childhood imagination is alive for a while :) There is a wall named as platform 9¾, and there is a replica of the disappearing carriage with a suitcase and a cage for owl Hedwig, where you can be photographed with a long billowing Hogwarts scarf and photo can then be picked up in near Harry Potter shop. And this shop is full of wonderful crap! :D Plush snow owls, posters that announce escape of Sirius Black, there are shelves with clothes in the colors of all four houses, Tom Riddle's diary, even a replica of wands of all characters from the stories you can imagine, always marked by metal plate with engraved name. And not only that - the shop had even an entire shelf with other boxes with wands inside, just like in Mr. Ollivander's store. In shop I bought for my friend a small package of Bertie bott's every flavor beans. Inside were flavors just like in the books - sausage, soap, ear wax, earthworms and so on. She told she tried cherry, booger, dirt and kept the rest just as a memory. And I understand :))

From which book you were excited like that? And have you ever get the feeling of sadness when the book came to an end?

//

Příběhy o brýlatém chlapci z kouzelnického světa byly velmi významnou částí mého dětství. První čtyři díly jsem přečetla tak 6 krát? 8 krát? Už si ani nevzpomenu. Pamatuju si, jak jsem je po asi čtyři roky četla pořád a pořád dokola a nikdy mě to nepřestalo bavit. Pak jsem se jeden rok zasekla u pátého dílu. Najednou to nešlo dál a tak jsem příběh Harryho Pottera odložila do šuplíku a nedostala jsem se dál než za pátý díl. A před zhruba rokem jsem neměla co číst a stáhla jsem si znovu díl pátý, šestý a sedmý. Znovu jsem tím příběhem byla pohlcená. A při čtení posledního sedmého dílu jsem se naprosto věrohodně vrátila do svého dětství, do dob, kdy jsem hlatala stránku za stránkou a nemohla jít spát, protože konec každé kapitoly byl tak napínavý. Během jedné noci jsem tak ze sedmého dílu přečetla asi 700 stran (z celkových 930) a dočetla Harryho až do konce. Byla jsem zachumlaná pod dekou a svítila si na stránky telefonem. Světlo bylo mizerné, pod dekou mi bylo děsné horko, lokty jsem měla otlačené a krk zdřevěnělý, ale nic nezastavilo tu touhu se konečně dozvědět jak to přesně dopadlo. A po dočtení poslední stránky, poslední věty, posledního slova mě přepadl přesně ten pocit, kterého jsem se bála jako malá - ten příběh skončil, dočetla jsem to, další už nebude. Po pár dnech mě to zase přešlo, aspoň jsem se tedy ještě pro jistotu podívala na filmové zpracování a od té doby se snažím najít knížku která mě zase takhle pohltí.

Do Harry Potter obchodu na nádraží King's Cross jsem se dostala úplnou náhodou před pár dny. Bylo to, jako když se vaše dětství zase na chvíli zhmotní :) Na nádraží vyhradili místo, které popsali jako nástupiště 9¾, je tam replika mizejícího vozíku s kufrem a klecí na sovu Hedviku, kde se můžete nechat vyfotit s dlouhou vlající nebelvírskou šálou na krku a fotografii si pak vyzvednout u přilehlého tematického obchodu. A obchod je plný nádherných blbostí! :D Plyšových sněžných sov, plakátů, které oznamují uprchnutí Siriuse Blacka jako ve třetím díle, jsou tam police s oblečením v barvách všechn čtyř kolejí, deník Toma Raddlea, dokonce repliky hůlek snad všech hrdinů i vedlejších postav, na které si vzpomenete, které byly vždy označené kovovým štítkem s vygravírovaným jménem. A nejen to - v obchodě měli dokonce celý regál s dalšími krabičkami s hůlkami uvnitř, přesně jako v obchodě s hůlkami pana Ollivandera. Návštěvu obchodu jsem si užila a neodešla jsem s prázdnou, koupila jsem tam totiž kamarádce malý balíček Bertíkových fazolek tisickát jinak. Na zadní straně měly vyobrazané příchutě, přesně jako v knížkách - párek, mýdlo, vosk do uší, žížaly a tak dál. Už zkusila třešeň, suché z nosu a špínu a zbytek si prý nechá už radši jen na výstavu. A já to chápu :))

Jaká kniha takhle dostala vás? A měli jste někdy ten pocit smutku, když se knížka dostala ke svému konci?

Photos by me

Shoptour: Material

Shoptour: Material • baraperglova.com

Sometimes I am surprised what treasures I find across when wandering through town. And still I am fascinated about "multimeaning" of local shops. Stationery is not only about paper but about creativity and creation, bike shop is not just about bikes, but about design and lifestyle, store with household goods is not just about plastic buckets, but the products with long-lasting value...And a bookstore Material is not only about books, but it's a colorful world full of ideas and stories.

I love bookshops since ever and I liked here several books, magazines and posters, which (if we would not move) would probably become part of my collection.

Even if I am not ornithologist, I was fascinated with books An Incomplete Dictionary of Show Birds with photographs by Luke Stephenson by their simplicity and beautiful color rendering. Then little Tank Books with books by world famous writers like Franz Kafka, Ernst Hemingway or Leo Tolstoy. They look like a real cigarette boxes, packaged in flip-top cartons and sealed in cellophane. Perfect for a smoking break for non-smoking intellectuals.
I spent a long moment by reading books about people living in London - 50 People of East London and I've Lived in East London for 86 1/2 Years. I loved to read their stories supplemented by photographs or illustrations of their everyday life in this big city.
Lots of creative inspiration I found in the Uppercase magazine, but if I should buy something to my collection, I would definitely think also about posters, like a Le Gun Cat. And cards by Rop van Mierlo are a bit childlike, but maybe that's why I liked them. That's a shame that I do not never send any postcards! 

//

Někdy mě překvapí na jaké poklady při toulkách městem narazím. A nepřestává mě fascinovat, jak jsou zdejší Londýnské obchody ozvláštněné. Papírnictví není jen o papíru, ale o kreativitě a tvoření, obchod s koly není jen o kolech, ale designu a životním stylu, obchod s domácími potřebami není jen o plastových kýblech, ale o produktech s trvalou hodnotou...A knihkupectví Material není jen knihách, ale je to barevný svět plný nápadů a příběhů. 

Knihkupectví mám ráda už odjakživa a tady mě zaujalo hned několik publikací, časopisů i plakátů, které (nebýt našeho stěhování) by se pravděpodobně staly součqástí mojí sbírky. Tedy ne všechny, ale některé určitě.

Ač nejsem žádný ornitolog, knihy An Incomplete Dictionary of Show Birds s fotografiemi Luke Stephensona mě fascinovaly jednoduchostí a krásným barevným zpracováním. Pak malé Tank Books s životními díly světoznýmých autorů jako Franz Kafka, Ernst Hemingway nebo Leo Tolstoj. Vypadají jako skutečné krabičky s cigaretami, včetně obalu s odklopem a balení v celofánu. Perfektní na kuřáckou pauzu pro nekuřácké intelektuály. 
Delší chvilku jsem strávila i nad knihami o lidech žijících v Londýně - 50 People of East London nebo I’ve Lived in East London for 86 1/2 Years. Jejich příběhy jsou protkány fotografiemi nebo ilustracemi jejich všedních dní v tomhle velkoměstě. 
Spoustu kreativní inspirace jsem našla ve vydáních časopisů Uppercase, ale kdyby došlo na tu mojí sbírku, tak bych rozhodně nezůstala jen u knih, ale bavily mě i plakáty, třeba kočičí Le Gun. A pohlednice Rop van Mierlo jsou sice trochu dětinské a infantilní a snad proto se mi líbily. Až je nakonec škoda, že nikdy žádná papírová přání neposílám!

Photos by me