etsy

INKKIT. Wrap your gift.

 
il_fullxfull.384862227_266w.jpg

I wrote earlier how much I enjoy wrapping gifts. But sometimes I want to do my work easier and would appreciate if I find a simple way to gift wrap nicely and simple. That's why I'm glad there are shops like Cait Lucas have. One of her product lines is INKKIT I found few months ago on Etsy. There she provides material for decorative packaging. I would at Cait bought a bunch of stuff just because of how nice it is photographed :).

So I don't want to alarm you, but Christmas will be here before you know it, and those creative of us, for which is not enough to wrap a gift in a cheap paper, could be this nice idea for this year's packaging :)

// 

Už dříve jsem psala, jak moc mě baví balení dárků. I já si ale někdy chci práci usnadnit a ocením, když najdu nějaký jednoduchý způsob jak dárek zabalit hezky a přitom jednoduše. Proto jsem ráda, že existují obchody jako má Cait Lucas. Jednu z jejích produktových řad INKKIT jsem našla už před několika měsíci na Etsy, kde Cait nabízí materiál pro dekorativní balení. Já bych si u Cait koupila hromadu věcí už jen proto, jak hezky je má vyfocené :). 

Takže vás nechci strašit, ale Vánoce tady budou dřív než se nadějete a ti kreativní z nás, kterým nestačí jen zabalit dárek do levného papíru, ale rádi si s balením vyhrají, by tohle mohl být hezký nápad pro letošní balení. 

 

Photo Credit: Cait Lucas - INKKIT

frappante. Pretty news from my shop.

Hello guys! Today I want to introduce some news from my shop which you can find on Etsy. 
At first I was thinking that I just add a few new pieces, but I was looking at the pictures and decided, that all my pieces need to be re-photographed! :) So photos which you can find for every product (maybe except pillows) now are including photographed details, because I want to show in the best possibly way what you buy ;)

So at first let's see my deer Harry brooches and pendants. Wooden Harry - this is a trophy you caught in the flood of jewelry. Always pretty, always elegant.  Each bead is piece by piece carefully sew, every piece of jewelry is original (you will never find two identical), and handmade with love.

Next ones are necklaces made from hand painted wooden balls. Two of them are always painted in some lovely and fashionable colors.

And finaly, this is what I made yesterday. New, necklaces again, made with one handmade polymer clay gem.
Several times before I mentioned in my articles how much I am interested in geometry lately, so I tried to translate my interest into new jewelry. In fact, my first attempt, you can actually see in wooden balls necklaces.

In the end, I want to point on frappante pillows and their new price! ;) Because of our moving to another country we need to get rid of inventory, so take advantage of this special offer ;)  

Have a lovely Thursday! 

At that moment I wanted to start create something with papermache technique :))

After I saw these pretty bowl from etco, immediately I wanted to start create something with paper mache technique :)). In Yamarilet’s shop you can find a lot of pieces of nice jewelry, but mostly I was interested in her bowls. They are small and simple and I like the colors inside - gold, silver or bronze. These pieces has really something! - something from antique epoch, but timeless with touch of modern. 
Check out her shop.

//

Poté, co jsem viděla tyhle krásné misky od etco, okamžitě jsem dostala chuť začít něco tvořit z papírmaše :)). V shop Yamarilet najdete hodně pěkných kousků šperků, ale mě nejvíc zaujaly její misky. Jsou malé a jednoduché a moc se mi líbí jejich barvení uvnitř - zlatá, stříbrná nebo měděná. Tyhle kousky mají opravdu něco do sebe - spojují v sobě anitcké období s moderním a nadčasovým nádechem.
Na její produkty se podívejte do jejího shopu.

Photos by etco

Read the stories in it. Illustrations by Daniela Volpari

This is typical Art Sunday on my blog. Let me introduce wonderful world of italian illustrator Daniela Volpari. I have no reason why to dislike Daniela’s art :) I love the little stories what you can read in every single print. This is not about look at this and go on, but I am looking at this and enjoy tiny details, I am trying to figure out what are thinking heroes from these pictures about, I study wonderful color palettes in illustrations…

If you like Daniela’s work as much as I do, you can buy her prints here

//

Tohle je typická umělecná neděle na mém blogu. Dovolte mi představit nádherný svět italské ilustrátorky Daniely Volpari. Nemám sebemenší důvod proč si neoblíbit Danielino umění. Miluju ty krátké příběhy, které můžete číst v jednom každém díle. Tohle není o tom, že se na to podíváte a jdete dál, ale já se na to dívám a uživám si ty malé detaily, snažím se přijít na to, co se honí hlavou těm hrdinům z obrázků, studuju úžasné barevné palety těchto ilustrací…

Jestli se vám Danielina práce líbí tam moc jako mě, její dílka si můžete koupit zde.

Traditional vintage plates with original design prints? That's Ninaworm!

Let’s discover more interesting and talented people on Etsy! Today let me to introduce Nina from Netherlands and her Ninavorm shop. I like her work, she combine traditional printing on vintage plates and another ceramics with her own original design prints. They are colorful and I like this way of kind up cycling :) 

Nina say about her work: “Ninainvorm is all about color, ceramics and creative (re-)design. I work with both vintage and new materials, always looking for the perfect match… Ceramics are my first love, but you’ll also find many examples of my love for (screen-)printing and collage here.”

Do you like her work as much as I do? Tell me about it! Or tell abotu it to Nina - on her blog or buy these lovely pieces on Etsy

//

Pojďme objevovat víc talentovaných tvůrců z Etsy! Dnes mi dovolte představit Ninu z Nizozemí a její obchod Ninavorm. Líbí se mi její práce, kombinuje tradiční potisky na starých talířích i jiném keramickém nádobí se svými vlastními potisky. Jsou barevné a veselé a mě se líbí tenhle způsob Upcyclingu (tj. nový způsob recyklace, kdy se nějaká stará věc, často hlavně morálně zastaralá, upraví a dostane tak nový význam nebo  nové využití a díky tomu tak zapadne svět do denní potřeby).

O své tovrbě Nina říká: “Ninavorm je o barvách, keramice a kreativním (re-)designu. Pracuju s vintage a novými materiály, vždycky hledám jejich prefektní shodu…Keramika je moje první láska, ale taky tady najdete mnoho příkladů mojí další vášně pro potisky a koláže.”

Líbí se vám Niny práce tak moc jako mě? Napište mi o tom! Nebo to napište Nině - na jejím blogu nebo si rovnou kupte jeden z jejích krásných kousků tady.

Geometric animal prints by Yolanda

TinyKiwiCreations, this is a shop of talented Yolanda. She is from New Zealand and I found her on Etsy. Yolanda made and sell here an original geometric animal prints designed and illustrated by her. I like her work! :) Take a look on her Etsy shop or on Facebook page.

//

TinyKiwiCreations to je obchod talentované Yolandy. Yolanda je z Nového Zélandu a našla jsem její práci na Etsy. Yolanda vyrábí a prodává originální geometrické plakáty navržené a ilustrované jí samotnou. Líbí se mi její práce, moc! :) Podívejte se na její Etsy shop nebo profil na Facebooku.

Etsy - full of talented people. Papers culptures by Macheanimal

For today’s post I took an inspiration from my favorites from Etsy. I had already told that Etsy is full of very talented people and today let me introduce one of them.

I don’t know name of this 27 years old talented artist, but I know that she is from Latvia and at the moment is fascinated of creating paper sculptures using paper mache technique. Her products you can find in shop named Macheanimal.

I am her fan because I like the detail on every little piece of paper mache animal and I think it is a great alternative to hang up on your wall stuffed dear head or skull with antlers. Don’t you think? :)

So check out her profile and shop, I’ll go to choose one of them, but it will be so hard, because I can’t decided which one I like more :). I am working on a makeover in our bedroom and I am looking for original piece on wall!

//

Pro dnešní příspěvěk jsem zabrousila pro inspiraci do svých oblíbenců na Etsy. Jak už jsem dřív psala, Etsy je plné talentovaných lidí a tak mi dnes dovolte představit jednoho z nich. 

Neznám jméno této 27leté talentované umělkyně, ale vím, že je z Litvy a momentálně je fascinovaná výrobou papírových skulptur za použití techniky papírmaše. Její produkty můžete najít pod shopem Macheanimal.

Jsem její fanoušek, protože se mi líbí ty propracované detaily každého jednotlivého kusu papírmašového zvířátka a myslím, že to je skvělá alternativa k vycpaným hlavám jelenů nebo holým lebkám s parohy. Nemyslíte?

Tak se tedy mrkněte na její profil a shop, já si zatím půjdu vybrat, ale bude to hodně těžké, protože se nemůžu rozhodnout, který se mi líbí víc. Pracuju na předělání ložnice a hledám originální kousek na zeď!

Floral and Alien, Organic and Sci-fi, Crafty and Fantastic by Yellena James

I tell you what. This is for me graphic designer of this week…no month…maybe a year! :) No seriously, I was totally amazed with work of very talented Yellena James. Asi she wrote on her Etsy profile, her work has been described as “colorful arrangements of organic shapes and tangled lines (which) are at once floral and alien, organic and sci-fi, crafty and fantastic.

I love her art, can’t decide which one of her piece choose. I want all of them! :)

More about her work read on Etsy profile or official website or if you are a social network fan, here in her Facebook page

//

Něco vám řeknu. Tohle je pro mě grafický designér týdne…ne měsíce…možná roku! :) Ne vážně, byla jsem naprosto unešená prací velmi talentované Yelleny James. Jak píše na svém profilu na Etsy, její práce se dá popsat jako “barevné uspořádání organických tvarů a propletených linií (které) jsou ve stejnou chvíli květinové a kosmické, organické a sci-fi, rafinované a fantastické.”

Miluju její umění, nemlžu se rozhodnout, které z jejích děl si vybrat. Chtěla bych je totiž úplně všechny! :)

Víc o její práci čtěte na jejím Etsy profilu, ofciálních stránkách nebo pokud jste fanda sociálních sítí, tady je její facebooková stránka.

Love to making Treasury lists on Etsy

Who likes making Treasury lists on Etsy? Me! :) These four are for my favorite Etsy Team OhLaLa Team where I found a lot of very talented makers, creators and artists as well as throughout Etsy. Enjoy and have a nice weekend!

//

Kdo má rád tvoření Etsy Treasury listů (překl. Nalezených pokladů na Etsy)? Já! :) Tyto čtyři jsem vytvořila pro můj oblíbený OhLaLa Team, kde jsem našla spoustu talentovaných tvůrců, výrobců i umělců, stejně tak jako na celém Etsy. Užijte si mojí nadílku a všem přeji krásný víkend! :)

1. Have a Nice Weekend // 2. Fabric button brooches // 3. Keep your style // 4. Wooden mini bowl // 5. Waiting for Surprises // 6. Animal ceramic sculpture of rabbit // 7. Good for You // 8. Earthenware vessel

Vánoční Treasury list na Etsy

Když už jsme u těch Treasury lists, tak trochu jsem jejich vytváření propadla, ale dívám se na to takhle: Čím víc jich vytvořím, tím víc lidí se může dostat do našeho obchodu a favorite naše výrobky a přidat si nás do takzvaných Circles. Čím víc lidí nás bude mít ve svých Circles, v tím větším množství activity feedů se zobrazíme, abychom tak nepřímo oslovili další uživatele, kterým se můžeme líbit a tak pořád dál jako lavina. 

Malé výsledky vidět jsou. Od té doby co Treasury tvořím, máme vyšší návštěvnost a to je pro mě zatím to stejné jako když neprší, ale stačí když kape :)