fashion

Looking for Czech design in foreign countries? Try British Bohemica.

I created new category on my blog - Interviews. Let me introduce you nice Michaela, founder of Bohemica online store based in London, who had time for a little interview with me.

// 

Vytvořila jsem novou kategorii na svém blogu - Interview. A moje první osobnost je sympatická Michaela, zakladatelka online shopu Bohemica založeného v Londýně, která si našla čas na rozhovor se mnou.

Pro českou verzi scrollujte dolů 

BOHEMICA - new online store offering you a unique collection of the finest Czech design, fashion, jewellery, homeware, toys and gift ideas for your Bohemian lifestyle. 

“People visit Prague and fall in love with it. But they leave with mementos and souvenirs which have little to do with neither the real Czech culture nor the talent of local designers. With BOHEMICA I want to change that and share their work with a larger audience.”   //    "Lidé navštíví Prahu a zamilují se do ní. Ale opouštějí ji s upomínkami a suvenýry, které nemají skoro nic společného s českou kulturou nebo místními designéry. S BOHEMICOU to chci změnit a ukázat jejich práce širší veřejnosti."    

“People visit Prague and fall in love with it. But they leave with mementos and souvenirs which have little to do with neither the real Czech culture nor the talent of local designers. With BOHEMICA I want to change that and share their work with a larger audience.”

// 

"Lidé navštíví Prahu a zamilují se do ní. Ale opouštějí ji s upomínkami a suvenýry, které nemají skoro nic společného s českou kulturou nebo místními designéry. S BOHEMICOU to chci změnit a ukázat jejich práce širší veřejnosti."

 

For how long do you live in London?
Britain is my emotional affair. After I had lived here for three years in the nineties, I knew that I want to return again. This wish came true, and I live in London for 6 years now.

Before you move you worked a lot in a field of culture, media and film industry and your current project Baoli and Bohemica seems to be so far from what you were doing before. Is there any connection between areas in which you worked before or did you just decide to start on something completely new?
I think that everything I do has one thing in common and that are creativity and people. I'd love to discover new exciting products and things that have a story and bring people joy. Invent a new way to customers or find creative ways of communication is a challenge that continues to entertain me. It's actually a form of marketing and sales that I did over 15 years in the entertainment industry.

What is the general relationship with design in England? I saw the style of dress British women and it is crazy :)). Does their relationship to fashion reflect their housing style?
I think the relationship with young British women fashion is much stronger than with the design in living. The original fashion at affordable prices is in London plethora, which allows everyone to express their individual style. Housing is, in most cases beyond the financial options of many young people, so for the creativity in this direction there is not a lot of space. I therefore believe that it is necessary to offer people a design that is not only good, but eminently practical and useful, which for me is the next financial accessibility decisive in the choice of product for Bohemica shop.

Ginkgo Biloba earrings - Michaela Gorcova

Ginkgo Biloba earrings - Michaela Gorcova

Laurus Nobilis necklace - Michaela Gorcova

Laurus Nobilis necklace - Michaela Gorcova

Your latest project is Bohemica online store with a unique collection of the best of contemporary Czech design in fashion, jewelery, homewares and toys. What led you to create BOHEMICA?
I simply discovered a hole in the market. I realized Czech design in Britain is basically unavailable and I thought of creating a lifestyle store and offer classic Czech brands and also new young designers.

What relationship do people have in England with the Czech design? Do british people know any specific Czech designers or brands?
Certainly there is awareness, especially around the glass and toys, where the Czech Republic has a strong history of design in the traditional production of original and high quality products.

Waterproof Vase - Qubus

Waterproof Vase - Qubus

Republic Tray - Qubus

Republic Tray - Qubus

Bohemica is indeed online store, but sometimes you organize "offline" pop-up shop action. In the Czech Republic this retail concept "shop in shop" is not yet so widespread, but I read that in England there are few start-ups in this business. How do they work in England, what are your experiences with them, for how long is your pop-up shop in one place and do you organize them in the same places, or do you look every time for a new one?
Pop-up shops expanded with the advent of the economic crisis, when suddenly a lot of stores on the main shopping streets disappeared and property owners had problems with long-term occupations of their premises. They opened to new start-up companies and entrepreneurs who have a major presentation on the Internet, but could not afford a store. It is advantageous cooperation for both sides and even some municipalities recently started to promote this way to help you when starting new small business.

Companies' pop-up shops show their products to wider public and let them meet their customers. It's a great form of marketing and sales, whether it lasts one weekend, week or month. There is whole range of factors when choosing space - opportunities, location, availability, price - it is definitely good to use the same place but also to be flexible or even take some risk to find out what places are the best.

Harry the Deer - frappante

Harry the Deer - frappante

Shrine - Qubus

Shrine - Qubus

Do you plan such event in the near future with Bohemica?
We are always looking for new opportunities but now we focus mainly on wholesale and fairs. Maybe next year. 

It must take a lot of time to have such amazing projects. What do you do in your free time?
Besides work I'm with my family because I have three years old daughter so I give her a lot of attention. I like to travel, cook, excercise and teach yoga and I also like music, movies and exhibitions. Once a month we visit botanical garden Kew Gardens which is just around the corner because nature is my main source of inspiration and relaxation. Lately I also like graphic software and online media so I would like to learn that as well in the future. 

Asymmetric Top in grey - no.

Asymmetric Top in grey - no.

Black Chiffon Dress - Mayda

Black Chiffon Dress - Mayda

What are your plans for the future? What is going to happen soon?
I definitely want to focus more on online business which is now becoming Britain's main way for shopping. But I would also like to have some time for offline projects during the year. I talked with Czech Cultural Center in London about some way of helping them promote Czech design on British market so we'll see...

 

Roll-up Pencil case - Papelote

Roll-up Pencil case - Papelote

Spiral Notepad - Papelote

Spiral Notepad - Papelote

Thank you very much for your time Michaela and wish you luck with all your plans and ideas! 

 

//  

BOHEMICA - internetový obchod, který vám přináší jedinečnou kolekci toho nejlepšího z českého designu, módy, šperků, bytových doplňků, hraček a dárků. Ráda bych tímto poděkovala Michaele, zakladatelce obchodu Bohemica, která si udělala čas na malé interview.

 

Jak dlouho už žiješ v Anglii?
Británie je moje srdeční záležitost. Poté, co jsem tu žila 3 roky v devadesátých letech, věděla jsem, že se sem chci opět vrátit. Toto přání se mi splnilo a teď jsem v Londýně už 6 let. 

Předtím, než jsi se přestěhovala, dělala jsi hodně v oblasti kultury, multimédií a filmovém průmyslu a tvoje současné projekty Baoli a Bohemica se zdají být hodně vzdálené od toho co jsi dělala předtím. Je mezi těmi oblastmi, ve kterých jsi pracovala dřív, nějaká souvislost nebo jsi se rozhodla prostě začít s něčím úplně novým?
Myslím, že úplně všechno, co dělám, má jedno společné a to jsou kreativita a lidé. Hrozně ráda objevuju nové zajímavé produkty a věci, které mají svůj příběh a přinášejí lidem radost. Vymyslet novou cestu k zákazníkovi nebo najít kreativní způsob komunikace je výzva, která mě nepřestává bavit a je to vlastně forma marketingu a prodeje, který jsem přes 15 let dělala právě v zábavním průmyslu.

Jaký mají všeobecně v Anglii vztah k designu? Setkala jsem se s tím, že styl oblékání Britek je šílený :)). Odráží se jejich vztah k módě nějak v jejich vztahu k bydlení? 
Myslím, že vztah k módě mladých Britek je mnohem silnější než k designu v bydlení. Originálních módních výstřelků za dostupné ceny je v Londýně nepřeberné množství, což každému umožňuje projevit svůj individuální styl. Náklady na bydlení však ve většině případech přesahují finanční možnosti mnoha mladých lidí, takže na kreativitu v tomto směru již nezbývá mnoho prostoru. Domnívám se proto, že je potřeba lidem nabídnout design, který je nejenom kvalitní, ale především praktický a užitečný, což je pro mě, vedle finanční dostupnosti, rozhodující i při výběru pro Bohemica shop

Tvůj poslední projekt Bohemica je online store s unikátní sbírkou toho nejlepšího ze současného českého designu z oblasti módy, šperků, bytových doplňků nebo hraček. Co Tě přivedlo k tomu Bohemicu vytvořit? 
Jednoduše jsem objevila díru na trhu, když jsem zjistila, že je v Británii v podstatě český design nedostupný a napadlo mě tedy vytvořit lifestyle store a pod jednou střechou nabídnout vedle klasických značek i nové mladé designéry.

Jaký mají v Anglii vztah k českému designu? Setkala jsi se už s tím, že v Británii znají nějaké konkrétní české designéry nebo značky?
Určitě je tu povědomí, hlavně asi v oblasti skla a hraček, kde má český design silnou historii v tradiční výrobě originálních a kvalitních výrobků.

Bohemica je sice online store, ale občas pořádáš i "offline" pop-upové akce. V Česku tenhle prodejní koncept "obchodu v obchodě" není ještě tolik rozšířený, ale četla jsem, že v Anglii už existuje dokonce i několik start-upů, které se na pořádání pop-up shopů přímo zaměřují. Jak vlastně v Anglii fungují, jaké s nimi máš zkušenosti, jak dlouho Tvůj pop-up shop na jednom místě trvá a pořádáš je na stejných místech, nebo hledáš stále nová?
Pop-up shopy se hodně rozšířily s příchodem ekonomické krize, kdy najednou zanikla celá řada kamenných obchodů na hlavních nákupních třídách a majitelé nemovitostí měli problém s dlouhodobým obsazením těchto prostor. Vyšli proto vstříc novým začínajícím firmám a podnikatelům, kteří mají hlavní prezentaci na internetu, ale klasický kamenný obchod by si jinak nemohli dovolit. Je to výhodná spolupráce pro obě strany, kterou dokonce nedávno začaly podporovat i některé obecní úřady ve snaze pomoci při rozjezdu nových malých businessů.

Firmám pop-up shop umožní představit své zboží širší veřejnosti v reálném prostředí a setkat se tak s konkrétním zákazníkem. Je to skvělá forma marketingu a prodeje, ať už trvá pop-up shop jeden víkend, týden nebo měsíc. Ohledně výběru prostorů rozhoduje celá řada faktorů - příležitost, lokalita, dostupnost, cena - ale je určitě dobré vracet se podle možnosti na stejná místa, zároveň být však flexibilní nebo i trochu zariskovat, aby člověk zjistil jaká konkrétní místa fungují.

Můžeme Bohemicu v nejbližší době na nějaké takové akci vidět?
Určitě se stále porozhlížíme jaké jsou příležitosti, ale v tuto chvíli se soustředíme na velkoobchod a veletrhy, takže možná příští rok.

Mít takové skvělé projekty je určitě časově náročné, ale snad si najdeš i chvilku na to co Tě baví. Co vlastně v Anglii děláš ve volném čase?
Vedle práce je to hlavně rodina, protože mám skoro tříletou holčičku, takže jí věnuju většinu pozornosti. Osobně ráda cestuju a vařím, cvičím a učím jógu a pak je to určitě hudba, film, výstavy. Jednou za měsíc pak zajdeme do botanické zahrady Kew Gardens, kterou máme za rohem nebo jedeme k moři, protože příroda je pro mě určitě hlavní zdroj relaxace a inspirace. Hodně mě teď ale taky baví grafický software a online media, takže tomu se chci určitě věnovat do budoucna, když bude čas.

A nakonec, jaké máš plány do budoucna? Co chystáš v nejbližší době?
Určitě se chci nejvíc zaměřit na on-line business, kam se v Británii pomalu přesouvá celý obchod, ale věnovat se v průběhu roku i zajímavým offline projektům. Jednám teď s Českým kulturním centrem v Londýně, jak bychom se v rámci prezentace českého designu na britském trhu mohli propojit, takže uvidíme...

 

Photos via Bohemica 

 

Steven Alan. For your home, for yourself.

Steve Alan websites recommended me two days ago my friend Ondrej. I was taking a quick look on this shop and was kindly surprised with fashion for mens and womans. I liked it very much!

//

Stránky obchodu Steven Alan mi doporučil před dvěma dny můj kamarád Ondřej. Docela zběžně jsem se na ně mrkla a byla jsem moc mile překvapená jejich nabídkou pánské i dámské módy. To se mi líbilo fakt moc!

Yesterday I was taking a look deeper and discover, that their range is not just about a fashion but also about accessories for your home. And what actually caught my attention most is the presentation of all their stuff. Even though they have the products from several different designers, their presentation is uniform. Very nice photographed, everything is well-arranged, simple, pretty and it is happy to just browse their sites.

// 

Včera jsem se na jejich stránky zaměřila trochu hlouběji a objevila jsem, že jejich stránky nejsou jen o módě, ale taky tu můžete najít spoustu krásných doplňků pro váš domov. A co vlastně nejvíc upoutalo moji pozornost na jejich stránkách je prezentace jejich zboží. I přesto, že mají produkty od několika různých deignérů, jejich prezenatce je jednotná. Velmi pěkně nafocená, všechno je přehledné, jednoduché a je celkem radost jejich stránkami jen tak brouzdat.

Speaking about fashion - when I look at Steven Alan goods, so I think that this is nothing extra special, it has no special features that would be distinguishable from any other brand. I mean, if someone in that outfit you meet on the street, probably not says "Hey, you are wearing a Steven Alan!" But I think this is not just all about this, and I especially like the whole concept of this store. And moreover, currently is sold in more than 300 stores worldwide, so it is clear that there is a reason why this brand you can take to :)

So now you can take a look at their sites too and if you like something, they shipped worldwide and all orders over $250 have free shipping.

// 

Když už mluvíme o módě - když se dívám na produkty Steven Alan tak si říkám, že na ní vlastně není nic moc extra zvláštního, nemají žádné zvláštní prvky, které je by nějak odlišovaly od jiných značek. Myslím tím, že když na ulici potkáte někoho v tomhle oblečení, asi se za ním hned neotočíte "Hele, hele, máš na sobě Stevena Alana, že jo!" Ale myslím, že o tom to úplně není a mě se obzvlášt líbí koncept celého obchodu. A navíc, momentálně se prodává ve více než 300 obchodech po celém světě, takže to mluví jasně o tom, že tu bude důvod proč si tuhle značku můžete oblíbit :)

Takže jestli se vám taky něco zalíbilo, zabrouzdejte na jejich stránky, zasílají zboží do celého světa a při objednávce nad $250 je doprava zdarma.

All photos via Steven Alan

Cleaneverything. Clean. Everything.

My love for minimalism is continuing! Do you know cleaneverything bags? Everything made from one piece of leather. This is the way to arise stitchless bags. Beautiful! 

- (update 18/7/2013) Altough there is maybe one detail, what I don't like that much - on the wallet (3rd picture). I think that for wallet is there too much material, you know? I mean, the ratio of the things inside to the outdoor package is unbalanced. I don't think so that too many things fit in, and I do not know why I actually had to take such a large pocket. The leather is just too thick... -

// 

Moje láska k minimalismu pokračuje! Znáte tašky cleaneverything ? Všechny jsou vyrobeny z jednoho kusu kůže. Tohle je způsob, jak vznikají bezešvé tašky. Nádhera! 

 - (update článku 18/7/2013) Ačkoli přeci jen je tam možná jeden detail, který se mi moc nelíbí - na peněžence (třetí obrázek). Myslím, že na peněženku je tam prostě moc materiálu, víte? Myslím si, že poměr obsahu k venkovnímu obalu je nevyvážený. Myslím si, že stejně se dovnitř zase tak moc věcí nevejde a vlastně nevím proč bych si s sebou měla tahat tak velkou kapsu. Ta kůže je na tuhle peněženku prostě asi moc silná, to bude tím... -

"cleaneverything aims to become the mantra of a generation who wants to live a meaningful life with less stuff and to enjoy the peace of mind that comes from owning only but the best."

And I agree. I found that we we need less things than we think.

//

 "cleaneverything si klade za cíl, aby se stala mantrou generace, která chce žít smysluplný život s méně věcmi a užít si klid, který pochází z vlastnictví pouze toho nejlepšího."

A já s tím souhlasím. Zjistila jsem totiž, že toho potřebujeme mnohem méně než si myslíme.

 All photos by cleaneverything 

This link recommended me Petr 

COS. Minimalist fashion.

Of course that I can write also about a fashion! :) My friend told me that my style he recognize from afar. But still describing of my style is very hard. One day you can see me in crazy colorful flowered turkish trousers, another day in jeans and white shirt and another day in simple black dress and black tights and my outfit is complete with scarf with colorful pattern or some piece of jewelry, mostly mine

So I think, that I haven't uniform style and I like what I like. Like COS. Very pretty fashion brand. It's not boring, it's just very simple, very minimalist, very fashionable. I read that in 2014 they will open a first store in the Czech Republic (Prague, Pařížská street), but until then you can buy on their website or check one of nearest store, mostly in Europe. 

// 

Samozřejmě, že můžu psát i módě! :) Můj kamarád mi řekl, že můj styl pozná už z dálky. Ale přesto si myslím, že popsat můj styl je velmi těžké. Jeden den mě potkáte v bláznivých kytkatých tureckých kalhotech, druhý den v džínách a bílé košili a jindy zas v černých šatech a černých punčochách a můj outfit doplňuje šátek s barevným vzorem nebo nějaký ten šperk, nejčastěji můj :) 

Takže si myslím, že nemám jednotný styl a líbí se mi jednoduše to, co mi padne do oka. Přesně jako COS. Není to nudné, je to jen velmi jednoduché, velmi minimalistické a velmi módní. Četla jsem, že se chystají v roce 2014 otevřít první obchod v České republice (v Praze, v ulici Pařížská), ale do té doby si můžete něco pěkného koupit na jejich stránkách nebo v některém z nejbližších obchodů (většina je v Evropě).

All photos via COS 

Coriumi bags. In loved with their geometric patterns.

"CORIUMI bag was created to add a special touch for any simple look and grab everyone's attention."

Coriumi I found on Etsy a few months ago. Behind this brand with totally beautiful bags stand Inga and her husband Arvydas, sympathical from Lithuania.
They love geometric patterns. And I love their geometric patterns :D. This is exactly what attracted my attention from the first see and I hope that you like them too :)

Coriumi shop you can find here, little bit more about Inga and Arvydas read on Featured shop on Etsy and here is their facebook page, so you don't miss the news ;) 

// 

"CORIUMI tašky byly vytvořeny, aby přidaly něco speciálního každému jednoduchému looku a upoutaly pozornost úplně každého." 

Značku Coriumi jsem našla na Etsy před několika měsíci. Za touto značkou s naprosto fantastickými taškami stojí Inga a její manžel Arvydas, sympatický pár z Litvy.
Milují geometrické vzory. A já miluju jejich geometrické vzory :D. To je přesně to, co upoutalo moji pozornost na první pohled a doufám, že se budou líbit i vám. 

Coriumi shop můžete najít tady, trochu víc si o nich můžete přečíst v článku Featured shop na stránkách Etsy a případně tady jejich facebookovou stránku, abyste nezmeškali jedinou jejich novinku ;) 

Photos by Coriumi 

Fashion. Even for animals

I want to make your Sunday funny. Or this Sunday at least ;). I found on Fubiz these pictures and lot of them make me laugh. And some of them made me laugh to tears. 
I admit that I do not understand art very much, but I think that art would cause you always have some feelings. Preferably strong. My laughter was absolutely strong :D

They are pretty stylish, don't you think? 

// 

Chtěla bych vám neděle rozveselit uměním. Nebo aspoň tuto neděli ;). Na Fubizu jsem našla tyhle fotografie a sposta z nich mě rozesmála. Popravdě , spousta z nich mě rozesmála až k slzám. Přiznám se, že toho o umění moc nevím, ale myslím, že by ve vás mělo vyvolat nějaké emoce. Nejlépe silné. Můj smích rozhodně silný byl :D

Mají dobrý vkus, co myslíte? 

Project: Zooportraits by Yago Partal. On this website you can buy these as a print or as a card and make laugh someone else :)
Spotted on Fubiz