ferm living

Ferm Living SS/2014. More geometric shapes.

Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog

Few days ago I read that for following year we should see these trends: more pastel colors, less black & white, less metals, more pure and airy glass, less geometric shapes more organic shapes. 
But honestly I cannot imagine Ferm Living without geometric shapes and black & white patterns and bold colors. It seems like this brand goes against trends. And I like this way. Just be itself, in spite of what is trendy, be different. And the other thing is that Ferm Living has it's own style which I recognize without caption :)

Yesterday their new catalogue for Spring/Summer 2014 season came out and I am not surprised that we can see more geometric shapes. In this season prevails mainly royal blue, pastel mint green and light beige which I can describe as color of hairs two-years old rat in the desert in New Mexico at 4 o'clock in the afternoon. Everything is combined with a bit untraditional black. Untraditional just because black I do not see like the right color for spring and summer.

Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog

The only news that undermines the classical geometric standards, so typical for Ferm Living, is the tablecloth with dark blue abstract pattern with thin lines, available is also in black color. I think it is very nice cherry on top of all new stuff which Ferm Living have. 

Except a little bit too much black color I can say I like their new products, I like soft shades of green and taupe. I think this collection is timeless and would look very nice in summer or winter cottage at Christmas as well :)

All products from new collection see here

Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog
Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog
Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog

//

Před pár dny jsem četla, že trendy pro tento rok by měly být následující: víc pastelových barev, méně černo-bílé, méně kovu, více vzdušného skla, méně geometrických tvarů a více organických a nerovných.
Ale upřímně si značku Ferm Living jen těžko dokážu představit bez geometrických tvarů, černobílých vzorů a sytých barev. A zdá se, že i v nové kolekci jdou tak nějak proti proudu. A mě se tahle cesta líbí. Být svůj, nehledět na to co je zrovna v módě, být odlišný. A další věc je ta, že díky jejich osobitému stylu už Ferm Living poznám i bez popisku :)

Včera vyšel jejich nový katalog pro jaro/léto 2014 a mě ani trochu nepřekvapilo, že tu vidíme ještě mnohem více geometrie. V téhle sezóně u Ferm Living převládá královská modř, pastelová mátově zelená a světle béžová, kterou bych mohla popsat jako barvu srsti dvouletého potkana na poušti v Novém Mexiku ve čtyři hodiny odpoledne. Všechno je doplněno o možná trochu netradiční černou. Netradiční proto, že se mi nezdá jako nejvhodnější barva pro jaro a léto.

Jediná novinka, která nabourává klasické geometrické standardy, pro Ferm Living tak typické, je stolní ubrus s tmavě modrým abstraktním vzorem s tenkými liniemi, který je krom modré dostupný i v černé. Ale myslím, že snad díky té odlišnosti je to krásná třešinka na dortu všech novinek, se kterými Ferm Living přišlo.

Takže snad kromě přílišného množství černé barvy můžu říct, že jejich nová kolekce se mi líbí, zamlouvají se mi ty jemné odstíny zelené a taupé. Navíc je tahle kolekce celkem dost nadčasová a bude vypadat na jaře stejně dobře jako v kuchyni zimní chalupy o Vánocích :)

Všechny produkty nové kolekce jsou zde

 

Pictures via Ferm Living

 

Perfect choice. For workspace.

 
Perfect choice. For workspace. Styling by Nina Holst • baraperglova.com/blog

During my reading old blogpost from favorite blogs I mssed I found out that one of my favorite bloggers Nina Holst from Stylizimo connected her creativity with popular brand Ferm Living and created styling for workspace with Ferm Living products. It's very inspiring! Nina is so talented girl! I like she used besides amazing products from Ferm Living range also beautiful products like Carl Hansen Wishbone Chair or Louis Poulsen Table lamp. She picked perfect colors, it's not just about boring white and grey but she cleverly added brass vases and created very interesting choice.

When I am looking at her work I feel that I need new office immediately! And what about you? :) 

 //

Během svého procházení staršími články svých oblíbených blogů jsem zjistila, že jedna z mých oblíbených blogerek Nina Holst z blogu Stylizimo propojila svoji kreativitu s populárná značkou Ferm Living a vytvořila styling pro pracovní kout s produkty této značky. Je to ohromně inspirativní! Nina je velmi talentovaná! Líbí se mi, jak kromě skvělých produktů značky Ferm Living použila i krásnou židli Carl Hansen Wishbone Chair nebo stolní lampu Louis Poulsen. Vybrala perfektní kombinaci barev, není to jen nudná bílá a šedá a chytře přidala mosazné vázy a vytvořila tak velice zajímavý výběr.

Když se na její práci dívám, mám okamžitě pocit, že bych potřebovala přesně takovou kancelář! A co vy? :) 

 

All photos by Nina Holst from Stylizimo blog

 

I am glad that I am growing.

When I was little, I could be like five, I got my very first bike. It was an older model, I think it was a dark green and the frame was more for men. I mean that had the rod in the middle, which begins under the seat and ends under the handlebar. This bike was a lot bigger than me. My dad said: "Don't worry, you'll grow into it". Fully excited I hopped on the bike to make my first grand ride. But when you are sitting on a bike for the first time, you really don't know what to do and most of the first attempts turn out as fall. And I fell with my crotch to the bar. Terrible pain shot through my five-year clumsy body and my eyes filled with tears. With tear-stained voice, I told my parents that I don't want to ride this stupid bike and I slammed him to the ground. And really, for a few long months and not touch it the bike lay almost forgotten in the barn. It took about a year and a half I got up the courage to ride this bike again. And because for one and half year I grew, I grew even the treacherous bar and even though I fell in later attempts, it doesn't hurt me.

Sometimes we get into things that we do not go well from the start. Often we are disappointed and it hurts. Always it is not physically, but somewhere inside us. I think that sometimes it is not an error to give up at the beginning and for some time it aside. It's important one day to find the courage to come back, because during that time we have grown in many ways. We know much more and we will do it better. Sometimes you just need to wait until you grow into it. By size, skills, courage,...

I'm glad that I'm growing .

 // 

Když jsem byla malá, mohlo mi být tak pět, dostala jsem svoje úplně první kolo. Byl to starší model, myslím, že bylo tmavě zelené a konstrukce rámu byla spíš pánská. Tím myslím, že mělo tu tyč uprostřed, která začíná pod sedadlem a končí pod řídítky. To kolo bylo o dost větší než já. Můj táta říkal, ať se nebojím, že do něj dorostu. Celá natěšená jsem na kolo nasedla, abych uskutečnila svojí první slavnostní jízdu. Jenže ejhle, když člověk na kole sedí poprvé, tak úplně neví, co vlastně má dělat a většina prvních pokusů dopadne tak, že stejně spadnete. A já rozkrokem spadla na tu tyč. Příšerná bolest projela mým pětiletým nemotorným tělem a do očí mi vhrkly slzy. Uplakaným hlasem jsem řekla rodičům, že na tom blbým kole jezdit nebudu a třískla s ním o zem. A skutečně jsem se ho na několik dlouhých měsíců ani nedotkla a tak leželo skoro zapomenuté ve stodole. Trvalo to asi rok a půl než jsem znovu sebrala odvahu na to kolo nasednout. A protože jsem za ten rok a půl vyrostla, přerostla jsem i tu zrádnou tyč a i přesto, že jsem při dalších pokusech padala, nijak mě to nezranilo.

Někdy se pustíme do věcí, které nám nejdou dobře hned od začátku. Často jsme zklamaní, že nám to nejde a i když vždycky ne fyzicky, tak někde uvnitř nás to bolí. Myslím, že někdy není chyba to hned na začátku vzdát a na nějakou dobu to odložit. Důležité je za čas najít odvahu se k tomu vrátit, protože za tu dobu jsme v mnoha ohledech vyrostli, víme mnohem víc a půjde nám to lépe. Někdy je prostě třeba počkat než do toho dorosteme. Velikostí, schopnostmi, odvahou,... 

Jsem ráda, že rostu. 

 

All picures via my Pinterest 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 

Want to buy something new into your home? Start with small things.

Want to buy something new into your home? Start with small things. Photos by Riika Kantinkoski • baraperglova.com/blog

I got the message/question from one of my readers that it would be good if I could share my Where to buy tips with smaller things. Because my tips usually include mostly furniture and "big things" and most of readers would like to start with something smaller and cheaper. And I said OK! Great idea! Love to get these reactions and ideas because it is only way how to improve my content that would be beneficial even for you!
So thank you and here are my Where to buy tips post with small decorations. 

For this post I used photos via Weekdaycarnival by Riika Kantinkoski. 

// 

Dostala jsem zprávu/dotaz od jednoho z mých čtenářů, že by bylo fajn, kdybych sdílela svoje Nákupní tipy s menšími věcmi. Protože obvykle moje tipy obsahují víceméně spíš nábytek a "větší" věci. A já jsem řekla OK! No jasně, skvělý nápad! Miluju tyhle reakce a nápady, protože to je jediná možnost jak vylepšit obsah tohoto blogu tak, aby byl přínosný i vám!
Takže děkuju a tady jsou moje první Nákupní tipy s menšími dekoracemi.

Pro tento post jsem použila fotografie z blogu Weekdaycarnival Riiky Kantinkoski. 

Click on the picture will redirect you to the shop where to buy

Ferm Living and Kristina Krogh. Together. It works.

 
Last week (I think it was Thursday) one of my favorite brands Ferm Living published a new catalog. You probably have some of these photographs already seen, because their product photos are all over the internet at the speed of Usain Bold, and every blogger wants to share their amazing pictures. Let's be honest, I'm no exception :)

 
In addition to usual beautiful new products, which include more geometry and new prints with marble patterns (from which I am a bit mushy lately) I'm very pleased with the cooperation of my favorite graphic designer Kristina Krogh. About her lovely work I wrote a while ago here. It was a very pleasant surprise to see her work among the Ferm Living products. I know their work each separately, but as I saw her amazing posters in great stylized scenes of new Ferm Living catalogue I realized that the concepts have much in common and perfectly goes together.

See all prodcuts from new collection 

How do you like the new catalog?

 //

Minulý týden (tuším, že to bylo ve čtvrtek) vyšel nový katalog jedné z mých nejoblíbenějších značek Ferm Living. Pravděpodobně jste už některé z následujících fotografií viděli, protože jejich produktové fotografie už stačily oběhnout internet rychlostí Usaina Bolta a každý blogger touží jejich úžasné fotografie sdílet. Řekněme si upřímně, já nejsem žádná výjimka.

Kromě obvykle krásných nových produktů, které zahrnují ještě více geometrie a nové potisky s motivem mramoru (ze kterého jsem popravdě poslední dobou trochu naměkko) mě moc potěšila spolupráce s mojí oblíbenou grafičkou Kristinou Krogh, o jejíž práci jsem psala před nějakou dobou tady. Bylo to moc milé překvapení její práci vidět mezi produkty Ferm Living. Znám jejich práci každou samostatně, ale jakmile jsem viděla její úžasné plakáty ve skvěle stylizovaných scénách nového katalogu došlo mi, že jejich koncepty mají hodně společného a skvěle se doplňují.

Na všechny produkty nové kolekce se podívejte zde

Jak se nový katalog líbí vám? 

 

All photos via Ferm Living

 

Posters in cooperation with Kristina Krogh

Wooden houses becoming very popular

 

I think this becoming very popular. Wooden houses, mostly used as a shelf. I think it is very nice idea, especially in wood looks these houses very nice. Except shelfs you can see tiny wooden houses as a decoration or I saw them as a cutting board. I think that this began with Ferm Living, I saw this idea in their shop very long time ago - maybe two years.

Now we just need to wait for the birds who come to settle :D

What do you think? Do you like them?

//

Myslím, že tohle se stává velmi populární. Dřevěné budníčky ve tvaru domku, většinou pužité jako polička. Myslím, že to je moc pěkný nápad, obzvláště v dřevěném provedení vypadají krásně. Kromě poliček se můžete setkat s maličkými dřevěnými domečky použitými jako dekorace, případně jsem tenhle tvar našla i kuchyňského prkénka. Myslím, že tohle začalo s firmou Ferm Living, u nichž jsem budníčky viděla v nabídce už před velmi dlouhou dobou, tuším tak dva roky zpátky.

No teď už nám jen zbývá čekat na ty ptáčky, kteří nám budky přiletí zabydlet :D

A co si o nich myslíte vy? Jak se vám líbí?

1. ferm-living // 2. stay-entertained // 3. curbly // 4. stedi // 5. bonbonmini // 6. wunderschoen gemacht // 7. coccoli home  // 8. The Bird On The Tree // 9. nordicday.cz