frappante

Minimalism. To keep your mind calm.

You know, sometimes are my eyes very tired of all these colorful and messy pictures what I see during the week on the internet. So that's why I am trying to choose into my blogposts some nice, but simple pictures, because I want you to relax your eyes and mind. So for today's Friday moodboard I choose something minimalistic to try to keep your mind calm, so you can prepare your taughts on weekend experiences ;)

Simplicity helps me a lot to think and discover what is really important. Do you agree or chaos is your best friend? :)

Have a wonderful Friday! 

// 

Víte, někdy jsou moje oči unavené ze všech těch barevných a neuspořádaných fotografií a obrázků, které vidím přes týden při surfování inetrnetem.  Proto se snažím do svých přípěvků vybírat povětšinou hezké, ale jednoduché obrázky, protože chci nechat vaše oči a mysl tak trochu relaxovat. A tak jsem si i do dnešního pátečního moodboardu vybrala minimalistické téma, abych vás moc při pátku nezatěžovala a vy se tak můžete o to lépe připravit (byť třeba jen myšlenkami) na svá víkendová dobrodružství ;)

Jednoduchost mi pomáhá jasněji myslet a objevit to, co je opravdu důležité. Souhlasíte s tím a máte to taky tak nebo je chaos vás nejlepší přítel? :)

Přeji nádherný pátek vám všem! 

 

All pictures via my Pinterest 

Looking for Czech design in foreign countries? Try British Bohemica.

I created new category on my blog - Interviews. Let me introduce you nice Michaela, founder of Bohemica online store based in London, who had time for a little interview with me.

// 

Vytvořila jsem novou kategorii na svém blogu - Interview. A moje první osobnost je sympatická Michaela, zakladatelka online shopu Bohemica založeného v Londýně, která si našla čas na rozhovor se mnou.

Pro českou verzi scrollujte dolů 

BOHEMICA - new online store offering you a unique collection of the finest Czech design, fashion, jewellery, homeware, toys and gift ideas for your Bohemian lifestyle. 

“People visit Prague and fall in love with it. But they leave with mementos and souvenirs which have little to do with neither the real Czech culture nor the talent of local designers. With BOHEMICA I want to change that and share their work with a larger audience.”   //    "Lidé navštíví Prahu a zamilují se do ní. Ale opouštějí ji s upomínkami a suvenýry, které nemají skoro nic společného s českou kulturou nebo místními designéry. S BOHEMICOU to chci změnit a ukázat jejich práce širší veřejnosti."    

“People visit Prague and fall in love with it. But they leave with mementos and souvenirs which have little to do with neither the real Czech culture nor the talent of local designers. With BOHEMICA I want to change that and share their work with a larger audience.”

// 

"Lidé navštíví Prahu a zamilují se do ní. Ale opouštějí ji s upomínkami a suvenýry, které nemají skoro nic společného s českou kulturou nebo místními designéry. S BOHEMICOU to chci změnit a ukázat jejich práce širší veřejnosti."

 

For how long do you live in London?
Britain is my emotional affair. After I had lived here for three years in the nineties, I knew that I want to return again. This wish came true, and I live in London for 6 years now.

Before you move you worked a lot in a field of culture, media and film industry and your current project Baoli and Bohemica seems to be so far from what you were doing before. Is there any connection between areas in which you worked before or did you just decide to start on something completely new?
I think that everything I do has one thing in common and that are creativity and people. I'd love to discover new exciting products and things that have a story and bring people joy. Invent a new way to customers or find creative ways of communication is a challenge that continues to entertain me. It's actually a form of marketing and sales that I did over 15 years in the entertainment industry.

What is the general relationship with design in England? I saw the style of dress British women and it is crazy :)). Does their relationship to fashion reflect their housing style?
I think the relationship with young British women fashion is much stronger than with the design in living. The original fashion at affordable prices is in London plethora, which allows everyone to express their individual style. Housing is, in most cases beyond the financial options of many young people, so for the creativity in this direction there is not a lot of space. I therefore believe that it is necessary to offer people a design that is not only good, but eminently practical and useful, which for me is the next financial accessibility decisive in the choice of product for Bohemica shop.

Ginkgo Biloba earrings - Michaela Gorcova

Ginkgo Biloba earrings - Michaela Gorcova

Laurus Nobilis necklace - Michaela Gorcova

Laurus Nobilis necklace - Michaela Gorcova

Your latest project is Bohemica online store with a unique collection of the best of contemporary Czech design in fashion, jewelery, homewares and toys. What led you to create BOHEMICA?
I simply discovered a hole in the market. I realized Czech design in Britain is basically unavailable and I thought of creating a lifestyle store and offer classic Czech brands and also new young designers.

What relationship do people have in England with the Czech design? Do british people know any specific Czech designers or brands?
Certainly there is awareness, especially around the glass and toys, where the Czech Republic has a strong history of design in the traditional production of original and high quality products.

Waterproof Vase - Qubus

Waterproof Vase - Qubus

Republic Tray - Qubus

Republic Tray - Qubus

Bohemica is indeed online store, but sometimes you organize "offline" pop-up shop action. In the Czech Republic this retail concept "shop in shop" is not yet so widespread, but I read that in England there are few start-ups in this business. How do they work in England, what are your experiences with them, for how long is your pop-up shop in one place and do you organize them in the same places, or do you look every time for a new one?
Pop-up shops expanded with the advent of the economic crisis, when suddenly a lot of stores on the main shopping streets disappeared and property owners had problems with long-term occupations of their premises. They opened to new start-up companies and entrepreneurs who have a major presentation on the Internet, but could not afford a store. It is advantageous cooperation for both sides and even some municipalities recently started to promote this way to help you when starting new small business.

Companies' pop-up shops show their products to wider public and let them meet their customers. It's a great form of marketing and sales, whether it lasts one weekend, week or month. There is whole range of factors when choosing space - opportunities, location, availability, price - it is definitely good to use the same place but also to be flexible or even take some risk to find out what places are the best.

Harry the Deer - frappante

Harry the Deer - frappante

Shrine - Qubus

Shrine - Qubus

Do you plan such event in the near future with Bohemica?
We are always looking for new opportunities but now we focus mainly on wholesale and fairs. Maybe next year. 

It must take a lot of time to have such amazing projects. What do you do in your free time?
Besides work I'm with my family because I have three years old daughter so I give her a lot of attention. I like to travel, cook, excercise and teach yoga and I also like music, movies and exhibitions. Once a month we visit botanical garden Kew Gardens which is just around the corner because nature is my main source of inspiration and relaxation. Lately I also like graphic software and online media so I would like to learn that as well in the future. 

Asymmetric Top in grey - no.

Asymmetric Top in grey - no.

Black Chiffon Dress - Mayda

Black Chiffon Dress - Mayda

What are your plans for the future? What is going to happen soon?
I definitely want to focus more on online business which is now becoming Britain's main way for shopping. But I would also like to have some time for offline projects during the year. I talked with Czech Cultural Center in London about some way of helping them promote Czech design on British market so we'll see...

 

Roll-up Pencil case - Papelote

Roll-up Pencil case - Papelote

Spiral Notepad - Papelote

Spiral Notepad - Papelote

Thank you very much for your time Michaela and wish you luck with all your plans and ideas! 

 

//  

BOHEMICA - internetový obchod, který vám přináší jedinečnou kolekci toho nejlepšího z českého designu, módy, šperků, bytových doplňků, hraček a dárků. Ráda bych tímto poděkovala Michaele, zakladatelce obchodu Bohemica, která si udělala čas na malé interview.

 

Jak dlouho už žiješ v Anglii?
Británie je moje srdeční záležitost. Poté, co jsem tu žila 3 roky v devadesátých letech, věděla jsem, že se sem chci opět vrátit. Toto přání se mi splnilo a teď jsem v Londýně už 6 let. 

Předtím, než jsi se přestěhovala, dělala jsi hodně v oblasti kultury, multimédií a filmovém průmyslu a tvoje současné projekty Baoli a Bohemica se zdají být hodně vzdálené od toho co jsi dělala předtím. Je mezi těmi oblastmi, ve kterých jsi pracovala dřív, nějaká souvislost nebo jsi se rozhodla prostě začít s něčím úplně novým?
Myslím, že úplně všechno, co dělám, má jedno společné a to jsou kreativita a lidé. Hrozně ráda objevuju nové zajímavé produkty a věci, které mají svůj příběh a přinášejí lidem radost. Vymyslet novou cestu k zákazníkovi nebo najít kreativní způsob komunikace je výzva, která mě nepřestává bavit a je to vlastně forma marketingu a prodeje, který jsem přes 15 let dělala právě v zábavním průmyslu.

Jaký mají všeobecně v Anglii vztah k designu? Setkala jsem se s tím, že styl oblékání Britek je šílený :)). Odráží se jejich vztah k módě nějak v jejich vztahu k bydlení? 
Myslím, že vztah k módě mladých Britek je mnohem silnější než k designu v bydlení. Originálních módních výstřelků za dostupné ceny je v Londýně nepřeberné množství, což každému umožňuje projevit svůj individuální styl. Náklady na bydlení však ve většině případech přesahují finanční možnosti mnoha mladých lidí, takže na kreativitu v tomto směru již nezbývá mnoho prostoru. Domnívám se proto, že je potřeba lidem nabídnout design, který je nejenom kvalitní, ale především praktický a užitečný, což je pro mě, vedle finanční dostupnosti, rozhodující i při výběru pro Bohemica shop

Tvůj poslední projekt Bohemica je online store s unikátní sbírkou toho nejlepšího ze současného českého designu z oblasti módy, šperků, bytových doplňků nebo hraček. Co Tě přivedlo k tomu Bohemicu vytvořit? 
Jednoduše jsem objevila díru na trhu, když jsem zjistila, že je v Británii v podstatě český design nedostupný a napadlo mě tedy vytvořit lifestyle store a pod jednou střechou nabídnout vedle klasických značek i nové mladé designéry.

Jaký mají v Anglii vztah k českému designu? Setkala jsi se už s tím, že v Británii znají nějaké konkrétní české designéry nebo značky?
Určitě je tu povědomí, hlavně asi v oblasti skla a hraček, kde má český design silnou historii v tradiční výrobě originálních a kvalitních výrobků.

Bohemica je sice online store, ale občas pořádáš i "offline" pop-upové akce. V Česku tenhle prodejní koncept "obchodu v obchodě" není ještě tolik rozšířený, ale četla jsem, že v Anglii už existuje dokonce i několik start-upů, které se na pořádání pop-up shopů přímo zaměřují. Jak vlastně v Anglii fungují, jaké s nimi máš zkušenosti, jak dlouho Tvůj pop-up shop na jednom místě trvá a pořádáš je na stejných místech, nebo hledáš stále nová?
Pop-up shopy se hodně rozšířily s příchodem ekonomické krize, kdy najednou zanikla celá řada kamenných obchodů na hlavních nákupních třídách a majitelé nemovitostí měli problém s dlouhodobým obsazením těchto prostor. Vyšli proto vstříc novým začínajícím firmám a podnikatelům, kteří mají hlavní prezentaci na internetu, ale klasický kamenný obchod by si jinak nemohli dovolit. Je to výhodná spolupráce pro obě strany, kterou dokonce nedávno začaly podporovat i některé obecní úřady ve snaze pomoci při rozjezdu nových malých businessů.

Firmám pop-up shop umožní představit své zboží širší veřejnosti v reálném prostředí a setkat se tak s konkrétním zákazníkem. Je to skvělá forma marketingu a prodeje, ať už trvá pop-up shop jeden víkend, týden nebo měsíc. Ohledně výběru prostorů rozhoduje celá řada faktorů - příležitost, lokalita, dostupnost, cena - ale je určitě dobré vracet se podle možnosti na stejná místa, zároveň být však flexibilní nebo i trochu zariskovat, aby člověk zjistil jaká konkrétní místa fungují.

Můžeme Bohemicu v nejbližší době na nějaké takové akci vidět?
Určitě se stále porozhlížíme jaké jsou příležitosti, ale v tuto chvíli se soustředíme na velkoobchod a veletrhy, takže možná příští rok.

Mít takové skvělé projekty je určitě časově náročné, ale snad si najdeš i chvilku na to co Tě baví. Co vlastně v Anglii děláš ve volném čase?
Vedle práce je to hlavně rodina, protože mám skoro tříletou holčičku, takže jí věnuju většinu pozornosti. Osobně ráda cestuju a vařím, cvičím a učím jógu a pak je to určitě hudba, film, výstavy. Jednou za měsíc pak zajdeme do botanické zahrady Kew Gardens, kterou máme za rohem nebo jedeme k moři, protože příroda je pro mě určitě hlavní zdroj relaxace a inspirace. Hodně mě teď ale taky baví grafický software a online media, takže tomu se chci určitě věnovat do budoucna, když bude čas.

A nakonec, jaké máš plány do budoucna? Co chystáš v nejbližší době?
Určitě se chci nejvíc zaměřit na on-line business, kam se v Británii pomalu přesouvá celý obchod, ale věnovat se v průběhu roku i zajímavým offline projektům. Jednám teď s Českým kulturním centrem v Londýně, jak bychom se v rámci prezentace českého designu na britském trhu mohli propojit, takže uvidíme...

 

Photos via Bohemica 

 

frappante. Pretty news from my shop.

Hello guys! Today I want to introduce some news from my shop which you can find on Etsy. 
At first I was thinking that I just add a few new pieces, but I was looking at the pictures and decided, that all my pieces need to be re-photographed! :) So photos which you can find for every product (maybe except pillows) now are including photographed details, because I want to show in the best possibly way what you buy ;)

So at first let's see my deer Harry brooches and pendants. Wooden Harry - this is a trophy you caught in the flood of jewelry. Always pretty, always elegant.  Each bead is piece by piece carefully sew, every piece of jewelry is original (you will never find two identical), and handmade with love.

Next ones are necklaces made from hand painted wooden balls. Two of them are always painted in some lovely and fashionable colors.

And finaly, this is what I made yesterday. New, necklaces again, made with one handmade polymer clay gem.
Several times before I mentioned in my articles how much I am interested in geometry lately, so I tried to translate my interest into new jewelry. In fact, my first attempt, you can actually see in wooden balls necklaces.

In the end, I want to point on frappante pillows and their new price! ;) Because of our moving to another country we need to get rid of inventory, so take advantage of this special offer ;)  

Have a lovely Thursday! 

I love that feeling when new ideas comes

One week ago I get an amazing idea for new project and the more I think about it, the more make sense to me. And it is great because frappante stucked at a standstill and I felt totally unnecessary. My days was too long, my mood was not good, I felt awful…I needed something new and fresh.

But now I have something for live again, something for what I want to get up every morning from bed! I really look forward to share some details about this project very soon :)

//

Miluju ten pocit, když přichází nové nápady. Před týdnem jsem dostala fantastický nápad na nový projekt a čím víc o něm přemýšlím, tím větší mi dává smysl. A to je skvělý, protože frappante se zaseklo na mrtvém době a já se cítila nesmírně zbytečná. Moje dny se táhly jako závod šneků, moje nálada klesla pod bod mrazu, cítila jsem se strašně…Potřebovala jsem něco nového a osvěžujícího.

A tak teď mám zase pro co žít, něco pro co se mi chce každé ráno vstát z postele! Moc se těším, až s vámi budu moct brzy sdílet trochu víc o tomhle novém projektu. :)

Going to the LeMarket...See you there on Saturday!

Last week went by so fast that I still was not enough even to share the great news! It’s about two weeks since called me Elena, who with her friend organizes sales event LeMarket. She told me that she really like our products and would be very happy if we will participate as vendors. Isn’t it great?! I was very proud on my work, because finally I saw that we made something what someone likes! And - they chose us because our products conform to a higher level, they want to offer to their customers. I am so excited and curious to see how it turns out! :)

For this event they chose a very interesting place. LeMarket will be held at Hotel Fusion in Prague near Wenceslas square. It is one of most interesting hotels I’ve saw and I’m looking forward to it design atmosphere :)

//

Minulý týden uběhl tak rychle, že jsem se ještě ani nestačila podělit o skvělou novinku! Je to asi tak dva týdny co mi volala Elena, která se svou kamarádkou pořádá první ročník prodejní akce zvané LeMarket. řekla mi, že by byla moc ráda, kdybychom se jako frappante účastnili jako prodejci. No není to skvělé?! Byla jsem na svojí práci moc pyšná, protože jsem konečně zase jednou viděla, že vyrábíme něco, co se lidem líbí a stojí jim za to nás oslovit! A taky - vybraly si nás proto, že naše produkty patří do vyššího levelu výrobků, který chtějí svým návštěvníkům nabídnout. Jsem nadšená a ohromně zvědavá, jak to dopadne! :)

Pro tuto událost vybraly velmi zajímavé místo. LeMarket se bude pořádat v hotelu Fusion v Praze blízko Václavského náměstí. Je to jeden z nejzajímavějších hotelů, které jsem zatím viděla a moc se těším na to designové prostředí.

image
image
image
image
image

The rooms are simply arranging in the basic shades of black and white and are complemented by colorful accents. Exactly “Barča Style” :D

//

Pokoje jsou zařízené v základu jednoduše v odstínech černé a bílé a jsou doplněné barevnými akcenty. Přesně v “Barča Stylu” :D

image

360° Bar & Lounge - Yes, indeed the bar spins!

//

360° Bar & Lounge - Ano, ten bar se skutečně otáčí!

image

Recepce // Reception

image
image
image

In every room in the hotel and on some other places you can find funny illustrations.

//

V každím pokoji a na několika dalších místech můžete najít několik velmi vtipných ilustrací.

So…Wish me luck! :)

//

Tak mi držte v sobotu palce! :)

Photo: Fusion Hotel Facebook page

Frappante posters

Just few ideas for frappante posters with Harry, Larry and Marry.

//

Jena takových pár nápadů na frappante plakáty s Harrym, Larrym a Marry v hlavní roli.

How frappante lives? #1 Fresh flowers

This morning I wrote that I feel that spring is finally coming, but who has the time just wait…and wait…and wait…So today I bought fresh flowers. Actually my boyfriend Petr bought me these flowers - I change them for my favorite cheese (really hard decision :-P). They looks amazing on my new working table.

image

I told you that I have two workplaces? Online and offline :)). Online is the new one, here I have just computer, photocamera and my phone and offline place is the table where I have all material and components for making all of our amazing products :)

image

I’ve always loved fresh flowers, and now I finally have a place where great stand out. I would like to have fresh flowers everywhere in our apartment, but it is a pity that they are so ephemeral…

image

To my new online workspace - this is a first part of our home makeover and I am really excited from future steps. This table is whole IKEA :) I bought two black wooden bases and wooden desk, but beware - no office table desk, but kitchen working desk. Had a much nicer wood grain.

Of course - who cannot be missed? Little helper Mr. Bernard! :)

image

With flowers or without them - Have a nice week! 

Bara

//

Dnes ráno jsem psala o tom, že cítím, že jaro končně přichází, ale kdo na to má čas pořád jen čekat…a čekat…a čekat…Takže jsem si dnes koupila živé květiny. Vlastně můj přítel Petr mi je koupil. Vyměnila jsem je za svůj oblíbený sýr (velmi těžké rozhodnutí :-P). Vypadají naprosto úžasně na mém novém pracovním stole.

Říkala jsem vám už o tom, že mám dvě pracovní místa? Online a offline :)). Online je to nové, kde mám jen  počítač, foťák a svůj telefon a offline je místo, kde mám materiál, komponenty a tvořím tam všechny ty krásné produkty, které frappante nabízí :)

Vždycky jsem milovala živé květiny a teď mám konečně místo, kde skvěle vyniknou. Chtěla bych mít řezané květiny úplně všude v našem bytě, je jen škoda, že jsou tak pomíjivé…

K tomu novému stolu - je to první část z naší malé přestavby bytu a já jsem nadšená že všech budoucích kroků, které ještě plánujeme udělat. Tenhle stůl je celý z IKEA. Koupila jsem dva řerné dřevěné podstavce a dřevěnou desku. Ale pozor - ne tu stolovou do kanceláře, ale pracovní kuchyňskou. Měla mnohem hezčí kresbu dřeva.

A kdo samozřejmě nesmí u mého stolu chybět? Malý pomocník Bernard! :)

S květinami nebo bez nich - Přeji všem krásný týden!

Bára

Love to making Treasury lists on Etsy

Who likes making Treasury lists on Etsy? Me! :) These four are for my favorite Etsy Team OhLaLa Team where I found a lot of very talented makers, creators and artists as well as throughout Etsy. Enjoy and have a nice weekend!

//

Kdo má rád tvoření Etsy Treasury listů (překl. Nalezených pokladů na Etsy)? Já! :) Tyto čtyři jsem vytvořila pro můj oblíbený OhLaLa Team, kde jsem našla spoustu talentovaných tvůrců, výrobců i umělců, stejně tak jako na celém Etsy. Užijte si mojí nadílku a všem přeji krásný víkend! :)

1. Have a Nice Weekend // 2. Fabric button brooches // 3. Keep your style // 4. Wooden mini bowl // 5. Waiting for Surprises // 6. Animal ceramic sculpture of rabbit // 7. Good for You // 8. Earthenware vessel

Bring some spring into your jewelry boxes! By frappante

I see pastel colors all around me and maybe that’s why I decided to don’t do my spring jewelry in pastel colors but special for one more time  :))

For Spring 2013 I made two novelties. The first one in Furry Fluffy Harry inside decorated with real bunny fur…I have to tell you truth…I am not a vegetarian, but I do not eat much meat at home and have a very big problem to touch him and prepare him for dinner :)) So when I was cutting furry bunny leather pieces for my jewelry (and believe it was really a skin from one all rabbit) it was not a very pleasant feeling…
But I wanted to made my spring jewelry from real nature materials and I got over it and after several attempts I got used to it…a little.

And the second one are handcrafted earrings. They have laser cut poplar base and inside are decorated with tiny rocail beads.

If you like them, here are available to buy.

Uff…and I am going to eat some carrots :)

//

Ve znamení jara vidím všude kolem sebe pastelové barvy a to je možná ten důvod, proč jsem se rozhodla svoje jarní šperky v pastelových barvách nedělat, ale pro jednou je udělat zase trochu speciální.

Pro kolekci Spring 2013 jsem vyrobila dvě novinky. První z ncih je Furry Fluffy Harry (překl. Hebký Chlupatý Harry) uvnitř dekorovaný opravdovou králičí srstí…Ale musím vám říct pravdu…Nejsem vegetariánka, ale doma maso moc nemusím a pokaždé mám velký problém na plátky masa šahat a připravit je k večeři :)). Takže když jsem stříhala kousky pro svoje šperky (a věřte, že to byla skutečně kožešina z jednoho velkého králíka) nebyl to zrovna příjmený pocit…
Ale chtěla jsem pro svoje jarní šperky použít opravdové přírodní materiály, takže mi nezbylo nic jiného, než se přes to přenést a po pár pokusech jsem si na to zvykla…ale jen trochu.

No a druhou novinkou jsou vyšívané naušnice. Mají základ z topolové překližky a uvnitř jsou dekorované malými rocailovými korálky. 

Jestli se vám líbí, tady jsou k zakoupení spolu se vším ostatním, co frappante nabízí.

Uff…a já si jdu sníst nějakou mrkev :)

Bunnies are everywhere you go...

and in last month I saw eggs in thousand ways…I think that maybe it is because of Easter and I hope it ends today. Happy Easter to everyone! :)

//

Zajíčci jsou všude kam se podíváš a za poslední měsíc jsem viděla vejce snad na tisíc způsobů. Určitě je to těmi velikonocemi, ale doufám, že dneškem - velikonočním pondělím - to skončí. 

image
image
image
image
image
image
image

1. KARE Design // 2. Forestblue Factory // 3. hotpolkadot.com // 4. handsomethings.com // 5. Minted Strawberry // 6. craft tuts plus // 7. Hybrid collection Chair Rabbit // 8. Larry the bunny by frappante

I don’t celebrate Easter, but if you love the original movies for tonight   I recommend this ;) // Velikonce neslavím, ale jestli máte rádi originální filmy na dnešní tématický večer můžu doporučit jedině tenhle ;)

image

And finally one of my favorite cute bunnies “I saw a carrot, was this big!” // A nakonec jeden z mých oblíbených ňuňavých králíčků “Viděl jsem mrkev a byla taaaaakhle velká!”

image