germany

Mission complete.

The reason why we went to the North Germany was that on the way back I wanted to see how river Elbe flow into the sea. So after one great weekend in Süderlügum we were finally on the way to our next stop. But Hamburg is too far to see anything and closest city Brunsbüttel was too off our road. So we decided to make a compromise and cross the river on the ferry from Glückstadt. 

The day was very chilly and windy on board. But nice experience and I saw what I wanted to see, the mission is complete!

//

Důvod proč jsme vlastně jeli do severního Německa byl vlastně ten, že jsme chtěla vidět, jak se Labe vlévá do moře. Takže po jednom skvělém týdnu v nejsevernějších krajích Německa jsme konečně vyrazili zase na jih, splnit svojí misi. Cestu do další zastávky jsme si mohli udělat přímo přes Hamburg, ale od vlevu je moc daleko, takže bych neviděla nic a pozicově nejlepší město Brunsbüttel bylo zase až moc z cesty. Tak jsme zvolili kompromis a přejeli řeku trajektem z Glückstadtu.

Ten den bych hodně chladný a na palubě bylo větrno. Ale byla to pěkná zkušenost a viděla jsem co jsem vidět chtěla. Mise byla splněna!

Build a boat.

Our last day in northern Germany we wanted to make a trip together with Suzy to Flensburg, port town on the east side of the ridge of northern Germany, close to the Baltic Sea.

At the end, Suzy with us couldn't go, but at least I took a few photos for her. In Flensburg I shot a little bit more, but what I finally chose to share are the photos from such a small museum that can be found on the periphery of the city at the beginning of the pier.

Visit of this museum could be a bit more interesting. I wanted to interview the owner of the dock, who made these magnificent ship and also reconstructed the old ones. I am sure he definitely had a lot to say about boats as well as his beautiful work, but unfortunately did not speak English, I did not speak German, his wife knew only few basic words so his stories will be for me shrouded in mystery and the only thing I could read are the results of the work that was seen all around. Bent wood and unfinished ship absolutely stunned me. And I was not the only one, also Petr was delighted by these boats, he run his fingers over the folds of black polished wood and expressed a desire one day own something that beautiful. Me too!

Once you are in the museum, sit down there for a while in a nice cafe there. From the pier you can watch on one side the stunning 150 year old ship and on the other side you see docks with workshop, which is open to all passers-by visitors.

//

Náš poslední den na severu Německa jsme si chtěli i se Suzy udělat společný výlet do Flensburgu, přístavního městečka na východní straně výstupku severního Německa, blíž k Baltskému moři.

Suzy s námi nakonec jet nemohla, ale pořídila jsem pro ní aspoň pár fotografií. Ve Flensburgu jsem toho nafotila o maličko víc, ale to co jsem si nakonec vybrala ke sdílení jsou fotky z takového malého muzea, které najdete na okraji centra na začátku přístavního mola. 

Návštěva tohohle muzea mohla být o kapánek zajímavější. Chtěla jsem vyzpovídat majitele doku, který nádherné lodě vyráběl a taky rekonstruoval ty staré. Určitě měl toho spoustu co říct o lodích i o svojí krásné práci, žel však anglicky neuměl a já zase ani trochu německy, jeho žena ovládala jen pár slov a tak jeho příběhy budou pro mě nadále zahalené rouškou tajemna a jediné co jsem mohla vyčíst byly výsledky práce, která byla vidět všude kolem. Ohýbané dřevo a rozestavěné lodě mě naprosto omráčily. A nebyla jsem jediná, Petr si lodě zálibně prohlížel, přejížděl prsty po záhybech černého naleštěného dřeva a projevil přání něco takhle krásného a dřevěného jednou mít. A já jsem pro!

Když už se v muzeu zastavíte, sedněte si na chvíli v příjemné přilehlé kavárně. Z mola můžete pozorovat na jedné straně ohromující i 150 let staré lodě a na straně druhé jsou zmíněné doky s dílnou, která je volně přístupná kolemjdoucím návštěvníkům. 

People: Suzy's little cottage.

People: Suzy's little cottage. • one week experience via Airbnb • traveling across the Europe on baraperglova.com

This is Susanne. One of most kind people we've ever met. We spent in her lovely cottage via Airbnb in Süderlügum whole last week and it was one the stays which will be remembered for very long long time. 

Suzy has interesting story behind. Süderlügum is her hometown, but for 20 years she lived on Gran Canaria. But after there burned down whole house she decided to come back. "I came back, looking for the house where to live. I choose this one, because I liked the curtains. And I said to myself, yes, this is the place where I can live." 

I think that the white curtains with red roses are actually that detail which started give the look to the whole interior. It's kind of the french style, with white and wooden furniture, with wicker armchairs in the living room and pink and dark lila details around whole house. 

Susanne's friendliness in combination with treasure findings from flea and vintage markets make this house so cozy that you don't want leave this place.

"One thing at a time. I try to repair and renovate this house only by myself and I do it very slowly. Never it will be completely done and I like it, because still I have something to do. And if not, I can make little changes. Like in the garden. I like to change it time to time and never get bored." 

//

Tohle je Susanne. Jedna z nejmilejších lidí, jakou jsme vůbec poznali. Strávili jsme v její chaloupce, pronajaté přes Airbnb, v Süderlügumu jeden týden a byl to jeden z těch pobytů, na které budeme ještě dlouho dlouho vzpomínat.

Suzy má za sebou velmi zajímavý příběh. Süderlügum je její rodné město, ale když jí bylo kolem třiceti odstěhovala se na Kanárské ostrovy. Ale poté, co tam jejich dům vyhořel do základů se hlavně z ekonomických důvodů vrátila zpátky. "Vrátila jsem se a hledala dům, kam se nastěhovat. Vybrala jsem si tenhle, protože se mi moc líbily jeho závěsy. Takže jsem si řekla, tady se mi líbí, tady bych mohla žít."

Myslím, že bílé závěsy s červenými růžemi jsou pravděpodobně detailem od kterého se odvíjelo celé zařízení v interiéru. Je v takovém francouzském stylu, s bílým a dřevěným nábytkem, s proutěnými křesly v obývacím pokoji a růžovými a fialovými detaily po celém domě. 

Susannina přátelskost, spolu s poklady z bleších a vintage trhů dělají tuhle chaloupku tak útulnou, že se vám tohle místo těžce opouští.

"Každou chvíli něco. Snažím se dům opravit a zrenovovat svépomocí a dělám to hodně pomalu. Nikdy to nebude hotové a to se mi vlastně líbí, protože pořád mám co dělat. A když ne, pořád můžu dělat malé změny. Jako třeba na zahradě. Mám ráda čas od času malou změnu, protože mě to pak nepřestane nudit."

One of thing we will gonna miss a lot are her amazing breakfasts. She always made a coffee and decorated dining table with different plates every morning. The table was full of fresh bread, plate with salami and meat, another with kinds of cheese, bowls with her own home made delicious marmalade, also there was vegetable and fruit and every day something bit different. Always it looked so amazing!

I know that she like to do it nice. She worked in gastronomy for about 40 years and once she said "It's important that if you do something, you have to do it with a pleasure. Because then people know and feel it when you don't like what you do." 

That's true. I think she should definitely raise the price. We would be willing to pay twice for stay here. But she doesn't do it for money.
"Once I had a nice family here. They wouldn't be able afford it if it would be more expensive."

//

Jedna z věcí, které nám budou chybět moc jsou její úžasné snídaně. Vždycky nám připravila kávu a nadekorovala stůl pokaždé jinými hezkými talířky. Stůl byl plný čerstvého pečiva, talíře s uzeninami, jiného se sýry, misek s její vyniající domácí marmeládou, ovocem a zeleninou, každý den jsme ochutnali něco trochu jiného. A vždycky to vypadalo tak náramně dobře! 

Poznali jsme, že jí baví dělat věci takhle hezké. Pracovala v gastronomii skoro 40 let a jednou nám řekla "Je důležité, ať už děláte cokoli, musíte to dělat s potěšením. Protože pak lidé poznají, že to co děláte vás nebaví."

To jest pravda pravdoucí. Myslím, že by určitě měla zvednout cenu. Třeba my bychom jí zaplatili dvojnásobek. Ale ona to pro peníze nedělá.
"Jednou jsem tady měla takovou milou rodinu. Nemohli by si to dovolit, kdyby to bylo dražší."

The first thing Petr thought when we arrived was "Yeey, that's a Smurf's cottage!" well yes, the blue color is kind of traditional here.
Suzy later showed me few pictures of the house and garden 5 years ago when she rented this house. "It was completely wild! It cost me a lot of work, but now I am very proud of my garden." 

She do everything with love and she taught us a lot for one week! We are in loved with her, her cottage with reed roof, her old dog lady Linda, cat Lani and I am sure that when we will be on the way up there again we'll at least visit her. 

//

První věc, kterou si Petr pomyslel když jsme na místo přijeli bylo "Jéé, šmoulí chaloupka!" no ano, modrá je tak nějak typická pro tuhle oblast. 
Suzy mi později ukázala několik fotek domu a zahrady jak vypadala před pěti lety, když si dům pronajala. "Byla to úplná divočina! Stálo mě to hodně práce, ale teď jsem na svojí zahradu pyšná."

Všechno co dělá, dělá s láskou a naučila nás toho tolik za jeden jediný týden. Zamilovali jsme si jí, její chaloupku s rákosovou střechou, její stařičkou psí společnici Lindu i kočku Lani (A to kočky nemáme moc v lásce, ale tahle barvy espressa a bílé kávy si nás získala. Možná proto, že máme rádi espresso a bílou kávu?) a jsem si jistá, že až se budeme vracet na cestách zase nahoru, tak jí minimálně navštívíme.

Cake at Suzy

Cake at Suzy • Travelling around the Europe via Airbnb • on baraperglova.com

During our traveling around the Europe we use for living only Airbnb service. I like it for so many reasons.
1. Surfing on their websites is easy and user-friendly, we always find what we are looking for. Have you ever try booking.com? Terrible, right? We tried twice and always give it up in 5 minutes.
2. Everything is one system so we have all the dates, addresses and messages on one place, so no more thinking here we booked this and that.
3. We always know where we go and what we can expect thanks to reviews
4. And thanks to reviews again, we know in advance a bit about the people and the place where we will live.

Currently we are 2 kilometers from Denmark in small city Süderlügum and live in beautiful small but warm cottage with super host Suzanne, her 18 years old dog lady Linda and cat Lani. She is so kind and friendly that we don't feel here like on visit, but like in real home. That's actually what exactly Suzanne said "Feel here like at home, you are welcome to use anything you want or need or don't be afraid to ask." So okay, I said to myself. And because I miss baking so much I used Suzy's kitchen to bake special chocolate grated cake by recipe from Peter's grandma, with vanilla cottage cheese inside. 

Finally I feel satisfied...a bit. Suzy make every morning for us so amazing breakfasts so I feel I should bake ten of cakes to be satisfied enough :)) 

By the way, her cottage is really lovely, I'll take few pictures later. She is real talent for buying stuff on vintage and flea markets ;)

//

Během našeho cestování po Evropě využíváme výhradně služeb Airbnb. Miluju ho z mnoha důvodů: Tak třeba
1. Surfování a hledání bydlení na jejich stránkách je snadné a krásně přehledné. Už jste někdy zkoušeli booking.com? Strašný, že jo? My asi dvakrát a vzdali jsme to do pěti minut.
2. Všechno je jenom jeden systém, takže máme všechny adresy, data i zprávy na jednom místě. Žádné hloubání kde jsme rezervovali tohle a kde tamto.
3. Vždycky víme kam a do čeho jdeme. Prostě si přečteme hodnocení a uděláme si obrázek.
4. A ještě znovu díky hodnocení víme aspoň něco málo o místě kam jedeme nebo o lidech, kteří nám budou na jeden týden poměrně blízko.

Teď momentálně bydlíme v Süderlügumu, 2 kilometry od Německo-Dánských hranic v maličké, ale o to malebnější chaloupce se Suzanne, její 18ti letou psí společnicí Lindou a kočkou Lani. Je tak milá a přátelská, že se poprvé tady necítíme jako u někoho na návštěvě, ale jako doma. Což nám vlastně Suzanne taky řekla "Buďte tu jako doma, vezměte si cokoli co potřebujete nebo se nestyďte zeptat". No tak jo, řekla jsem si. A protože mi moc chybí pečení, půjčila jsem si Suzaninu kuchyni, abych upekla speciální čokoládovou strouhanou buchtu s vanilkovým tvarohem uvnitř dle receptu Petrovo babičky.

Konečně jsem cítila zadostiučinění...krapet. Suzy nám každé ráno dělá tak ohromné a báječné snídaně, že bych měla upéct takových dortů aspoň 10, abych se cítila dost zadostiučiněně. 

Jen tak mimochodem, její chaloupka je plná fotogenických pokladů, takže se na její focení ještě dostane. Má totiž opravdový talent na kupování věcí na vintage marketech a bleších trzích.

Photos by Bara

Shoptour: Upcycling Deluxe

Shoptour in Berlin: Upcycling Deluxe • places by baraperglova.com/blog

Mirror made from old tire, wallet made from biscuits packaging, cross body bag from old taxi light sign or hat made from old coffee sack? In Upcycling Deluxe you are on the right place. It is a shop where recycling was ascended to an even higher level, the shop where nothing is waste, but material.

Owners Eric and Stan sat any thought in the summer of 2010 at the kitchen table about new project which would have meaning not only for them but also for someone else. And it did not take long and they began work with the idea of pcycling, which means the creative transformation often discarded and unwanted (waste) materials to product for everyday use. They began to look for people across the country who are engaged with a process like this one and slowly formed a diverse range of products from like-minded people and brands who don't like wasting. They started with sales of upcycled subjects at a flea market in Mauer Park, then at the Christmas markets throughout Germany and in 2013 they opened a store, which for me was a showcase of imaginative ideas and creativity. For me these two would certainly deserved award for sustainability and environmental protection.

It is true that some products seemed to me more like "Let's upcycle! Doesn't matter how or what or if it is good and nice!", where on the old book were mounted hooks as a hanger and I would definitely not buy a wallet or purse made rom old biscuit packaging. But on the other hand I was really excited from hats made by old sacks and shoes made rom old tires and they were soooo close to become a part of my modest wardrobe :))

//

Zrcadlo ze staré pneumatiky, peněženka z obalů od sušenek, kabelka z nápisu TAXI nebo klobouk ze starého pytle na kávu? V Upcycling Deluxe jste skutečně správně. Je to obchod, kde recyklaci povznesli na ještě vyšší úroveň, obchod, kde nic neznamená odpad, ale materiál.

Majitelé Eric a Stani si v létě 2010 u kuchyňského stolu popřemýšleli s jakým projektem přijít, aby měl smysl nejen pro ně, ale i pro někoho dalšího. A tak netrvalo dlouho a začali si pohrávat s myšlenkou na upcyklování, což znamená vlastně kreativní přetvoření často odhozených a nepotřebných (odpadových) materiálů na produkt kažodenního využití. Začali shánět po celé zemi lidi, kteří se tímhle procesem zabývají a pomalu se tak tvořil sortiment různorodých produktů od podobně smýšlejících lidí a značek, kteří nemrhají. S prodejem upcyklovaných předmětů začali na bleším trhu v Mauer Parku, pak na vánočních trzích po celém Německu, až v roce 2013 otevřeli kamenný obchod, který pro mě byl přehlídkou vynalézavých nápadů a kreativity. Za mě by si tihle dva určitě zasloužili cenu za dlouhodobou udržitelnost i ochranu životního prostředí.

Je pravda, že některé produkty mi připadaly víc jako upcykling za každou cenu, kde třeba na staré knížce byly přimontované věšáčky, což si jako celé veledílo můžete asi pravděpodobně připevnit na zeď jako vtipný věšák a taky bych si určitě nepořídila peněženku nebo kabelku vyrobenou ze starých obalů. Ale třebas takový pytlovaný klobouk nebo boty vyrobené ze starých pneumatik, ty mě vážně dostaly a měly hodně na krajíčku, aby se staly součástí mojí skromné garderoby :))

Berlin, Berlin.

Berlin • traveling around the Europe on baraperglova.com

Yesterday I wrote about how we started travel again and from Dresden we continued to Berlin where we spent one and half day. I already knew that there will be so many things and places to see but as well as we knew in advance that will be impossible to made everything :)

Even though we are not usual tourists and we don't like too mainstream places and try to find more places which we cannot find in a guide, Petr wanted to see a bit of history and finally I am glad that we visited some of them.

If you will ever visit Berlin, you definitely should see and try to get inside of The Holocaust Memorial designed by architect Peter Eisenman. This memorial is in the middle of the city and there is no entry fee (fee is only for underground museum) and it is the field covered by 2711 concrete slabs. In the middle of this field are these slabs so high that you cannot see anything else than another slabs all around you and the sky over your head. This place make you feel depressed, lost and anxiously. But that is good, this is exactly how you should feel here.

//

Včera jsem psala o tom, jak jsme se opět vydali na cesty a z Drážďan jsme pokračovali do velmi uměleckého Berlína. Na jeden a půl dne tam bylo opravdu hromada věcí, které jsme chtěli vidět, ale předem nám bylo jasné, že není možné stihnout úplně všechno. 

Přestože nejsme zcela klasičtí turisté a víc než mainstreamová místa hledáme něco, co jen tak v průvodci nenajdete, chtěl Petr vidět aspoň kousek té historie a nakonec jsem i já byla ráda, protože Berlín má místa se silnou atmosférou.

Pokud Berlín navštívíte, rozhodoně byste si neměli nechat ujít Památník židovským obětem navržený architektem Peterem Eisenmanem. Tenhle pomník je uprostřed města, neoplocen, volně přístupný (vstupné se platí jen do podzemního muzea) a je to v podstatě plocha zastavěná 2711 betonovými kvádry. Uprostřed tohoto pole jsou kvádry tak vysoké, že vidíte jen další kvádry kolem a nebe nad hlavou. Na tomhle místě se budete cítit deprimovaně, ztraceně a úzkostně. Ale to je dobře, přesně takhle byste se totiž měli cítit.

Another place you should visit because of history are remains of Berliner Wall. It is very strange to realize that 25 years ago the people couldn't go from one side to the other side of the town. It's ridiculous.

//

Další věc, kterou byste měli určitě vidět jsou pozůstatky Berlínské zdi. Je zvláštní si uvědomit, že ještě před 25ti lety lidé nemohli jen tak přejít z jedné strany na druhou. Jak směšné.
Pozůstatky ovšem nejsou jen na jednom místě, tam kde dříve stála Berlínská zeď se i teď městem vine linka poskládaná z dlažebních kostek, aby připomněla hranici mezi východním a západním Berlínem. 
Taky mi přišlo zvláštní, jak veškeré pomníky kolem hlavních pozůstatků Berlínské zdi jsou z neošetřeného železa, takže na nich zub času zanechává rezavou patinu. Nevím, jestli to byl záměr, ale přišlo mi to docela výstižné.

Something less depressing :) A lot of buildings there reminds me buildings in London. Probably because of the bricks :)

//

Něco ještě trochu méně depresivního :) Spousta místní architektury mi připomínala Londýn. Pravděpodobně hlavně kvůli cihlovým domům. 

Berlin • traveling around the Europe on baraperglova.com

During our lovely stay I wanted to make few shop tours but finally I did only one, because all the other places were closed or moved to another place. There is one shop where I didn't make shoptour, but it was lovely store with great inspiration - Jean Et Lili, some stuff in old french style, some DIY, some in kind of simple scandinavian style.

And if you will be close to Friendrichshein (part of Berlin), I could definitely recommend these places where to eat well:

Burger Wehr - burgers - so big, so tasty, so gooood!
Cake and Coffee - homemade cakes and pies - they are sweet enough, the filling is creamy and smooth and very honest
Orange Coffee - for breakfast - you will get a huge plate with different kinds of cheese, ham, salami, spread and vegetable and fresh bread. The interior is not exactly that kind I like and on the plate it could be it organized in better way but after breakfast like this I wasn't hungry till three o'clock in the afternoon and that means something! :)

And yes, if you are fan of flea markets, I can recommend to visit huge market at Mauerpark. We were so sad that we don't have a home which we could fill and decorate with that old industrial lamps, vintage plates, silver forks and old LPs :)

//

Během našeho pobytu jsem i tady chtěla udělat pár toulek po obchodech, protože o zajímavosti tady rozhodně není nouze. Nakonec se mi podařilo udělat jen jednu, protože ostatní místa byla buď zavřená, přestěhovaná nebo nesplnila moje očekávání. Byl tam jeden obchod, kde jsem sice nic neafotila, ale doporučila bych ho k návštěvě pro trochu té inspirace - Jean Et Lili - pár věcí ve starém francouzském stylu, něco málo ve stylu DIY, taky pár drobností jednoduchého skandinávského designu.

A jestli budete poblíž Friedrichshein (část Berlína), tohle jsou místa, kde se dobře najíst:

Burger Wehr - burgery - tak velké, tak chutné, tak dobré!
Cake and Coffee - domácí dorty a koláče - sladké tak akorát, s náplní krémovou a jemnou a poctivé, že to na jazyku opravdu poznáte
Orange Coffee - pro pořádnou snídani na začátek dne - na velkém talíři dostanete obří porci různých sýrů, šunek, salámů a pomazánek a k tomu čerstvé, křupavé pečivo. Interiér není zrovna podle mého gusta a i na tom talíři by to mohlo vypadat kapánek lépe a organizovaněji, ale zase musím uznat, že po snídani jako byla tahle jsem neměla hlad až do tří odpoledne a to už něco znamená! :)

Jo a abych nezapomněla, jestli jste fanoušek bleších trhů jako já, rozhodně se běžte podívat na největší bleší trh v Mauer Parku. Byli jsme moc smutní, že nemáme byt, který bychom mohli zařídit a dekorovat těmi krásnými insustriálními lampami, vintage talířky, stříbrnými vidličkami a starými gramodeskami :)

Berlin • traveling around the Europe on baraperglova.com

Dresden

Dresden • traveling around the Europe on baraperglova.com

After three weeks, since an accident which happened to our doggie in Croatia, we decided to continue in our way till our friends wedding at the end of April. We went to Germany, because I always wanted to see how Elbe river flow into the see, so we definitely need to drive through Hamburg. 

But it will take a little while and we have few more stops here in Germany in front of us and our first stop was in Dresden. Very lovely city where I was amazed by old buildings in Altstadt (Old Town - older part of the city). Still I feel I am not that good in taking pictures of big parts like cities, I guess I need just practice :). And also I guess it is because what bothers me are tourist and another people in colorful jackets. They are just sooo unaesthetic! :D 

Anyway, it was a shame that we had only about two hours for city viewing, so we made just little walk in Altstadt and all the hipster design super truper shops in Neustadt (New Town - newer part of Dresden) we missed. Well, maybe next time, I am glad that Berlin made it up for us, but about this wait till tomorrow ;)

By the way - Did I mention that you can follow our way on Twitter?

// 

Tři týdny poté, co se v Chorvatsku stala našemu chlupatému mazlíkovi nehoda jsme se rozhodli, že už zase máme české nálady trochu moc nad hlavu a bude lepší ještě těch pár týdnů před očekávanou svatbou našich přátel cestovat. Ne nikam daleko, takže jsme se vydali k našim sousedům do Německa, protože jsem vždycky chtěla vidět, jak řeka Labe ústí do moře. Je to trochu zvláštní a vím, že ústění řeky do moře není provázeno ani ohňostrojem, ani doprovodným představením a dokonce nečekám ani žongléra , který by z toho udělat zážitek, ale vždycky mě to zajímalo, tak proč to neočíhnout, když už máme tu možnost. 

Ovšem předtím, než nás kola naší krásné vypůjčené Suzuki povezou přes Hamburk, máme před sebou ještě několik dalších zastávek, z nichž ta první byla v Drážďanech. Je to moc krásné město, z něhož jsem si nejvíc užila staré budovy Altstadtu. Ještě pořád se mi nezdá, že by mi nějak extra šlo focení větších věcí jako jsou města, hádám, že to chce hlavně trénovat. Taky hádám, že mě to moc nebaví hlavně protože turisti v pestrobarevných šusťákovkách umí zkazit každý záběr. Jsou žalostně neestetičtí! :))

Každopádně byla škoda, že jsme měli jen asi dvě hodiny na prohlídku města a jediné, co jsme stihli byla malá procházka Altstadtem a všechny supr dupr designové hipsterské obchůdky Neustadtu zůstaly nám nepoznány. Nicméně nevadí, Berlín nám to poměrně dobře vynahradil, ale o tom zase zítra ;)