london

How I became shoe ambassador.

How I became shoe ambassador. • baraperglova.com

In last few years I already tried a tens of different shoes. But I became tired of buying shoes which has been maybe cheap but I had them on my feet for 5 times and then I threw them out because they had damage, or shoddy heel or were so uncomfortable so if my feet could speak they would complain all way long. 

So within my New Year resolution about own integrity I decided to buy new from small independent manufacturer even if I should spend a bit more money for them. London shops with independent brands didn't met my expectations. The shoes were very expensive (about 190 pounds) and didn't look they worth for this price. One salesman wore one of the shoes and told me "These I have about three months and the previous ones I had about 8 months." And I thought "8 months?! I expect that shoes for 200 pounds last for 5 years!" So slowly I deal with the idea that I'll buy shoes from some chain shop again.

But then I visited with my friends Old Spitalfields Market in London and I discovered the brand Shoe Embassy. Behind this brand stands Tomas Savicius from Lithuania, whose parents are footwear retailers so start build a shoe brand in UK, where he moved few years ago, was a natural decision. They products range includes so far models only for women, but all in fine leather and in exclusive designs. They use only natural materials and leathers comes mainly from Spain and Italy. In addition are for very good prices, so what can I tell you, their fine leather Oxford shoes in amber color has written my name on it and I didn't left market with empty hands :D

I like these shoes so much. They are stylish, soft and incredibly comfortable. Even so comfortable that I would bet that at least for last 5 years I haven't such a great shoes like these. There is maybe only one thing which I get used for a little longer time and it's hard heel, with which you can crack nuts :)). I like when I am walking subtle and sometimes bothers me that with this hard heel I make so much noise. I think that next time I will consider this little detail more carefully.

But otherwise the shoes extremely worked well in the rain, they do not leak at all, dries quickly and quality impregnation do not damage them easily. Shoes by Shoe Embassy I can only highly recommend, their products are in great quality for a great price and I am from now their big fan.

//

Za posledních pár let už jsem prochodila několik párů bot. Ale přestalo mě bavit kupovat si boty, které byly sice levné, ale měla jsem je na nohou pětkrát a pak mohly letět rovnou do koše, protože se roztrhly nebo do nich zatéká nebo se mi sešlapal podpatek nebo jsou tak nepohodlné, že kdyby moje nohy mohly mluvit, nadávaly by a hekaly celou cestu. 

Takže jsem se v rámci svého novoročního příslibu vlastní integrity rozhodla koupit si boty od malého nezvislého výrobce, nadšeného srdcaře, kde za ně dám možná sice víc, ale mohly by něco vydržet. Kamenné londýnské obchody s nezávislými značkami nenaplnily moje očekávání. Boty byly drahé (kolem 190ti liber) a nevypadaly, že za tu cenu něco vydrží. Jeden prodavač měl zrovna jeden z těch párů na nohách a povídá mi, “Tyhle mám asi tři měsíce a ty předchozí jsem měl asi 8.” a já si v duchu říkala “8měsíců ?! U bot za 200 liber čekám, že vydrží 5 let!” Takže jsem se už pomalu začala srovnávat s myšlenkou, že si zase koupím botky z nějakého řetězce. 

Ale pak jsme se s kamarádkami co mě navštívily vydaly na Old Spitalfields Market v Londýně a narazila jsem tam na značku Shoe Embassy. Za touhle značkou stojí Tomas Savicius z Litvy, jehož rodiče tam jsou prodejci obuvi, takže začít budovat obuvní značku v Anglii, kam se před několika lety přistěhoval, bylo celkem přirozené rozhodnutí. V jejich sortimentu najdete prozatím pouze dámské modely, ovšem všechny z jemné kůže a v exkluzivních designech. Pro výrobu používají pouze přírodní materiály a kůže pochází hlavně ze Španělska nebo Itálie. Navíc jsou za opravdu velmi dobré ceny, takže co vám budu povídat, jejich oxfordky z jemné kůže v oranžovo hnědé barvě měly na sobě napsané moje jméno a tak jsem z trhu neodešla s prázdnou :D.

Boty jsem si okamžitě oblíbila. Jsou stylové, měkké a neuvěřitelně pohodlné. Dokonce tak pohodlné, že bych se vsadila, že za posledních minimálně 5 let jsem takhle skvělé boty neměla. Boty mají snad jen jednu maličkost, na kterou jsem si zvykala trochu déle a to je tvrdý podpatek, se kterým by se nestyděla louskat ořechy ani Marfuša. Já jsem totiž při chůzi ráda nenápadná a občas mi vadí, že s tvrdým podpatkem nadělám kolem sebe tolik hluku. Myslím, že při další koupi budu tenhle detail hodně zvažovat. 

Ale jinak se boty mimořádně osvědčily i v dešti, vůbec do nich nezatéká, rychle schnou a s kvalitní impregnací na nich sychravé počasí nezanechá stopy. Boty od Shoe Embassy můžu jedině vřele doporučit, jsou to výrobky skvělé kvality za výbornou cenu a já jsem od teď jejich velkým fanouškem. 

Photos by me

Monday Quick Start!

IMG_1824.jpg

Bye bye London, hello new adventure! We are for one week in Czech and then is our first stop in Vienna for one weekend. Do you have some tips what to see there?

Have a nice week!

//

Pá pá Londýne, ahoj nové dobrodružství! Teď jsme na jeden týden v Česku a pak nás čeká naše první zastávka ve Vídni, kde budeme přes víkend. Máte nějaké tipy kam tam vyrazit a co zajímavého tam vidět?

Přeji pěkný týden všem!

 

Photo by me

 

 

Eat & Drink tour: Petersham nurseries

IMG_2105.jpg

As I wrote this week earlier, we had amazing weekend. Espacially Saturday, because we went to a trip which was exactly in the way I like it - leave the house in the morning and came back when outside is dark. 

I had following place in my mind for a few weeks and I was hoping that we can made it and visit Petersham Nurseries before we leave. It is most interesting place where to eat I've ever been! Petersham Nurseries is a place where you can buy flowers, gifts and home decor, but it is also place where greenhouses are transformed into one fancy restaurant and one Teahouse where we ate our Saturday brunch. I saw restaurant just through the windows, because to eat there you need a reservation, but I can say that the Teahouse was pretty much nice enough and the food and coffee was just delicious!

It is a bit more expensive than usual restaurant or bistro (piece of cake for £4, piece of quiche £8 and 2 cups of coffee for £3), but I really enjoyed this special place and atmosphere where you feel like something between in a story about Alice in Wonderland, in botanical garden and on holidays in your nice aunt garden where every corner hide some secret waiting to be discovered.

Except Teahouse I visited also local shop with beautiful scented flowers, home and garden decorations mostly in french provence style and I took here a few pictures for you.

//

Jak jsem psala dříve v tomhle týdnu, měli jsme naprosto bezvadný víkend. Zvláště pak sobotu, protože jsme vyrazili na výlet, který byl přesně podle mého gusta - vyrazit ráno a vrátit se večer za tmy.

Následující místo jsem měla na mušce už několik týdnů a doufala jsem, že Petersham Nurseries stihneme navštívit ještě před odjezdem. Je to asi to nejhezčí místo, kde jsem kdy jedla! Petersham Nurseries je místo, kde můžete koupit krásné květiny, dárky a dekorace, ale taky je to místo, kde jsou dva skleníky přetransformované do jedné stylové restaurace a jednoho Teahousu, kde jsme si dali sobotní brunch. Restauraci jsem viděla jen skrze okna, protože je nutné tam mít předem zajištěnou rezervaci, ale můžu říct, že i Teahouse byl dostatečně pěkný a jídlo i káva byly prostě delikatesní!

Je to trochu dražší než normální restaurace nebo bistro tady v Anglii (kousek koláče je kolem 4 liber, quiche s rajčaty stál 8 liber a dva šálky kávy byly za 3 libry), ale musím říct, že pobyt tady jsem si ohromně užila a cítila jsem se trochu jako něco mezi příběhem Alenky z říše divů, botanickou zahradou a prázdninami v zahradě u hodné tetičky, kde každý kout skrývá nějaké tajemství, které jen čeká až ho někdo objeví.

Kromě Teahousu jsem navštívila i místní obchod s krásnými voňavými květinami, bytovými a zahradními dekoracemi víceméně spíš v provensálském stylu a nafotila jsem tam pro vás pár záběrů.

Photos by me

Shoptour: Material

Shoptour: Material • baraperglova.com

Sometimes I am surprised what treasures I find across when wandering through town. And still I am fascinated about "multimeaning" of local shops. Stationery is not only about paper but about creativity and creation, bike shop is not just about bikes, but about design and lifestyle, store with household goods is not just about plastic buckets, but the products with long-lasting value...And a bookstore Material is not only about books, but it's a colorful world full of ideas and stories.

I love bookshops since ever and I liked here several books, magazines and posters, which (if we would not move) would probably become part of my collection.

Even if I am not ornithologist, I was fascinated with books An Incomplete Dictionary of Show Birds with photographs by Luke Stephenson by their simplicity and beautiful color rendering. Then little Tank Books with books by world famous writers like Franz Kafka, Ernst Hemingway or Leo Tolstoy. They look like a real cigarette boxes, packaged in flip-top cartons and sealed in cellophane. Perfect for a smoking break for non-smoking intellectuals.
I spent a long moment by reading books about people living in London - 50 People of East London and I've Lived in East London for 86 1/2 Years. I loved to read their stories supplemented by photographs or illustrations of their everyday life in this big city.
Lots of creative inspiration I found in the Uppercase magazine, but if I should buy something to my collection, I would definitely think also about posters, like a Le Gun Cat. And cards by Rop van Mierlo are a bit childlike, but maybe that's why I liked them. That's a shame that I do not never send any postcards! 

//

Někdy mě překvapí na jaké poklady při toulkách městem narazím. A nepřestává mě fascinovat, jak jsou zdejší Londýnské obchody ozvláštněné. Papírnictví není jen o papíru, ale o kreativitě a tvoření, obchod s koly není jen o kolech, ale designu a životním stylu, obchod s domácími potřebami není jen o plastových kýblech, ale o produktech s trvalou hodnotou...A knihkupectví Material není jen knihách, ale je to barevný svět plný nápadů a příběhů. 

Knihkupectví mám ráda už odjakživa a tady mě zaujalo hned několik publikací, časopisů i plakátů, které (nebýt našeho stěhování) by se pravděpodobně staly součqástí mojí sbírky. Tedy ne všechny, ale některé určitě.

Ač nejsem žádný ornitolog, knihy An Incomplete Dictionary of Show Birds s fotografiemi Luke Stephensona mě fascinovaly jednoduchostí a krásným barevným zpracováním. Pak malé Tank Books s životními díly světoznýmých autorů jako Franz Kafka, Ernst Hemingway nebo Leo Tolstoj. Vypadají jako skutečné krabičky s cigaretami, včetně obalu s odklopem a balení v celofánu. Perfektní na kuřáckou pauzu pro nekuřácké intelektuály. 
Delší chvilku jsem strávila i nad knihami o lidech žijících v Londýně - 50 People of East London nebo I’ve Lived in East London for 86 1/2 Years. Jejich příběhy jsou protkány fotografiemi nebo ilustracemi jejich všedních dní v tomhle velkoměstě. 
Spoustu kreativní inspirace jsem našla ve vydáních časopisů Uppercase, ale kdyby došlo na tu mojí sbírku, tak bych rozhodně nezůstala jen u knih, ale bavily mě i plakáty, třeba kočičí Le Gun. A pohlednice Rop van Mierlo jsou sice trochu dětinské a infantilní a snad proto se mi líbily. Až je nakonec škoda, že nikdy žádná papírová přání neposílám!

Photos by me

Monday Quick Start!

Monday Quick Start! • weekend with deers • Blog baraperglova.com

Hi guys! How was your weekend? Our was absolutely amazing! :) On Saturday we went to bruch in one of the nicest restaurant I've ever been, but more I'll tell you this week because it was a part of my tours :)
And then we continued to Richmond park. Such an amazing place! But if I should to visit this park again I would wait for summer, because the nature must be in the summer amazing.

On our way we met this group of beautiful deers and does. There was about 200 of them! I tried to approach as much as it was possible and it was really special feeling. I stood just few meters by them and I felt as like suddenly everything was quiet and there was just me, my camera and two hundred of unpredictable forest creatures who, if they would be angry, would crush me like a raspberry. But I liked that feeling, I think from now on I want them to still be around. Live in a small house in the forest, where the rush of the city does not have a chance to get.

//

Ahoj! Jaký byl váš víkend? Ten náš byl naprosto úžasný! :) V sobotu jsme vyrazili na brunch do jedné z nejhezčích restaurací, ve které jsem kdy byla, ale víc vám povím tento týden, protože to byla součást mých pravidelných cest po zajímavých místech :)
A hned potom jsme šli na celodenní pěší výlet do Richmond parku. Jak nádherné místo! Ale jestli bych měla tenhle park navštívit znovu, počkala bych si na léto, protože v tu dobu musí být park ještě krásnější.

Na naší cestě jsme potkali celé stádo překrásných jelenů a srnek. A povím vám, bylo jich tam asi tak kolem dvou set! Snažila jsem se k nim přiblížit tak moc jak to jen šlo a byl to velmi zvláštní pocit. Stála jsem jen pár metrů od nich a cítila jsem se, jako by všechno najednou utichlo a byla jsem tam jen já, můj fotoaparát a dvě stě nepředvídatelných lesních tvorů, kteří kdyby se rozzobili, rozmáčkli by mě jako malinu. A kupodivu se mi ten pocit ohromně líbil a myslím, že by se mi líbilo být jim od teď pořád na blízku. Žít na samotě u lesa, kam ruch velkoměsta nemá šanci dorazit.

 

Photo by me 

 

Shoptour: Tokyobike

Shoptour: Tokyobike • baraperglova.com

Doesn't matter if you are tourist or you Iive in London for a longer time. Tokyobike shop is great for visit in any case. Of course, Tokyobike is primarily small independent bicycle company and they specialize on bikes, but this shop is also about design and simplicity for everyday life. It all start in comfortable ride to enjoy your city on a Tokyobike bike, through taking care about your skin before and after ride with Aésop cosmetic to relaxing and drinking a tea from a cup from Momosan shop during reading some of popular publications like Kinfolk, Another Escape or Cereal

I hesitated to visit this shop for a pretty long while, because I wasn't sure, if it fill my expectations, if it will not be just wasting of time or if someone of my readers would like to read about this shop. But I liked this place. Just because this is not just about bikes but about bringing some value to your life. But it is very hard to explain, you have to try it by yourself ;)

//

Nezáleží na tom, jestli jste turista nebo žijete v Londýně delší dobu. Obchod Tokyobike je pro návštěvu perfektní v jakémkoli případě. Samozřejmě, jak název napovídá, je Tokybike především malá nezávislá firma která se specializuje na výrobu kol, ale tenhle obchod je také o designu a jednoduchosti a pohodlí pro každodenní život. Všechno to začíná pohodlnou jízdou na kole Tokybike, na kterém si teprve správně užijete projížďku městem, přes péči o pleť s kosmetikou Aésop před i po jízdě až po relaxování a pití čaje z šálků z Momosan shopu během kterého si listujete ve známých publikacích jako Kinfolk, Another Escape nebo Cereal.

Váhala jsem s návštěvou tohohle obchodu po docela dlouhou chvíli, protože jsem si nebyla jistá, že naplní moje očekávání, jestli to nebude jen ztráta času nebo jestli si o něm někdo z mých čtenářů bude vůbec chtít přečíst. Ale tohle místo se mi nad očekávání moc líbilo. Snad proto, že není jen o kolech, ale o přinášení hodnot do vašeho života. Ale je to velmi těžké popsat, musíte to vyzkoušet sami ;)

Photos by me

Last week.

So tomorrow will officially start our last week in UK. It was amazing adventure and I am glad that we decided to move here, but I am more excited about adventure which is waiting for us from beginning of February. For last week I have still a lot of places I want to see, photograph and write about, plus we have some plans and dinners with friends who are living here so I hope that I can carve up myself to make everything in time. This is what everyone normally do if one person cannot catch everything, right? :))

I am looking for all the new natures and environments, food, lifestyles and people we'll meet and more I am looking forward to write about all these amazing things to you. 

Happy last week!

//

Tak tedy zítra oficiálně začíná náš poslední týden tady v Anglii. Bylo to úžasné dobrodružství a jsem i přes všechny možné nezdary moc šťastná, že jsme to nakonec udělali a přestěhovali se sem, ale ještě víc natěšená jsem na to dobrodružství, které nás čeká od začátku února. Na poslední týden mám pořád ještě hromadu míst, která tady chci vidět, vyfotit a napsat o nich, plus máme ještě naplánované večeře s přáteli, kteří tady žijí, takýe doufám, že se budu tedy moct rozkrájet, abych to všechno stihla. Tak to přeci lidé běžně dělají, když sami nemůžou něco stihnout :))

Těším se na nové přírodní zázraky, jídla, životní styly i lidi, které potkáme a ještě víc se těším až o všech těch krásných věcech budu psát přímo vám.

Krásný finálový týden!

All pictures via my Pinterest
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

Shoptour: In the Labour and Wait

Shoptour: In the Labour and Wait • baraperglova.com

I read about shop Labour and Wait for the first time on Kinfolk websites. They wrote "If Kinfolk were a shop, it would want to be just like Labour and Wait in East London." I know exactly what they mean. 

The first few minutes in the store I was embarrassed. I was surrounded by lots of things and it took a while before I realized that I was in the store excited. I went back in time by about 15 years ago into my grandparents' house when my grandpa used for shaving cream, brush and metal razor with replaceable razor blades, when my grandma was preparing lunch in enameled pots, when my grandpa used folding rule for measuring material for new house gadget and my grandma on Sunday cleaned the house and took to using a metal bucket, wooden brush and broom with those long black bristles.

Labour and Wait is a shop with a classic collection of hardware and household goods, but forget on plastic or brushes that revels in all colors! Longlasting value is something that is so typical for Labour and Wait, so here you will find only high quality products from durable materials that will serve you for a long time. But this does not actually mean that you need shop here even less frequently - shop is full of useful products that you will love to discover.

//

O obchodě Labour and Wait jsem poprvé četla poprvé na sktránkách Kinfolku. A tam psali "Kdyby Kinfolk byl obchod, býval by vypadal přesně jako Labour and Wait ve východním Londýně." A já vím naprosto přesně co tím mohli myslet.

Prvních pár minut v obchodě jsem byla na rozpacích, byla jsem obklopená spoustou věcí a chvilku to trvalo, než mi došlo, že jsem v tom obchodě nadšená. Vrátila jsem se v čase tak o 15 let zpátky do domu svých prarodičů, kdy děda používal na holení krém, štětku a kovový holicí strojek s vyměnitelnými žiletkami, kdy babička připravovala oběd ve smaltovaných hrncích, kdy děda v dílně skládacím metrem měřil materiál na nějaký nový zlepšovák a babička v neděli uklízela dům a vzala si na pomoc kovový kýbl, dřevěné kartáče a smeták s těmi dlouhými černými štětinami. 

Labour and Wait je obchod s klasickými domácími potřebami, ale zapomeňte na plasty nebo smetáčky co hýří všemi barvami! Trvalé hodnoty je něco, co je pro Labour and Wait typické, a proto tady najdete jen kvalitní zboží z trvanlivých materiálů, které vám budou sloužit hodně dlouhou dobu. Neznamená to ovšem, že byste sem potřebovali snad o to méně častěji - obchod je plný užitečných produktů, které budete rádi postupně objevovat.

Photos by me

Shoptour: In the Present & Correct

Since I was a little girl I always loved stationery. When we went with my dad to the big supermarket, we always agreed that he goes around shopping and I'll wander around stationery, books and magazines. I guess I've always been attracted by the smell of the paper. Or colored pencils. Or paper printed organizers that give life in order.

And in Present & Correct, I felt a bit like I was back to my childhood and I was there just fine. Among the creative envelopes, wooden stamps, paper tapes, boxes, rulers, notebooks and pins that hold everything together.

Modern office supplies from Hay alternate with own work by two graphic designers who founded this shop, with creations of other talented people from all over the world and vintage pieces from all over Europe.

If you enjoy items in the store, grabs you desire to start draw, write novel old-fashioned way, by hand, into a nice notebook, to create anything flat from paper, so you can buy that beautiful envelope with string and send it to someone.

Simply inspirational from the entrance to the cash desk :)

Follow Present & Correct • FacebookTwitter • Pinterest

//

Už jako malá jsem milovala papírnictví. Když jsme šli s tátou do velkého supermarketu, vždycky jsme se dohodli, že on oběhne nákupy a já se budu potulovat kolem papírnictví, knížek a časopisů. Asi mě vždycky lákala ta vůně papíru. Nebo barevné tužky. Nebo zářivé papírky tištěné organizéry, které dávají životu řád. 

A v Present & Correct jsem se cítila trochu jako bych se vrátila do dětství a bylo mi tam prostě fajn. Mezi kreativními obálkami, dřevěnými razítky, papírovými páskami, krabičkami, pravítky, sešítky a sponkami, které drží všechno pohromadě. 

Moderní kancelářské potřeby od Hay se tu střídají s vlastní prací dvou grafických designérů, kteří obchod založili, s výtvory jiných talentovaných lidí z celého světa a vintage kousky z celé Evropy.

Když se budete kochat předměty v obchodě, popadne vás chuť začít si kreslit, napsat romám pěkně postaru, ručně, do hezkého sešitu, vytvořit cokoli placatého z papíru, abyste si mohli koupit tu krásnou zavazovací obálku a někomu jí poslat.

Prostě inspirativní od vchodu až k pokladně :)

Sledujte Present & Correct • Facebook • Twitter • Pinterest

Shoptour: In the Førest London

Shoptour: In the Førest London • baraperglova.com

Few days ago I wrote about vintage furniture shop The Peanut Vendor and today I have similar discovery. But while the Penaut Vendor was a classical shop with old furniture and home furnishings, in the Førest London you feel more like in the boutique.

It is a stylish home furnishings showroom, where 60's are simply chic and you have no chance to doubt. More than a furniture store I perceived Forest London as a lifestyle store where you realize how perfect the interior equipment was functional and the simple and clean lines maintain their timelessness.

Shop focuses on original furniture and lighting from mid-century. Collector of Scandinavian and Northern European design Eva Coppens opened this store after enormous success of her pop-up shop in 2010.

If you will be lucky like me, you'll be greeted by smiling nice Eva personally :)

Products from her boutique can be ordered online, but I would definitely recommend going to soak up the atmosphere of the last century by yourself ;)

Follow Førest London • FacebookTwitter

//

Před pár dny jsem psala o obchodu s vintage nábytkem The Peanut Vendor a dnes tu mám podobný objev. Ale zatímco The Peanut Vendor byl klasický obchod se starším nábytkem a doplňky, ve Førest London se budete cítit víc jako v butiku. Je jako showroom stylového bytového zařízení, kde 60. léta jsou prostě šik a vy nemáte šanci o tom pochybovat. Víc než jako prodejnu s nábytkem jsem vnímala Førest London jako prodejnu životního stylu, kde si uvědomíte jak perfektně funkční bylo interiérové zařízení a kdy jednoduché a čisté tvary si zachovaly nadčasovost. 

Obchod se zaměřuje na originální nábytek a osvětlení z poloviny minulého století a vnikl původně jako pop-up shop milovnice a sběratelky skandinávského a severoevropského designu Evy Coppens.

Budete-li mít štěstí jako já, přivítá vás usměvavá milá Eva osobně. 

Produkty z jejího butiku lze objednat i online, ale já bych rozhodně doporučila jít nasát atmosféru minulého století na vlastní kůži ;)