minimalist

Stylingová výzva pro pět českých blogerek.

Poprvé po dlouhé době to nejsem já, kdo by se něčeho účastnil, ale kdo nějakou akci pořádá. Spolu se šikovnou Iri z blogu Můj dům, můj squat jsme oslovily pět nesmírně talentovaných českých lifestyle a decor blogerek, které si vzaly doslova do parády elegantní minimalisické porcelánové vázičky od SarkaS a dle svého vkusu je nastylizovaly a nafotily. Všechny příspěvky mají opravdu osobitý styl a odráží se v nich jedinečnost každé z nich. Mám nesmírnou radost, že se každé podařilo vytvořit něco tak krásného. Ze všech fotografií čiší jarní radost a jednoduchost, které jdou ruku v ruce s něžností bílého porcelánu.

A víte, co se mi líbí snad ještě víc? Ta překrásně čistá upřímnost holek, které si své výtvory pochválí i mezi sebou. Ano, to, co pořádáme je soutěž, ale těší mě, jak spolu všichni skvěle vychází.

Soutěžit můžete s touto výzvou také vy, a to o překrásné vařečky z Matějovy dílny. Mrkněte se na celou výzvu na blog k Iri, kde pod článkem zanechte komentář a tím se zařadíte do slosování.

Tímto ještě jednou děkuji všem blogerkám i hlasujícím, bez nichž by tahle soutěž a ostatně ani naše práce neměla takový smysl. :)

 

4 Styles 4 Merry Christmas. #4 Go Geometry!

From traditional and classic Christmas to modern version with geometric shapes and patterns. I would love to have a bit from everything in my home this year, but I think it would not be possible. At first in shops in town I didn't saw anything I like. Of course there is a lot of christmas decorations everywhere, but I just really don't want to have the plastics and fake multicolor balls and glittered little Santas. I want something real - glass or porcelain or wood...At second if I finally find something what I like, one decoration cost about 5 pounds or more. And of course I just simply can't buy only one piece, but spend all my money just for christmas is not the best idea how to manage hard-earned money from everyday folding of jumpers :)) So purchasing of decorations could a bit expensive. 

I have a great solution, but it still a bit surprise for you! ;)

Have a lovely weekend!

//

Od tradičních klasických Vánoc k moderní verzi s geometrickými tvary a vzory. Moc ráda bych tenhle rok měla doma od všeho trochu, ale obávám se, že to prostě nebude dost dobře možné. Za prvé v obchodech ve městě jsem ještě neviděla nic co by se mi líbilo. No jasně, v místních obchodech je spousta ozdob všeude, ale nejsem zrovna ten typ, který by se na stromek rád pověsil ty plastové falešné multibarevné kouličky nebo třpytivé Santa Clause. Chci něco opravdového - sklo, porcelán nebo dřevo,...No a za druhé, když už konečně najdu něco co se mi líbí, jedna ozdoba stojí kolem pěti liber nebo víc. Samozřejmě, že nemůžu koupit jen jeden kousek, ale utratit všechny peníze za Vánoce není úplně nejlepší nápad jak naložit s těžce vydělanými penězi z každodenního skládání svetrů :)). Takže pořizování ozdob tady je trochu drahé.

Ale našla jsem skvělé řešení, které je pořád ještě tak trochu překvapení pro vás! Těšte se ;)

Mějte nádherný víkend! 

Buy a gift for yourself! Because you are so special!

Write a lovely note with thanks

Hang it on a tree!

Go and buy some jewelry

All photos via my Pinterest
1 / 2 / 3
4 / 5 / 6
7 / 8 / 9
10 / 11 / 12

Waiting For Ghosts.

You know, in the Czech Republic we don't have something like Halloween, although commercialization of this feast also came to us and so also in the Czech you can see in some families how they carve pumpkins, decorate homes with spooky witches and October dominate the combination of black and orange color. People do it because they saw it in American TV shows and movies without knowing what the tradition of Halloween really means.

No, no, we celebrate Halloween, instead of Father Christmas (Jesus) we are waiting for Santa Claus and I'm just waiting the day when turkeys get into the Czech so we could pretty patriotic celebrate Thanksgiving :))

In the Czech Republic we celebrated All Souls' Day since ever. Although celebrated is not accurate term. Second November, in the Czech Republic we celebrate the Day in memory of deceased, which seems like a nice tradition, simply least once a year to remind that here with us were people who, whether we like it or not, something meant for us, and now they are no longer with us, so let's light a candle in a memory of them. I think fragrant is enough :)

My today's moodboard is in awe of ghosts, all the deceased spirits, even those who are stuck between life and death.

 //

Víte, v Česku nemáme nic jako Halloween, ačkoli komercializace tohoto svátku dorazila i k nám a tak i u nás v Česku můžete v některých rodinách vidět, jak se doma vydlabávají dýně, obydlí se zdobí strašidelnými čajodějničkami a měsíc říjen ovládne kombinace černé a oranžové. Lidi to dělají, protože to viděli v amerických seriálech a filmech aniž by tušili co tradice Halloweenu skutečně znamená. 

Kdepak, u nás se slaví Halloween, místo Ježíška čekáme na Santu Clause a já jen čekám, až se do Česka dostanou krocani, aby jsme si mohli pěkně vlastenecky oslavit Den Díkuvzdání :)) 

V Česku se odjaktěživa slavily Dušičky. Ačkoli slavili není asi úplně přesný výraz. 2. listopadu je v Česku Den památky zesnulých, což mi přijde jako hezká tradice, prostě si aspoň jednou za rok veřejně připomenout, že tady s námi žili lidé, kteří, ať chceme nebo nechceme, něco pro nás znamenali a teď už nejsou mezi námi, tak jim pojďme zapálit aspoň svíčku. I kdyby voňavou :)

Můj dnešní moodboard je v úctě všem zesnulým, duchům, i těm co uvízli mezi životem a smrtí.

 

 

All photos via my Pinterest
1 / 2 / 34 / 56 / 7 / 8 / 9

Ubon. Simply nice.

Ubon. Simply nice. • baraperglova.com/blog

I like when restaurants are really minimalistic. I can't imagine my own living and own apartment in pure minimalist style, you know I like simple things and simple shapes, but If I had to feel really like home I need candles, pillows, flowers, throw...just these unnecessary things made me feel cozy and comfortable. But when you go to the restaurant you don't need anything of this and I really enjoy, when I visit some public space in minimalist style. In this restaurant I (unfortunately) wasn't. But it is perfect example of what I mean.

And what about you? Do you need to feel like at home in the restaurant or you love the contrast between your lifestyle and the places you visit? And do you know some places like this? Recommend them!

Ubon is Thai bistro located in Kuwait city designed by Rashed Alfoudari.

//

Líbí se mi, když jsou restaurace hodně minimalistické. Já si neumím představit své vlastní bydlení nebo byt v až takhle minimalistickém stavu, tedy mám ráda jednoduché věci a jednoduché tvary, ale jestli se mám cítit jako doma potřebuju pár svíček, polštáře, květiny, přehoz...prostě pár zbytečností, díky kterým se cítím pohodlně a útulně. Ale když jdu do restaurace nic z toho vůbec nepotřebuju a opravdu si užívám, když navštívím nějaké veřejné místo v minimalistickém stylu. V tomhle restaurantu jsem (bohužel) nebyla. Ale je to perfektní příklad toho, co mám na mysli.

A jak jste na tom vy? Potřebujete se v restauraci cítit jako doma nebo máte rádi kontrasty mezi vaším životním stylem a místy, které navštěvujete? Nebo znáte nějaké takové místo? Doporučte ho! 

Ubon je thajské bistro v Kuwajtu navržené Radshedem Alfoudari.


Images and spotted on Contemporist

Minimalism. To keep your mind calm.

You know, sometimes are my eyes very tired of all these colorful and messy pictures what I see during the week on the internet. So that's why I am trying to choose into my blogposts some nice, but simple pictures, because I want you to relax your eyes and mind. So for today's Friday moodboard I choose something minimalistic to try to keep your mind calm, so you can prepare your taughts on weekend experiences ;)

Simplicity helps me a lot to think and discover what is really important. Do you agree or chaos is your best friend? :)

Have a wonderful Friday! 

// 

Víte, někdy jsou moje oči unavené ze všech těch barevných a neuspořádaných fotografií a obrázků, které vidím přes týden při surfování inetrnetem.  Proto se snažím do svých přípěvků vybírat povětšinou hezké, ale jednoduché obrázky, protože chci nechat vaše oči a mysl tak trochu relaxovat. A tak jsem si i do dnešního pátečního moodboardu vybrala minimalistické téma, abych vás moc při pátku nezatěžovala a vy se tak můžete o to lépe připravit (byť třeba jen myšlenkami) na svá víkendová dobrodružství ;)

Jednoduchost mi pomáhá jasněji myslet a objevit to, co je opravdu důležité. Souhlasíte s tím a máte to taky tak nebo je chaos vás nejlepší přítel? :)

Přeji nádherný pátek vám všem! 

 

All pictures via my Pinterest 

Thinkk Studio. 4 most favorite projects.

Wood, concrete, metal wires, simplicity, originality, contrasting and industrial look. I choose my four most favorite projects by Thinkk Studio.
I was seeing their products on Pinterest for months and I really liked them separately. And when I began to investigate who is the author of these things I found out that it is one and the same studio, and suddenly it began to fall into place :) They have original ideas and I always liked combination of wood with concrete. It is so contrasting connection of warm natural material with cold and industrial. Anyway, I like their another designs, like vases with wired steel. They show a simple geometry and my interest for geometry is still continuing :)

// 

Dřevo, beton, kov, jednoduchost, originalita, contrasty a industriální vzhled. Vybrala jsem si čtyři nejoblíbenější projekty od studia Thinkk
Viděla jsem na Pinterestu jejich produkty už po celé měsíce a moc se mi líbily samostatně. Až teprve, když jsem začala pátrat, kdo je autorem jednotlivých věcí jsem zjistila, že je to jedno a to samé studio a najednou mi to začalo do sebe zapadat :) Mají originální nápady a mě se vždycky líbila kombinace dřeva s betonem. To kontrastní spojení teplého tvárného přírodního matriálu s chladným průmyslovým. Nicméně, líbí se mi i jejich další projekty, které spojují ocel a beton, jako třeba vázy s drátovanou konstrukcí. Představují jednoduchou geometrii a moje zaujetí pro geometrii stále trvá :)

CementWood lamp

Truss Vases 

Merging Top

Weight vases

Cleaneverything. Clean. Everything.

My love for minimalism is continuing! Do you know cleaneverything bags? Everything made from one piece of leather. This is the way to arise stitchless bags. Beautiful! 

- (update 18/7/2013) Altough there is maybe one detail, what I don't like that much - on the wallet (3rd picture). I think that for wallet is there too much material, you know? I mean, the ratio of the things inside to the outdoor package is unbalanced. I don't think so that too many things fit in, and I do not know why I actually had to take such a large pocket. The leather is just too thick... -

// 

Moje láska k minimalismu pokračuje! Znáte tašky cleaneverything ? Všechny jsou vyrobeny z jednoho kusu kůže. Tohle je způsob, jak vznikají bezešvé tašky. Nádhera! 

 - (update článku 18/7/2013) Ačkoli přeci jen je tam možná jeden detail, který se mi moc nelíbí - na peněžence (třetí obrázek). Myslím, že na peněženku je tam prostě moc materiálu, víte? Myslím si, že poměr obsahu k venkovnímu obalu je nevyvážený. Myslím si, že stejně se dovnitř zase tak moc věcí nevejde a vlastně nevím proč bych si s sebou měla tahat tak velkou kapsu. Ta kůže je na tuhle peněženku prostě asi moc silná, to bude tím... -

"cleaneverything aims to become the mantra of a generation who wants to live a meaningful life with less stuff and to enjoy the peace of mind that comes from owning only but the best."

And I agree. I found that we we need less things than we think.

//

 "cleaneverything si klade za cíl, aby se stala mantrou generace, která chce žít smysluplný život s méně věcmi a užít si klid, který pochází z vlastnictví pouze toho nejlepšího."

A já s tím souhlasím. Zjistila jsem totiž, že toho potřebujeme mnohem méně než si myslíme.

 All photos by cleaneverything 

This link recommended me Petr 

Beach Park, Sundbyberg. Perfect harmony.

Into this apartment I am ready to move in immediately :)). In this lovely apartment I found perfect harmony of raw materials and subtle textures. I love nature materials and neutral colors from bright white on walls and furniture to greyish furnishing and accessories. Everything is amazingly completed with wooden decorations. So simple and stunning.

// 

Do tohohle bytu jsem připravená se nastěhovat ihned :)). V tomhle nádherném bytě jsem našla perfektní harmonii téměř surových materiálů a jemných textur. Na tomto bytě jsem si zamilovala přírodní materiály a neutrální barvy od jasně bílé na stěnách a nábytku po šedavé zařízení a doplňky. To všechno je skvěle doplněno dřevěnými dekoracemi. Tak jednoduché a tak krásné. 

All photos via Folkhem 

COS. Minimalist fashion.

Of course that I can write also about a fashion! :) My friend told me that my style he recognize from afar. But still describing of my style is very hard. One day you can see me in crazy colorful flowered turkish trousers, another day in jeans and white shirt and another day in simple black dress and black tights and my outfit is complete with scarf with colorful pattern or some piece of jewelry, mostly mine

So I think, that I haven't uniform style and I like what I like. Like COS. Very pretty fashion brand. It's not boring, it's just very simple, very minimalist, very fashionable. I read that in 2014 they will open a first store in the Czech Republic (Prague, Pařížská street), but until then you can buy on their website or check one of nearest store, mostly in Europe. 

// 

Samozřejmě, že můžu psát i módě! :) Můj kamarád mi řekl, že můj styl pozná už z dálky. Ale přesto si myslím, že popsat můj styl je velmi těžké. Jeden den mě potkáte v bláznivých kytkatých tureckých kalhotech, druhý den v džínách a bílé košili a jindy zas v černých šatech a černých punčochách a můj outfit doplňuje šátek s barevným vzorem nebo nějaký ten šperk, nejčastěji můj :) 

Takže si myslím, že nemám jednotný styl a líbí se mi jednoduše to, co mi padne do oka. Přesně jako COS. Není to nudné, je to jen velmi jednoduché, velmi minimalistické a velmi módní. Četla jsem, že se chystají v roce 2014 otevřít první obchod v České republice (v Praze, v ulici Pařížská), ale do té doby si můžete něco pěkného koupit na jejich stránkách nebo v některém z nejbližších obchodů (většina je v Evropě).

All photos via COS