organize

Space in the fridge syndrome.

Let's have a pensive Tuesday.

You, who read my articles for a bit longer time, know, that together with my boyfriends Petr we live on a way, everyone with just one suitcase. And it is enough. We do not think about if we miss something, we have to buy it just to have it. Always we operate just with the things we have around. People need much less than they think.

Today we realized it again while looking into our fridge we have in our  little apartment. This fridge is not big. It is the classic one, 120 cm high, with two shelves, plastic box and small freezer under the top. And is full. And even though we go to buy something more. We are out of milk, but except this we buy a yoghurt, we are out of ham, but except this we buy also cheese and salami. And it's just because we have a space. When we lived in England in Morden for three weeks and then in Gmunden or Ljubljana last month, we get from our hosts always just one shelf in their fridge. And astonishingly it was enough and we fill this space with food for 3 or 4 days, because while filling we had to think more about what we buy. If people have a space, they need fill it. With more space, they need more stuff. And then they fill it with bullshit they actually don't need.

And It is not necessary to finish here with the fridge. Look at your time. Imagine that you fill your time with some steady activities. And then you cancel one or two of them to have more time for another things, that's logical. But most of people has paradoxically less time than before. Suddenly they got a space they want to fill. But really all that extra time fill with activities for which it was originally set aside? No, they do bullshits again.

But don't worry, I am not perfect as well. I have the same problem when it goes with time. If I am really busy, I have more to think about how organize my time, exactly like with the space in the fridge. And if I don't have enough responsibilities, or I am not strict on myself and do not create some, instead of them I do bullshits like everybody else. I procrastinate, look for simpler tasks, I do just what I want. And still I have a feeling that I don't have enough time. But be honest. It is just a feeling.

How to get out of this? Reduce your space and you will be surprised how much more you can fit. Motto less is more is in this case useable more than before.

Do you think so?

Have a nice Tuesday!

//

Pojďme spolu mít takové malé zamyšlené úterý.

Ti, kteří mě čtou dýl vědí, že s přítelem Petrem žijeme na cestách, každý jen s jedním kufrem. A stačí nám to. Vždycky disponujeme jen s tím, co se nabízí. Neuvažujeme nad tím, že když nám něco chybí, musíme si to koupit, abysme to měli. Člověku stačí totiž mnohem míň, než potřebuje. 

Dneska jsme si to uvědomili znovu při pohledu do naší lednice, kterou máme v našem malém apartmánu. Lednička není velká. Taková ta klasická, vysoká stejně jako linka, se dvěma poličkami, plastovým boxem a malým mrazáčkem nahoře. A je plná. A i přesto chodíme každou chvíli něco dokoupit. Dojde mléko, ale kromě něj se koupí ještě jogurt, dojde šunka, ale koupí se ještě i sýr a salám. A to jen proto, že si to, co do místa, můžeme dovolit. Když jsme bydleli ještě v Londýně na tři týdny v Mordenu nebo minulý měsíc v Gmundenu nebo v Lublani, dostali jsme od našich hostitelů vyhrazenou vždy jen jednu poličku v jejich lednici. A kupodivu nám to vždycky stačilo a naplnili jsme ho jídlem i na 3-4 dny, protože při jeho plnění jsme museli mnohem víc přemýšlet o tom, co kupujeme. Má-li totiž člověk prostor, má potřebu ho zaplnit. S větším množstvím místa přichází větší potřeba věcí k jeho zaplnění. A tak ho plní nejlépe zbytečnostmi a kravinami, bez kterých by se vlastně úplně klidně obešel. 

A to nemusím zůstávat jen u lednice. Podívejte se na svůj čas. Představte si, že svůj čas zaplňujete různými pravidelnými činnostmi. A pak jednu nebo dvě z nich zrušíte, abyste měli víc času na něco jiného. Což je logické. Jenže spousta lidí má paradoxně pak mnohem míň času než předtím. Najednou dostali prostor. A ten chtějí zaplnit. Ale opravdu celý ten čas navíc zaplní tím, pro co si ho původně vyhradili? Ne, zase dělají blbosti. 

Ale nebojte, ani nejsem dokonalá. Já totiž mám co se týče času úplně to samé. Když ho mám fakt málo, musím víc přemýšlet jak s ním hospodařit, stejně jako s tím místem v lednici. A když nemám moc povinností nebo nejsem na sebe tvrdá a ty povinnosti si netyvořím, místo toho dělám blbosti jako každý jiný. Prokrastinuju, vyhledávám jiné, jednodušší úkoly, dělám jen to, co se mi chce. A stejně mám pocit, že nic nestíhám. Jenže buďme upřímní, je to jen pocit.

Jak z toho ven? Zmenšete svůj prostor a budete se divit o kolik víc se vám do něj vejde. Heslo méně je více je v tomhle případě použitelnější víc než kdy předtím. 

Co si o tom myslíte?

Pěkné úterý!

Evenings - part of day when I regret that the day has only 24 hours.

Lately it is very hard for me to find time for things and issues I want to do. One week ago I wrote about my job interview at Primark. And yes, I got this job and I am glad about this, but the truth is that since I go there my days seems to be shorter :). Because this is job where I have to adhere a strict timetable. If you are self-employed you can organize your time the way you like it. Are you hungry? Go get some snack! Need to get some work done in two hours instead of one? Okay, let's do it! With my day schedule I can't afford to do things exactly the way it suits me. I cannot come to work an hour earlier and also leave one hour earlier. I cannot one day work 8 hours and another day have free and focus on my personal things. I have just few hours in the morning then I have to work 4 hours at Primark (what is actually 7 hours including the way to work) and then after dinner is about 10 o'clock and I have just about one hour to finish some most important issues until my eyes are too tired and I have to go sleep. And then comes the part of the day when I regret that the day has only 24 hours.

But this have 2 positive things. At first I am learning how to better manage my time. It is still related to limits I wrote about few times before. This is one of the limits I just can't ignore and do my best to make things happen. 

At second - It is my motivation to work harder and more effective in my free time. I really don't want to stay at Primark forever. With salary for part-time as Sales Operative I simply cannot earn enough money for my dream house and dream car :)).

//

Poslední dobou je pro mě nějak těžší najít si čas na všechny věci, které bych chtěla dělat. Před týdnem jsem psala o svém pracovním pohovoru v Primarku. A ano, tu práci jsem nakonec dostala a jsem za to fakt ráda, jen je pravda, že od té doby co tam chodím se moje dny zdají být nějak kratší :). Protože tohle je práce, kde musím dodržovat přesně daný rozvrh. Jako živnostník můžete organizovat svůj čas přesně tak, jak se vám to hodí. Jste hladoví? Dáte si svačinku. Potřebujete pracovat dvě hodiny místo jedné? Tak jen do toho! Jenže s mým denním rozvrhem  si nemůžu dovolit plánovat si věci přesně tak, jak se to hodí mě. Nemůžu prostě přijít do práce o hodinu dřív a o hodinu dřív odejít. Nemůžu jeden den pracovat 8 hodin a druhý den mít volno, abych se zaměřila na svoje soukromé projekty. Mám jen pár hodin dopoledne, pak musím pracovat 4 hodiny v Primarku (což je v podstatě 7 i s cestou) a pak doma po večeři je už tak 10 večer a já mám už asi jen tak hodinu na dokončení nějakých věcí co nejvíc hoří než moje oči vypadnou z důlků únavou. A ty večery - to jsou přesně ty chvíle, kdy lituju, že den má jen 24 hodin.

Ale má to 2 pozitivní dopady. Za prvé se učím jak lépe organizovat svůj čas. Je to pořád spojené s těmi limity, o kterých jsem psala už dřív. Tohle je přesně limit, který nemůžu ignorovat a musím udělat to nejlepší pro to, abych věci dodělala. 

A za druhé - Je to moje motivace jak pracovat tvrději a efektivněji ve svém volném čase. Vážně bych nechtěla zůstat v Primarku nadosmrti. S platem pro asistenku prodeje na poloviční úvazek si prostě a jednoduše nebudu moct dovolit svůj dům a auto snů :))

All pictures via my Pinterest
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9