park

Monday Quick Start!

Monday Quick Start! • weekend with deers • Blog baraperglova.com

Hi guys! How was your weekend? Our was absolutely amazing! :) On Saturday we went to bruch in one of the nicest restaurant I've ever been, but more I'll tell you this week because it was a part of my tours :)
And then we continued to Richmond park. Such an amazing place! But if I should to visit this park again I would wait for summer, because the nature must be in the summer amazing.

On our way we met this group of beautiful deers and does. There was about 200 of them! I tried to approach as much as it was possible and it was really special feeling. I stood just few meters by them and I felt as like suddenly everything was quiet and there was just me, my camera and two hundred of unpredictable forest creatures who, if they would be angry, would crush me like a raspberry. But I liked that feeling, I think from now on I want them to still be around. Live in a small house in the forest, where the rush of the city does not have a chance to get.

//

Ahoj! Jaký byl váš víkend? Ten náš byl naprosto úžasný! :) V sobotu jsme vyrazili na brunch do jedné z nejhezčích restaurací, ve které jsem kdy byla, ale víc vám povím tento týden, protože to byla součást mých pravidelných cest po zajímavých místech :)
A hned potom jsme šli na celodenní pěší výlet do Richmond parku. Jak nádherné místo! Ale jestli bych měla tenhle park navštívit znovu, počkala bych si na léto, protože v tu dobu musí být park ještě krásnější.

Na naší cestě jsme potkali celé stádo překrásných jelenů a srnek. A povím vám, bylo jich tam asi tak kolem dvou set! Snažila jsem se k nim přiblížit tak moc jak to jen šlo a byl to velmi zvláštní pocit. Stála jsem jen pár metrů od nich a cítila jsem se, jako by všechno najednou utichlo a byla jsem tam jen já, můj fotoaparát a dvě stě nepředvídatelných lesních tvorů, kteří kdyby se rozzobili, rozmáčkli by mě jako malinu. A kupodivu se mi ten pocit ohromně líbil a myslím, že by se mi líbilo být jim od teď pořád na blízku. Žít na samotě u lesa, kam ruch velkoměsta nemá šanci dorazit.

 

Photo by me 

 

How frappante lives? #9 In loved with English parks.

 

 We've been here a little over a month, and I found a few things that impressed me, but from nothing I'm not as thrilled as the local parks. They are beautiful, it's a clean place where you can meet deers and cows, horses and ponies. For me it's such an oasis of purity, where I can relax from waste that otherwise is literally moving through the streets. Mainly due the frequent wind, which then spreads it to all parts of London. When I see those piles on the street with dozens of bags of garbage, I feel like I want to punch pencils in my eyes that I did not have to look at it.

A few things that attracted me here :

Bernard is a local attraction. While in the Czech Republic, if I ever stood somewhere with Bernard waiting for someone and nobody noticed, here it's quite normal that old lady come, folded her bags and with the words "I just want to touch your doggie" starts conversation about dogs, about relatives, about what she bought in the store across the street. It starts to be a little annoying, but actually it's nice when people are smiling at you on the street. Actually, there generally is not much of dogs, someone said to me that the British are more cat people.

The weather is unpredictable. Varies a lot. Not from day to day, but several times a day. In the morning the sun is shining and it looks like for light jacket? Ok, but in a few hours you'll be thankful for a sweater and scarf. Come back later and you do not know what you would have stripped that will not be so hot.

Trains and train stations are clean. Even so, you feel like you can buy any food here without the fear of catching hepatitis only in terms how salesman is looking at you. Actually, it's a strange paradox in view of the streets, but all public places like railway station, metro, trains, parks or public toilets are really well maintained and in perfect condition.

I'm looking forward to the other parks, today are we moving for three weeks to Wimbledon and there are several parks straight . So the next pictures will follow :)

Beautiful weekend everyone and do not sit at home, go into nature! :)

// 

Už jsme tady něco málo přes měsíc, takže se najde pár věcí, co mě tu zaujalo, ale z ničeho nejsem tak unešená jako z místních parků. Jsou to nádherná, čístá místa, kde se volně pohybují jeleni a srnky, v ohradách potkáte krávy, koníky a poníky a je to pro mě taková oáza čistoty, kde si můžu odpočinout od odpadků, které se jinak doslova pohybují po ulicích. Hlavně díky častému větru, který je pak roznese do všech částí Londýna. Když vidím na ulici ty hromady desítek pytlů s odpadky, mám chuť si vrazit tužky do očí, abych se na to nemusela dívat. 

Pár věcí, co mě tady zaujalo:

Bernard je místní atrakce. Zatímco v Česku, když jsem někde stála a s Bernardem v ruce na někoho čekala, po nás neštěkl ani pes, tady je úplně běžné, že za mnou přijde stařenka, složí u mě tašky a se slovy "Já si jdu jen pohladit vašeho pejska" započne konverzaci o psech, přes svoje příbuzné až po to, co si koupila v obchodě naproti. Už mi to trochu začíná vadit, ale zase je hezké, když se na vás lidé na ulici usmívají. Vlastně tady všeobecně moc psů není, Britové jsou víc prý kočičí lidé.

Počasí je nevyzpytatelné. Mění se hodně často. Ne ze dne na den, ale několikrát denně. Že ráno svítí sluníčko a vypadá to na lehkou bundu? Ok, ale za pár hodin budete vděční za svetr a šálu. No a později zase nevíte co byste si ještě svlíkli, aby vám nebylo takové horko.  

Vlaky a vlaková nádraží jsou čistá. Dokonce tak, že máte i chuť si tam koupit jídlo aniž byste se báli, že chytíte žloutenku jen z pohledu co na vás vrhne prodavač. Vlastně je to takový zvláštní paradox vzhledem k ulicím, ale všechna veřejná místa, jako nádraží, metro, vlaky, parky nebo veřejné toalety jsou opravdu udržované a v perfektním stavu. 

Už se moc těším na další parky, dnes se, ač neplánovaně, stěhujeme na tři týdny do Wimbledonu a tam je parků rovnou několik. Takže další fotky budou přibývat :) 

Krásný víkend všem a neseďte doma, vyražte do přírody!  :)

 

All photos by me