pinterest

Valentine is about love.

I don't like Valentines Day just because is too commercial and big companies are trying to impose the idea that you HAVE to buy something to your beloved ones even if it should be just box of chocolate. 

Although I don't celebrate this day, still I think Valentine should be and actually IS about love. Just think a little bit on yourself and simply do on this day something you really love.
Be with your beloved ones, spend all day in bed, watch your favorite movie, eat ice-cream, hang out with friends, complain to politics, go to the park, plant a flower, bake a cheesecake, climb on a tree, go to the zoo, look at the sky, lie on the floor, dress up nice, go to the river, hug your lover, drink a tea, make a trip, learn something new, hold someone's hand, write a novel, read a poetry, change your live, clean your house, clean your mind,...enjoy it. 

Why to do this just because is Valentine and don't do what makes you happy every day? Because some of your favorite things you just cannot do every day. Like spend all day in bed ;) And if you cannot make it on Friday, you have all weekend. Maybe you should actually do special day like this every week! Valentine is just good memorable date to start :))

Happy Valentine, like yourself!

//

Nemám v lásce slavení dne svatého Valentýna ale jen proto, že je moc komerční a velké společnosti jako by se vám snažily vnutit, že MUSÍTE něco v tenhle den svým nejbližším koupit, protože "se to má", i kdyby to měla být jen čokoška.

Přestože však tenhle den neslavím v tom pravém slova smyslu, opravdu si myslím, že Valentýn by měl být a JE o lásce. Prostě ten den myslete trochu na sebe a dělejte to, co milujete.
Buďte se svými milovanými, prolenošte celý den v posteli, podívejte se na svůj oblíbený film, dejte si zmrzku, vyražte ven s přáteli, stěžujte si na politiky, běžte do parku, upečte koláč, zasaďte kytku, vylezte na strom, běžte do zoo, dívejte se na nebe, pěkně se nastrojte, pozorujte řeku, obejměte kamaráda, vychutnejte si čaj, udělejte si výlet, naučte se něco nového, držte něčí ruku, napište povídku, přečtěte si báseň, změňte život, ukliďte si doma, ukliďte si v hlavě, užijte si to.

Proč to dělat zrovna na Valentýna a nedělat to co vás dělá šťastnými každý den? Protože některé z těch věcí každý den prostě dělat nemůžete. Jako třeba prolenošit ho v posteli ;) A jestli to nestihnete v pátek, máte na to celý víkend. Nebo byste si takovýhle speciální den vlastně mohli dělat každý týden! Ale pořád je pravda, že se bude dobře pamatovat, že jste začali zrovna na Valentýna :))

Hezký Valentýn, mějte se rádi!

All pictures via my Pinterest
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

No time for procrastination.

I'm not sure how it happened, but have you noticed that it's September? Fall is coming so fast! Recently was March and I complained that it's snowing, then someone snapped his fingers, for 5 minutes was summer, and for a while it will turn to snow again! Today's moodboard is a clash of last warm summer days with beginning of autumn (yesterday I noticed in the park that it began to fall leafs of the trees)

I must confess that I feel like I've wasted time for the last six months. I didn't paid attention for things I had to paid and I procrastinated so much! Everything happened tremendously quickly and I wasted half a year that I will never return back. I wasn't worth a rap in many ways. So I said to myself today, why to start resolutions in the New Year? I've already lost a lot of time! Over the next half a year I want to catch up: 

 • Read 20 books that keep unread for too long and to take notes from the treatises
 • Get an internship with stylist, designer, in the magazine or in the company, which is related to design (and preferably all of them) 
 • Learn how to better manage my time
 • Complete a full course French for Beginners 
 • Eat Paleo and do not cheat (like this morning, when I ate panini for breakfast) 
 • Help at least one person to change his life for the better 
 • Start again draw a walk on public courses with people in England 
 • Produce a new product and be proud of it 

And what is your list? Everybody has something what linger away. Again, again and again... 

 //

Nejsem si jistá, jak se to stalo, ale taky jste si všimli, že už je září? Podzim přichází tak rychle! Ještě nedávno byl březen a stěžovala jsem si že sněží, pak někdo lusknul prsty, asi 5 minut bylo léto a za chvilku už zase bude padat sníh! Dnešní moodborad je střed posledních teplých letních dní se začínajícím podzimem (včera jsem si v parku všimla, že už začalo padat listí)

Musím se přiznat, že mám pocit, že jsem posledního půlroku mrhala časem. Nevěnovala jsem se věcem, kterým jsem se měla věnovat a příliš mnoho času jsem proprokrastinovala. Všechno ohromně rychle uteklo a já vyplýtvala půlrok, který se mi už nikdy nevrátí zpátky. Prostě jsem stála za houby v mnoha směrech. A tak jsem si dnes řekla, proč s předsevzetími začínat až na nový rok? Už tak jsem ztratila spoustu času! Během následujícího půlroku chci dohnat:

 • Přečíst 20 knih, které neustále odkládám a z těch odborných si udělat poznámky
 • Získat stáž u stylisty, designéra, v časopise nebo ve firmě, která se zabývá designem (a nejlépe úplně všechny)
 • Naučit se lépe hospodařit se svým časem
 • Absolvovat aspoň jeden celý kurz francouzštiny pro začátečníky
 • Jíst paleo a nepodvádět (jako dneska ráno, když jsem si k snídani dala panini)
 • Pomoct aspoň jednomu člověku změnit jeho život k lepšímu
 • Začít zase kreslit a chodit na hromadné kurzy s lidmi v Anglii
 • Vyrobit nový produkt a být na něj pyšná

A jaký je váš seznam? Každý totiž má něco, co neustále odkládá a odkládá a odkládá,... 

 

 

 

All photos via my Pinterest

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 

August. This year's month when my very special day came.

I am a bit weird. (Nice start of new post, right? Well, at least we have no secrets :D). Here is the thing - Every year, usually in the middle of July, is one special day with very special atmosphere, which is not like any other summer day. It is a mix of bad weather, hot tea, lighted candles and secret ingredient (still I don't know what is it). This Day I "sense" since my childhood. It is the day when I feel Christmas atmosphere for the first time. 
When I was a kid and this day came, from our basement I pulled out a box with our Christmas tree and decorate it with paper balls and played at Christmas. In the evening I cased the tree and counting down how long I have to wait for a real Christmas Eve.

This year came my special day of special atmosphere admiringly late. This week, in the end of August. I think it means only one thing - I am getting old :). But nowadays I do not pull out the box with a Christmas tree. At first, plastic imitation of tree can't get over my threshold and at second, Frank Sinatra Christmas album is enough for me. 

Don't worry, I have a compassion with you and I will hold all my Christmas theme posts for some time. And I'll do not skip autumn :)

My Friday summer moodboard - a lot of flower, lot of food, lot of summer fun with pets and maybe some haircut experiment. Just keep it visible, in the winter you will gonna have to wrap your head with warm cap!

Have a nice Friday! 

// 

Jsem trochu divná. (Pěkný začátek článku, co říkáte? No aspoň si už nemusíme nic tajit :D) Věc se má tak - Každý rok, obvykle někdy uprostřed července, je takový zvláštní den s velmi zvláštní atmosférou, která se nepodobá žádnému letnímu dni. Je to směsice nevlídného počasí, horkého čaje, zapálených svíček a tajné ingredience, které jsem dosud nepřišla na jméno. Tenhle den vnímám už od svého dětství. Je to den, kdy poprvé ve vzduchu cítím vánoční atmosféru...

Když jsem byla dítě a tenhle den přišel, z našeho starého sklepa jsem vytáhla krabici s vánočním stromkem a ozdobila si ho papírovými koulemi a hrála si na Vánoce. Večer jsem zase stromek uklidila a odpočítávala jak dlouho ještě budu muset čekat na opravdový Štědrý večer.

Tenhle rok přišel můj den zvláštní atmosféry obdivuhodně pozdě. Až teprve tento týden, tedy na konci srpna. Myslím, že to znamená jediné - že stárnu :). Ale dnes už si stromek nelovím. Za prvé proto, že umělý stromek mi nesmí přes práh a za druhé proto, že si úplně vystačím s vánočním albem Franka Sinatry.

Ovšem protože mám s vámi čtenáři soucit, slibuju, že ještě nějakou dobu podusím příspěvky s vánoční tématikou v šuplíku a nepřeskočím pozdim :)

Můj páteční letní moodboard - hodně květin, hodně jídla, hodně venkovních radovánek s domácími mazlíčky a třeba nějaký exeriment s účesem. Jen ať je pěkně vidět, než ho zabalíme do teplého zimního kulicha!

Krásný pátek všem! 

All photos via my Pinterest

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

Minimalism. To keep your mind calm.

You know, sometimes are my eyes very tired of all these colorful and messy pictures what I see during the week on the internet. So that's why I am trying to choose into my blogposts some nice, but simple pictures, because I want you to relax your eyes and mind. So for today's Friday moodboard I choose something minimalistic to try to keep your mind calm, so you can prepare your taughts on weekend experiences ;)

Simplicity helps me a lot to think and discover what is really important. Do you agree or chaos is your best friend? :)

Have a wonderful Friday! 

// 

Víte, někdy jsou moje oči unavené ze všech těch barevných a neuspořádaných fotografií a obrázků, které vidím přes týden při surfování inetrnetem.  Proto se snažím do svých přípěvků vybírat povětšinou hezké, ale jednoduché obrázky, protože chci nechat vaše oči a mysl tak trochu relaxovat. A tak jsem si i do dnešního pátečního moodboardu vybrala minimalistické téma, abych vás moc při pátku nezatěžovala a vy se tak můžete o to lépe připravit (byť třeba jen myšlenkami) na svá víkendová dobrodružství ;)

Jednoduchost mi pomáhá jasněji myslet a objevit to, co je opravdu důležité. Souhlasíte s tím a máte to taky tak nebo je chaos vás nejlepší přítel? :)

Přeji nádherný pátek vám všem! 

 

All pictures via my Pinterest 

Animals. Cutest creatures.

I don't know how it goes in another countries, but here in the Czech Republic is quite usual to show in the end of the evening news on TV some cute animals. So I was thinking - it's Friday, (almost) end of week, let's do this!

Have a nice weekend! 

// 

Nevím tak úplně jak to chodí v jiných zemích, ale tady v Česku se relativně často dává na konec večerních televizních zpráv nějaká ta roztomila zvířena. Tak jsem si říkala - je pátek, (téměř) konec týdne, pojďme do toho!

Přeji všem krásný víkend!

All photos via my Pinterest

Shades. Of Grey.

Hello fans! Sun is shining, but my mood is closer to these colors. I hope, that weekend will be much better, I have a big plans!

Enjoy inspiration and have a nice weekend!

// 

Ahoj všem fanouškům. U nás slunce svítí, ale mojí náladě mnohem víc odpovídají dnes tyhle barvy. Doufám, že víkend bude o moc lepší, mám totiž velké plány!

Užijte si inspiraci a hlavně přeji krásný víkend! 

All photos from my Pinterest 

In loved. With textures.

Lately I am in love with textures. I created a special board on my Pinterest and some of my favorites I want to share with you today.

I discovered the beauty of cutted paper...  

Of leafs... 

Of bird feathers.... 

And also of patterns... 

I would like to work on my own photographies of textures and detailed surfaces. Wish me luck! :) And of course, you will be one of the first who see them ;)  Stay tuned!

All photos via my Pinterest 

Calm. Before the storm.

Hello fans and have a nice Friday! I hope that today's moodboard is not a prediction of following days and your weekend stay calm and full of wonderful adventures! :)

What are your plans for weekend? :)

//

Ahoj všem fanouškům a přeji vám pěkný pátek! Doufám, že dnešní moodboard není předzvěstí následujících dnů a váš víkend bude klidný a plný úžasných zážitků! :)

Jaké jsou vaše plány na víkend?

All pictures from my Pinterest