scandinavian

Why I like scandinavian style.

Why I like scandinavian style. baraperglova.com/blog

Few times I mentioned how much I like scandinavian style. It is not just because they take care of the space between the doors of their house and the doors of their office :). People from the north have always respected the craft and labor, which is hiding behind it. Their overall approach I like too, because design is not for them just the aesthetic side of things, but thinking so that the product is functional, practical and usable. And always tried to use natural resources 100%. And today, in these sad times when everything is plastic even I also like to go back to the wood and the design area, where I can always count on finding him is just Scandinavia.

I hope one day I will have the opportunity take my own experience of this country :)

And what is your favorite style? Prefer more Louis Ghost chair or perhaps this one from Hay?

// 

Párkrát jsem už tady na blogu zmínila, jak moc mám ráda skandinávský styl. A není to jen proto, že se víc starají o prostor mezi dveřmi od svého domu a dveřmi do kanceláře :). Lidé ze severu si vždycky vážili řemesla a lidské práce, která se za tím schovává. Jejich celkový přístup se mi líbí taky proto, že design pro ně neznamená je estetickou stránku věci, ale přemýšlí tak, aby produkt byl funkční, praktický a použitelný. A také se vždycky snažili využívat přírodní zdroje 100% a lidově řečeno vytřískat z toho co se dá. A v dnešní smutné době kdy je všechno plastové se tak i já ráda vracím ke dřevu a oblast designu, kde se vždycky můžu spolehnout, že ho najdu je právě Skandinávie. 

Doufám, že jednou budu mít příležitost tuhle zemi zažít na vlastní kůži :)

A jaký je váš oblíbený styl? Preferujete víc židli Louis Ghost nebo třeba tuhle od Hay?

 

All photos via Fantastic Frank

So neat, so white. And just a few things.

Probably I never get tired of purity and simplicity of Scandinavian housing. Probably I can imagine to have even less things, but this interior is pretty near to my dream home. Just keep it simple and distinctive. 
I like &Tradition table lamp, Thonet chairs, cracked doors and many more little details...

And what about you? Could you live here? :) 
Have a nice Saturday!

// 

Myslím, že mě čistota a jednoduchost skandinávského bydlení nikdy neomrzí. Asi si umím představit mít ještě o něco méně věcí, ale tenhle interiér je docela blízko mého vysněného bydlení. 
Líbí se mi stolní lampa na okně od &Tradition, bílé židle Thonet, oprýskané dveře a spousta dalších malých detailů...

A co vy? Mohli byste tady žít?
Přeji krásnou sobotu!

 

All photos via Stadshem 

Beach Park, Sundbyberg. Perfect harmony.

Into this apartment I am ready to move in immediately :)). In this lovely apartment I found perfect harmony of raw materials and subtle textures. I love nature materials and neutral colors from bright white on walls and furniture to greyish furnishing and accessories. Everything is amazingly completed with wooden decorations. So simple and stunning.

// 

Do tohohle bytu jsem připravená se nastěhovat ihned :)). V tomhle nádherném bytě jsem našla perfektní harmonii téměř surových materiálů a jemných textur. Na tomto bytě jsem si zamilovala přírodní materiály a neutrální barvy od jasně bílé na stěnách a nábytku po šedavé zařízení a doplňky. To všechno je skvěle doplněno dřevěnými dekoracemi. Tak jednoduché a tak krásné. 

All photos via Folkhem 

Cassie Karinsky at home. Elegantly styled space.

I am convinced, that some spaces are so photogenic you can take a picture from any position and everytnihg will looks perfect! This is the case of home Cassandra Karinsky in Sydney. This apartment has a perfect disposition and some distinctive elements that eliminates the need to add some specials. A lot of decorations maybe evokes you some kind of moroccan style. It's not a coincidence, because Cassandra has a wholesale business Kulchi with range of beautiful rugs and homewares. 
I like that in this apartment is reasonable amount of similar decorations, otherwise it is very clean and again I was surprised at how I found in the Australian interior so many similarities with Scandinavian style.

This is very lovely inspiration, because Morocco reminds me of mainly summer and holidays and I think that this is best inspiration in these sunny days!

What about you? Do you like this style?

// 

Jsem přesvědčená, že některé prostory jsou tak fotogenické, že je můžete nafotit z kteréhokoli místa a vždycky budou vypadat skvěle! To je i případ domova Cassandry Karinsky ze Sydney. Tenhle byt má perfektní dispozici a některé výrazné prvky, které eliminují potřebu prostor něčím ozvláštnit. Hodně dekorací vám možná evokuje marocký styl. To není náhoda, Cassandra má velkoobchod Kulchi se sortimentem krásných koberců a doplňků právě z Maroka. 
Líbí se mi, že je podobných dekorací v tomto bytě přiměřené množství, jinak je velmi čistý a znovu jsem překvapená, jak v autralském interiéru nacházím tolik podobností se skandinávským stylem.

Tohle je moc krásná inspirace už jen proto, že mi Maroko vždycky připomene léto a čas dovoleých vůbec a to je myslím si ta nejlepší inspirace pro současné slunečné dny!

A co vy? Jak se vám tenhle styl líbí? 

Images and inspiration via The Design Files 

Home of Nina Bergsten. Scandinavian style with touch of Paris.

White walls, ground floor, white windows and most of the white furniture conceal a lot of femininity and thanks to neutral base excel distinctive elements like gold side tables and a huge mirrors.

White walls, ground floor, white windows and most of the white furniture conceal a lot of femininity and thanks to neutral base excel distinctive elements like gold side tables and a huge mirrors.

This is eye candy, don't you think? Welcome in stunning apartment in Malmö, Sweden, where Nina Bergsten lives. Here you can see an amazing mix of classic architecture and vintage style with modern elements, which look very natural. White walls, ground floor, white windows and most of the white furniture conceal a lot of femininity and thanks to neutral base excel distinctive elements like gold side tables and a huge mirrors. By the way, one of them Nina brought back from Paris flea Market.
One last detail that I would like to point out are the marble table tops at the dining table and coffee table. I've never been a fan of cold surfaces, but I'm getting like marble a lot lately...probably it'll do a special post :)

I really like how in this meets Scandinavian style interior with Parisian. Nina is very chic lady!

// 

Tohle ja malá pastva pro oči, což? Vítejte v překrásném bytě v Malmö ve Švédsku, kde žije Nina Bergsten. Můžete tady vidět úžasný mix klasické architektury a vintage stylu s moderními prvky, který působí velmi přirozeně. Bílé stěny, světlá podlaha, bílá okna a většina světlého nábytku v sobě skrývají hodně ženskosti a nautrální základ nechá vyniknout výraznější prvky jako třeba zlaté odkládací stolky nebo obrovská zrcadla. Mimochodem, jedno z nich si Nina přivezla z jednoho blešího trhu v Paříži.
A ještě poslední detail, na který bych chtěla upozornit jsou mramorové stolové desky u jídelního stolu a konferenčního stolku. Nikdy jsem nebyla fanouškem chladných povrchů, ale mramor se mi začíná poslední dobou hodně líbit...asi na něj udělám speciální příspěvek :)

Moc se mi líbí, jak se v tomto interiéru setkává skandinávský styl s pařížským. Nina je opravdu velmi šik!

Photos via Modetteblog and Residence magazine  where you can read original article and more about Nina. Text is in Swedish.
For Residence Magazine photographed by Marcus Lawett 

Highwhited

I like this style of photography very much. White surfaces are highlighted and “highwhited” and if there is many white surfaces, interior looks very clean and dark items and details excel. Every interior with this style looks pure, neat and minimalist. This is the way I like it! :)

//

Mám ráda tenhle styl focení. Bílé povrchy jsou přesvícené a “přebělené” a pokud je takových povrchů v interiéru hodně, vypadá pak velmi čistě a tmavé prvky a detaily tam skvěle vynikají. Každý interiér tak pak vypadá jednoduše, uklizeně a minimalisticky. A to je přesně styl jak to miluju! :)

Source // Zdroj: Stadshem

Livingroom without TV? Yes, yes, yes!

Good Monday morning and have a nice interior! :D Yesterday I found for you this apartment and I think that there is nothing to criticize. I like that the TV screen is not in living room, but hidden in the upper place with bed. This is very nice solution. I like using of subtle colors, not non-violent, but clean, comfortable and neutral environment. And the kitty in the kitchen is soooo funny! :D

Oh, speaking about the kitchen…I am just wondering about opening the windows behind the sideboard…
Anyway, the grey color on the wall is amazing, this is cold color, but I have warmy feeling when I am looking on it. What about you? :)

Have a lovely start of new week! 

//

Krásné dobré pondělní ráno a pěkný interiér! :D Včera jsem pro vás našla tenhle byt a myslím, že tady není nic co by se dalo vytknout. Líbí se mi, že televize není v obývacím pokoji, ale aspoň schovaná v horním patře s postelí. To je velmi pěkné řešení. Líbí se taky ty jemné, decentní barvy, nic násilného, ale čisté, útulné a neutrální prostředí. A ta kočanda v kuchyni je moc vtipná! :D

Když už je řeč o kuchyni…Jen by mě zajímalo, jak se otevírají okn za kuchyňskou linkou…
Každopádně, ta šedá na stěnách je přímo úžasná, sama o sobě to je studená barva, ale když se na to dívám, působí to na mě velmi hřejivě a příjemně. A jak působí na vás? :)

Přeji vám krásný start do nového týdne!

Photos via Alvhem Mäkleri

Too much flowers? Maybe...

I really love fresh flower but this is maybe too much :-/. I think they should be in different colors and types…Interior stylist in this apartment didn’t show the best of he do, aesthetically it is not perfect…But I have to say that someone works well and is happy with the color palette you see here. Mostly shades of blue and green (thanks to flowers, of course). For me it is too cold. But another thing I have to say is that I appreciate natural material a using real wood - on the chairs in livingroom and kitchen, candle holders on window sill, bedside table and top of dinner table. But still I see some details for improvement.

//

Já opravdu miluju živé řezané květiny, ale tohle je to trochu moc :-/. Myslím že by tu měly být v různých barvách a druzích…Interiérový stylista na tomhle bytě neukázal zrovna to nejlepší to umí, esteticky to není zcela dokonalé…Ale musím říct, že někomu to vyhovuje a je spokojený i s tou barevnou paletou, kterou tu vidíte. Převážně odstíny modré a zelené (samozřejmě hlavně díky květinám). Na mě je to až moc studené. Ale na druhou stranu musím říct, že oceňuju použití přirodních materiálů a skutečného dřeva - na židlích v obývacím pokoji a kuchyni, svícny na okenním parapetu, noční stolek nebo deska jídelního stolu. Nicméně pořád tu vidím prostor pro zlepšení.

Source // Zdroj: home-designing

Wonderful dream apartment

Wow! Nice chairs in living room, don’t you think? In this apartment is maybe one detail which I…maybe it is not the right word, but yes…HATE! The BIG TV screen in living room. Advisedly I put the third photo in this photo set. I don’t know if in english exist this expression but it like “fist on eye”. But I see also many positive details like the chairs in living room, minimalist print of bug in black thin frame on the wall, another frame - in the bedroom, detail is on 6th photo - white frame, deep, behave like shelf, this is very nice. Or alcove in bedroom, on the left side is nice chair with striped seat. Or mirrored doors on wardrobe, but it must be very impractical for keeping cleanness. Or blue electric cable on suspended lamp over dinner table…Yes, this apartment has many of nice items and parts.

//

Páni, pěkné židle v obýváku, co myslíte? V tomhle bytě je snad jen jeden detail, který mě…možná to nebude to správné slovo, ale asi ano…TOČÍ! Obrovská televizní obrazovka v obýváku. Záměrně jsem tam tu třetí fotografii do tohoto fotosetu dala. Je to prostě jako pěst na oko a vůbec se do toho konceptu nehodí. Ovšem vidím tady i spoustu moc pěkných detailů, jako židle, o kterých jsem mluvila na začátku nebo minimalistický obraz jakéhosi hmyzu v tenkém černém rámečku nebo jiný rámeček - ten v ložnici, jeho detail je na šesté fotografii - bílý rám, hluboký, funguje jako polička, to je opravdu moc pěkné. Nebo nika, také v ložnici. Hned vedle ní je to pěkné křeslo s pruhovaným sedákem. Nebo zrcadlové dveře na šatní skříni, ovšem asi to není zrovna praktické pro udržení pořádku. Nebo modrý elektircký kabel od závěsného svítidla nad jídelním stolem…No jo, tenhle byt má mnoho pěkných prvků a částí.

Source // Zdroj: Stadshem

Fresh your kitchen!

And you need so little! Base in neutral white and black colors plus chairs and accessories in bright yellow and green. In your kitchen you do not have a lot of things, even for kitchen cabinets I suggest pure white, but most do not underestimate the importance of colorful accessories!

//

Ovsvěžte svojí kuchyň! A stačí tak málo! Základ v neutrální bílé či černé a k tomu židle a doplňky v jasné žluté a zelené. Ve své kuchyni nemusíte mít moc věcí, dokonce nejvíc doporučuju kuchyňské skřínky v čistě bílé, ale rozhodně nepodceňujte důležitost barevných doplňků!

Source // Zdroj: Stadshem