stationery

Shoptour: Papelote

Shoptour: Papelote • baraperglova.com

I have a thing for extraordinary stationery shops and Prague papelote definitely do not lie when they say that they are New Czech Stationery. Papelote’s story began as the graduate work of the graphic designer and illustrator Kateřina Šachová who studied at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague in the Studio of Illustration and Graphics. Her goal was to liven up the existing perspective on paper and products made from it and to point out the important role of paper in our history and culture, but also in the present. The story did not end there. Kateřina Šachová, together with her husband Filip Šach and friend Denisa Havrdová, decided to put their efforts together and bring papelote to life.

Since they founded company papelote in 2009 their product range extended on several different products and now you can find there notebooks, diaries, journals, covers, felted cases, tapes and more. 

But to buy papelote product is not just about buying notebook, but participate on several stories - story of small, Czech but successful and growing brand, on story of people who design and made these products and finally also on own story, because every journal or diary is a part of our own private individual everyday life. 
I like papelote. Papelote are people who cares about crafts and traditions, who love paper, who create.

And what I bought there? You'll see in one of my following posts ;)

//

Pro neobyvklá papírnictví mám slabost a pražské papelote rozhodně nelže, když ve svém názvu uvádí "Nové české papírnictví." Příběh papelote začal jako diplomová práce grafické designérky a ilustrátorky Kateřiny Šachové, která vznikla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Ateliéru ilustrace a knižní grafiky. Jejím posláním bylo především oživit zapomenutou krásu papírnictví a papíru vůbec a poukázat na důležitost role papíru v naší historii, kultuře, ale i současnosti. Nezůstalo ale jenom u toho. Kateřina Šachová se spolu s manželem Filipem Šachem a kamarádkou Denisou Havrdovou rozhodli společnými silami uvést papelote v život.

Od roku 2009 kdy společnost založili se sortiment papelote rozrostl o několik různorodých produktů a tak teď můžete v jejich nabídce najít sešity, diáře, deníky, obaly, plstěná pouzdra, papírové pásky a další. 

Ale koupit si produkt z papelote není jen o tom koupit si sešit, ale o tom podílet se na několika příbězích - příběhu malé, české avšak úspěšné a rozrůstající se značky, na příběhu lidí, kteří tyhle produkty navrhují a vyrábí a nakonec na příběhu vlastním, protože každý sešit, diář nebo tužka bude součástí našeho malého soukromého individuálního každodenního světa. 
Mám papelote ráda. Papelote jsou lidé, kteří si váží řemesla a tradic, kteří chovají lásku k papíru, kteří tvoří.

A co jsem si tam vlastně koupila já? Nechte se překvapit, budu o tom psát v jednom z mých následujcích postů ;)

Photos by me
Partly texted by papelote

Shoptour: In the Present & Correct

Since I was a little girl I always loved stationery. When we went with my dad to the big supermarket, we always agreed that he goes around shopping and I'll wander around stationery, books and magazines. I guess I've always been attracted by the smell of the paper. Or colored pencils. Or paper printed organizers that give life in order.

And in Present & Correct, I felt a bit like I was back to my childhood and I was there just fine. Among the creative envelopes, wooden stamps, paper tapes, boxes, rulers, notebooks and pins that hold everything together.

Modern office supplies from Hay alternate with own work by two graphic designers who founded this shop, with creations of other talented people from all over the world and vintage pieces from all over Europe.

If you enjoy items in the store, grabs you desire to start draw, write novel old-fashioned way, by hand, into a nice notebook, to create anything flat from paper, so you can buy that beautiful envelope with string and send it to someone.

Simply inspirational from the entrance to the cash desk :)

Follow Present & Correct • FacebookTwitter • Pinterest

//

Už jako malá jsem milovala papírnictví. Když jsme šli s tátou do velkého supermarketu, vždycky jsme se dohodli, že on oběhne nákupy a já se budu potulovat kolem papírnictví, knížek a časopisů. Asi mě vždycky lákala ta vůně papíru. Nebo barevné tužky. Nebo zářivé papírky tištěné organizéry, které dávají životu řád. 

A v Present & Correct jsem se cítila trochu jako bych se vrátila do dětství a bylo mi tam prostě fajn. Mezi kreativními obálkami, dřevěnými razítky, papírovými páskami, krabičkami, pravítky, sešítky a sponkami, které drží všechno pohromadě. 

Moderní kancelářské potřeby od Hay se tu střídají s vlastní prací dvou grafických designérů, kteří obchod založili, s výtvory jiných talentovaných lidí z celého světa a vintage kousky z celé Evropy.

Když se budete kochat předměty v obchodě, popadne vás chuť začít si kreslit, napsat romám pěkně postaru, ručně, do hezkého sešitu, vytvořit cokoli placatého z papíru, abyste si mohli koupit tu krásnou zavazovací obálku a někomu jí poslat.

Prostě inspirativní od vchodu až k pokladně :)

Sledujte Present & Correct • Facebook • Twitter • Pinterest