store

Shoptour: Material

Shoptour: Material • baraperglova.com

Sometimes I am surprised what treasures I find across when wandering through town. And still I am fascinated about "multimeaning" of local shops. Stationery is not only about paper but about creativity and creation, bike shop is not just about bikes, but about design and lifestyle, store with household goods is not just about plastic buckets, but the products with long-lasting value...And a bookstore Material is not only about books, but it's a colorful world full of ideas and stories.

I love bookshops since ever and I liked here several books, magazines and posters, which (if we would not move) would probably become part of my collection.

Even if I am not ornithologist, I was fascinated with books An Incomplete Dictionary of Show Birds with photographs by Luke Stephenson by their simplicity and beautiful color rendering. Then little Tank Books with books by world famous writers like Franz Kafka, Ernst Hemingway or Leo Tolstoy. They look like a real cigarette boxes, packaged in flip-top cartons and sealed in cellophane. Perfect for a smoking break for non-smoking intellectuals.
I spent a long moment by reading books about people living in London - 50 People of East London and I've Lived in East London for 86 1/2 Years. I loved to read their stories supplemented by photographs or illustrations of their everyday life in this big city.
Lots of creative inspiration I found in the Uppercase magazine, but if I should buy something to my collection, I would definitely think also about posters, like a Le Gun Cat. And cards by Rop van Mierlo are a bit childlike, but maybe that's why I liked them. That's a shame that I do not never send any postcards! 

//

Někdy mě překvapí na jaké poklady při toulkách městem narazím. A nepřestává mě fascinovat, jak jsou zdejší Londýnské obchody ozvláštněné. Papírnictví není jen o papíru, ale o kreativitě a tvoření, obchod s koly není jen o kolech, ale designu a životním stylu, obchod s domácími potřebami není jen o plastových kýblech, ale o produktech s trvalou hodnotou...A knihkupectví Material není jen knihách, ale je to barevný svět plný nápadů a příběhů. 

Knihkupectví mám ráda už odjakživa a tady mě zaujalo hned několik publikací, časopisů i plakátů, které (nebýt našeho stěhování) by se pravděpodobně staly součqástí mojí sbírky. Tedy ne všechny, ale některé určitě.

Ač nejsem žádný ornitolog, knihy An Incomplete Dictionary of Show Birds s fotografiemi Luke Stephensona mě fascinovaly jednoduchostí a krásným barevným zpracováním. Pak malé Tank Books s životními díly světoznýmých autorů jako Franz Kafka, Ernst Hemingway nebo Leo Tolstoj. Vypadají jako skutečné krabičky s cigaretami, včetně obalu s odklopem a balení v celofánu. Perfektní na kuřáckou pauzu pro nekuřácké intelektuály. 
Delší chvilku jsem strávila i nad knihami o lidech žijících v Londýně - 50 People of East London nebo I’ve Lived in East London for 86 1/2 Years. Jejich příběhy jsou protkány fotografiemi nebo ilustracemi jejich všedních dní v tomhle velkoměstě. 
Spoustu kreativní inspirace jsem našla ve vydáních časopisů Uppercase, ale kdyby došlo na tu mojí sbírku, tak bych rozhodně nezůstala jen u knih, ale bavily mě i plakáty, třeba kočičí Le Gun. A pohlednice Rop van Mierlo jsou sice trochu dětinské a infantilní a snad proto se mi líbily. Až je nakonec škoda, že nikdy žádná papírová přání neposílám!

Photos by me

Shoptour: In the Present & Correct

Since I was a little girl I always loved stationery. When we went with my dad to the big supermarket, we always agreed that he goes around shopping and I'll wander around stationery, books and magazines. I guess I've always been attracted by the smell of the paper. Or colored pencils. Or paper printed organizers that give life in order.

And in Present & Correct, I felt a bit like I was back to my childhood and I was there just fine. Among the creative envelopes, wooden stamps, paper tapes, boxes, rulers, notebooks and pins that hold everything together.

Modern office supplies from Hay alternate with own work by two graphic designers who founded this shop, with creations of other talented people from all over the world and vintage pieces from all over Europe.

If you enjoy items in the store, grabs you desire to start draw, write novel old-fashioned way, by hand, into a nice notebook, to create anything flat from paper, so you can buy that beautiful envelope with string and send it to someone.

Simply inspirational from the entrance to the cash desk :)

Follow Present & Correct • FacebookTwitter • Pinterest

//

Už jako malá jsem milovala papírnictví. Když jsme šli s tátou do velkého supermarketu, vždycky jsme se dohodli, že on oběhne nákupy a já se budu potulovat kolem papírnictví, knížek a časopisů. Asi mě vždycky lákala ta vůně papíru. Nebo barevné tužky. Nebo zářivé papírky tištěné organizéry, které dávají životu řád. 

A v Present & Correct jsem se cítila trochu jako bych se vrátila do dětství a bylo mi tam prostě fajn. Mezi kreativními obálkami, dřevěnými razítky, papírovými páskami, krabičkami, pravítky, sešítky a sponkami, které drží všechno pohromadě. 

Moderní kancelářské potřeby od Hay se tu střídají s vlastní prací dvou grafických designérů, kteří obchod založili, s výtvory jiných talentovaných lidí z celého světa a vintage kousky z celé Evropy.

Když se budete kochat předměty v obchodě, popadne vás chuť začít si kreslit, napsat romám pěkně postaru, ručně, do hezkého sešitu, vytvořit cokoli placatého z papíru, abyste si mohli koupit tu krásnou zavazovací obálku a někomu jí poslat.

Prostě inspirativní od vchodu až k pokladně :)

Sledujte Present & Correct • Facebook • Twitter • Pinterest

Shoptour: In the Førest London

Shoptour: In the Førest London • baraperglova.com

Few days ago I wrote about vintage furniture shop The Peanut Vendor and today I have similar discovery. But while the Penaut Vendor was a classical shop with old furniture and home furnishings, in the Førest London you feel more like in the boutique.

It is a stylish home furnishings showroom, where 60's are simply chic and you have no chance to doubt. More than a furniture store I perceived Forest London as a lifestyle store where you realize how perfect the interior equipment was functional and the simple and clean lines maintain their timelessness.

Shop focuses on original furniture and lighting from mid-century. Collector of Scandinavian and Northern European design Eva Coppens opened this store after enormous success of her pop-up shop in 2010.

If you will be lucky like me, you'll be greeted by smiling nice Eva personally :)

Products from her boutique can be ordered online, but I would definitely recommend going to soak up the atmosphere of the last century by yourself ;)

Follow Førest London • FacebookTwitter

//

Před pár dny jsem psala o obchodu s vintage nábytkem The Peanut Vendor a dnes tu mám podobný objev. Ale zatímco The Peanut Vendor byl klasický obchod se starším nábytkem a doplňky, ve Førest London se budete cítit víc jako v butiku. Je jako showroom stylového bytového zařízení, kde 60. léta jsou prostě šik a vy nemáte šanci o tom pochybovat. Víc než jako prodejnu s nábytkem jsem vnímala Førest London jako prodejnu životního stylu, kde si uvědomíte jak perfektně funkční bylo interiérové zařízení a kdy jednoduché a čisté tvary si zachovaly nadčasovost. 

Obchod se zaměřuje na originální nábytek a osvětlení z poloviny minulého století a vnikl původně jako pop-up shop milovnice a sběratelky skandinávského a severoevropského designu Evy Coppens.

Budete-li mít štěstí jako já, přivítá vás usměvavá milá Eva osobně. 

Produkty z jejího butiku lze objednat i online, ale já bych rozhodně doporučila jít nasát atmosféru minulého století na vlastní kůži ;)

Shoptour: In Folklore store.

About Folklore I already wrote few weeks ago here. And I promised to myself that I want to visit this shop personally. Well, because is in London it was not hard really do it :). When I was browsing their online store, I was amazed by all these beautiful things made by talented people who cares about environment and believe in values such as long-lasting quality of products for everyday life. And in their store I was amazed again, because beautiful interior perfectly correspond to their products and atmosphere and very nice assistant help you with all your questions about products.

For the first time I also had an opportunity to see up close printed cookbook The Kinfolk Table and I'll tell you, I already knew that Kinfolk is something very special but so many outstanding pictures I had never see in any other book before. More than cookbook is it a cookbible :). 

It's a shame that in few days we leave London, and what is more important, we throw out all unnecessary things because I can imagine to buy in this shop almost everything :)

There was just only one thing I planed to buy and it is this 2014 Diary. But I wasn't lucky and pretty pocket size diary with clip was already gone :-/

This place I can only highly recommended for shopping original products. Don't miss their winter sale.

//

O Folkloru jsem už před pár týdny psala tady. A slíbila jsem si, že tenhle obchod půjdu navštívit osobně. No, protože je v Londýně nebylo až tak těžké svému slibu dostát :). Když jsem prvně brouzdala webovými stránami jejich obchodu byla jsem ohromená těmi skvělými produkty od talentovaných lidí, kterým záleží na životní prostředí a vyznávají takové hodnoty jako dlouhotrvající kvalita a dlouhá životnost produktů pro každodenní použití. A v jejich kamenném obchodě jsem byla ohromená znovu, protože interiér dokonale koresponduje s produkty i celou atmosférou a velmi milá prodejní asistentka vám ochotně poradí při jakémkoli dotazu na produkt.

Taky jsem tady měla možnost si poprvé na vlastní oči prohlédnout kuchařku Kinfolk a povím vám, už jsem předtím věděla, že Kinfolk je něco extra, ale tolik nádherných fotografií a tak krásné zpracování jsem u žádné knihy snad nikdy předtím neviděla. Víc než kuchařka je to taková kreativní bible :)).

Je ohromná škoda, že za pár dní opouštíme Londýn a co je důležitější, vyhazujeme nepotřebné věci, protože v jiném případě bych si uměla představit odejít domů s polovinou tohohle obchodu :)

Byla tu pouze jediná věc, kterou jsem opravdu plánovala koupit a tou je Diář na rok 2014. Ale neměla jsem štěstí, tenhle krásný kapesní diář s klipem už byl vyprodaný :-/

Tohle místo můžu všemi deseti doporučit pro nákup originálních produktů. Tak nepropásněte jejich zimní výprodej.

Photos by me