style

4 Styles 4 Merry Christmas. #2 Classy & Classic

In first christmas style we went wild. But do you feel more for classic Christmas? Okay then! Classy & Classic is my second Christmas style. In green, red and gold color, with 6 feet high Christmas tree decorated by stars and glass ornaments, with baking cookies, scent of pine needles and burning wood in a fireplace.

Bing Crosby & Frank Sinatra will sing about white Christmas... 

//

Při prvním vánočním stylu jsme zdivočeli. Ale vy se cítíte víc na klasické Vánoce? Tak tedy dobrá. Classy & Classic je mlj druhý vánoční styl. V barvách tradiční červené, zelené a zlaté s dvoumetrovým vánočním stromek ozdobeným hvězdami a skleněnými ozdobami, s pečením cukroví, vůní jehličí a hořícího dřeva v krbu.

Bing Crosby a Frank Sinatra budou zpívat o bílých Vánocích...

Go green!

Make your home christmassy

Bake some treats

Celebrate with style

All pictures via my Piterest
1 / 2 / 3
4 / 5 / 6
7 / 8 / 9
10 / 11 / 12

 

How frappante lives? #4 Why you have never saw our "stylish" apartment?

Pro českou verzi čtěte dole pod fotografiemi.  

Are you wondering, why I never share a photos of our living and share just living inspirations from others? Why you have never saw our "stylish" apartment? I have a few good reasons. Because our apartment is not so stylish. 

1. Compromises - I started living with my boyfriend Petr 5 years ago. We were just out of high school and we have not a lot money for new furnishing our new rented apartment. So we decided  for compromises and most of our furniture, accessories and decorations were from IKEA, because it was affordable in our situation. We bought the cheapest sofa Klippan, the cheapest coffee table, cheapest carpet, etc. etc. It was also a time when I didn't have such a vogue and insight in designer brands and we both agreed that for the beginning we don't need something special and the same service as a table by Muuto do also a table from IKEA for 199,-.

2. Definition of style - While furniture from IKEA began to show signs of wearing out (which has been around after three years), slowly we started to exchange some pieces for more originals or at least a better quality materials. A few things were created as a desire to create something DIY, so we have in the living room coffee table from an old, refurbished pallet. Even so, I think it took us a long time (and still actually takes) to define a style that appealed to both of us. Petr is not the kind of man who does not care what furniture we have, chiefly when he have somewhere to sit with dinner :) So that was one of the obstacles, through which we couldn't get when it came to the solution of what a new piece of furniture we are going to get.

3. Moving - After three years of cohabitation, we moved across our country and it was finally a chance to stop devising compromises. But the first six months does not bother you too much furniture, you enjoying a new city, new friends, new opportunities, and you don't have the time or the thought of changing your apartment. And then when it finally became this topic current again, we began to play with the idea of moving to a completely different country and buying new furniture was out of the question.

4. Blog - I started wrote this blog a few months ago and it took time before he got the form and content that is close to me. Actually during the writing I clarify what style I like and how I want to look our housing. I would like to make our lifestyle exactly corresponded to that what I write and what I share, but unfortunately the remains of our compromises, which we still have a full apartment, do not respond. Moving to which we have decided for me means a certain milestone in how we live. We remove all the furniture, so we keep a few things (I will write about this a separate article in the near future). I promised to myself that after we move into a new apartment, I do not want any compromises. I want to choose carefully and always what it corresponds with what I write.

5. PhotographyI have just a little compact camera and image detail or even the entire interior does not look the way I imagined. Are insufficiently sharp, photo quality is poor. I do not want to share on my blog something I'm not convinced that it is good and presentable. I want to maintain some quality, it is important to me and I would not share something I myself do not agree. In addition, not long ago the walls in the bedroom were hideously dark blue and red living room was aggressively red so everything was tragically non-photogenic. And! I am not a good photographer. I have a lot to learn about it...
For today'll make an exception. I took a few photos of our apartment for realtors that will offer our apartment for rent. Some pieces, like Magis Puppy dog or easel is missing, we already sold them...

New life begins in London. Completely. Including housing. And I'll buy a SLR. 

Zajímalo vás, proč nikdy nesdílím fotky našeho bydlení ale sdílím jen inspirativní fotografie ze světa? Proč jste ještě nikdy neviděli náš "vystajlovaný" byt? Mám pro to několik dobrých důvodů. Náš byt totiž není až tak stylový.

1 - Kompromisy - Začala jsem bydlet se svým přítelem Petrem před 5 lety. Zrovna jsme vypadli ze střední a neměli jsme moc peněz na vybavení našeho prvního pronajatého bytu. Proto jsme se rozhodli pro kompromis a většina našeho nábytku, doplňků a dekorací byly z IKEA, protože to bylo dostupné v naší finanční situaci. Koupili jsme nejlevnější pohovku Klippana, nejlevnější konferenční stolek, nejlevnější koberec, a tak dál, a tak dál. Byl to také doba, kdy jsem ještě neměla takový zájem a přehled v designových značkách a oba jsme se shodli, že do začátků nepotřebujeme něco extra a stejnou službu jako stolek od Muuto udělá i stolek z IKEA za 199,-.

2 - Definice stylu - Jakmile nábytek z IKEA začal vykazovat známky opotřebení (které byly vidět asi po třech letech), pomalu jsme začali vyměňovat některé kousky za více originální nebo alespoň za lepší kvalitnější materiály. Pár věcí byly vytvořeny jako touha vytvořit něco DIY (vlastnoručně), takže máme v obývacím pokoji konferenční stolek ze staré, zrekonstruované palety (mimochodem, snad proto, že jsem mu věnovala tolik času, je to asi můj neoblíbenější kus nábytku). I tak si myslím, že nám trvalo dlouho (a stále vlastně trvá), definovat styl, který by se líbil nám oběma. Petr není typ člověka, kterému by bylo jedno, co máme nábytek, hlavně když si má kam sednout s večeří :) Takže to byla jedna z překážek, přes které jsme se nemohli dostat, když přišlo na řešení toho, jaký nový kousek nábytku si pořídíme.

3 - Stěhování - Po třech letech soužití, jsme se přestěhovali na druhý konec naší republiky a to byla konečně šance přestat vymýšlet kompromisy. Ale prvního půl roku se o nábytek moc nestaráte, užíváte si nové město, nové přátele, nové příležitosti a nemáte čas ani pomyšlení na změnu svého bydlení. A pak, když konečně tohle téma začalo být zase aktuální začali jsme si zase pohrávat s myšlenkou přestěhovat se do úplně jiné země a nákup nového nábytku byl proto vyloučený.

4. Blog - Začala jsem psát tenhle blog před několika měsíci a trvalo, než dostal formu a obsahu, který je mi blízký. Vlastně až během psaní jsem si objasnila, jaký styl se mi líbí a jak chci aby vypadalo naše bydlení. Chtěla bych, aby náš životní styl odpovídal tomu co píšu a co sdílím, ale bohužel pozůstatek našich kompromisů, kterých stále máme ještě plný byt, mi to zatím tak úplně neumožňuje. Přestěhování, ke kterému jsme se rozhodli pro mě znamená určitý milník i v tom, jak žijeme. Zbavujeme se všeho nábytku a nechváme si jen pár věcí (o tom ještě napíšu samostatný článek v blízké době). Slíbila jsem si, že až se přestěhujeme zase do nového bytu, už nechci žádné další kompromisy. Chci vybírat pečlivě a vždy to, co se mi opravdu líbí a co odpovídá i té formě, jaké píšu. 

5. Fotografie - Mám jen malý kompaktní fotoaparát a detailní fotografie, nebo vlastně ani celý interiér nevypadá nikdy tak, jak si ho představuju. Fotky nejsou dostatečně ostré, kvalita fotek je mizerná. Nechci sdílet na mém blogu něco, o čem nejsem přesvědčená, že je to dobré a reprezentativní. Chci udržet určitou kvalitu, to je pro mě důležité a nesdílela bych něco, s čím se sama neztotožňuju. Kromě toho, není to tak dávno, kdy stěny v ložnici byly odporně tmavě modré a obývací pokoj byl agresivně červený, takže všechno bylo tragicky nefotogenické. A navíc! nejsem až tak dobrý fotograf. Mám se ještě hodně co učit...
Pro dnešek udělám výjimku. Udělala jsem pár fotek z našeho bytu pro realitní kancelář, která bude nabízet náš bytu k pronájmu. Některé kusy, jako třeba pes Puppy od Magisu nebo krásný malířský stojan chybí, už jsme je prodali ...

Nový život začíná v Londýně. Úplně. Včetně bydlení. A koupím si zrcadlovku.

COS. Minimalist fashion.

Of course that I can write also about a fashion! :) My friend told me that my style he recognize from afar. But still describing of my style is very hard. One day you can see me in crazy colorful flowered turkish trousers, another day in jeans and white shirt and another day in simple black dress and black tights and my outfit is complete with scarf with colorful pattern or some piece of jewelry, mostly mine

So I think, that I haven't uniform style and I like what I like. Like COS. Very pretty fashion brand. It's not boring, it's just very simple, very minimalist, very fashionable. I read that in 2014 they will open a first store in the Czech Republic (Prague, Pařížská street), but until then you can buy on their website or check one of nearest store, mostly in Europe. 

// 

Samozřejmě, že můžu psát i módě! :) Můj kamarád mi řekl, že můj styl pozná už z dálky. Ale přesto si myslím, že popsat můj styl je velmi těžké. Jeden den mě potkáte v bláznivých kytkatých tureckých kalhotech, druhý den v džínách a bílé košili a jindy zas v černých šatech a černých punčochách a můj outfit doplňuje šátek s barevným vzorem nebo nějaký ten šperk, nejčastěji můj :) 

Takže si myslím, že nemám jednotný styl a líbí se mi jednoduše to, co mi padne do oka. Přesně jako COS. Není to nudné, je to jen velmi jednoduché, velmi minimalistické a velmi módní. Četla jsem, že se chystají v roce 2014 otevřít první obchod v České republice (v Praze, v ulici Pařížská), ale do té doby si můžete něco pěkného koupit na jejich stránkách nebo v některém z nejbližších obchodů (většina je v Evropě).

All photos via COS