summer

No time for procrastination.

I'm not sure how it happened, but have you noticed that it's September? Fall is coming so fast! Recently was March and I complained that it's snowing, then someone snapped his fingers, for 5 minutes was summer, and for a while it will turn to snow again! Today's moodboard is a clash of last warm summer days with beginning of autumn (yesterday I noticed in the park that it began to fall leafs of the trees)

I must confess that I feel like I've wasted time for the last six months. I didn't paid attention for things I had to paid and I procrastinated so much! Everything happened tremendously quickly and I wasted half a year that I will never return back. I wasn't worth a rap in many ways. So I said to myself today, why to start resolutions in the New Year? I've already lost a lot of time! Over the next half a year I want to catch up: 

 • Read 20 books that keep unread for too long and to take notes from the treatises
 • Get an internship with stylist, designer, in the magazine or in the company, which is related to design (and preferably all of them) 
 • Learn how to better manage my time
 • Complete a full course French for Beginners 
 • Eat Paleo and do not cheat (like this morning, when I ate panini for breakfast) 
 • Help at least one person to change his life for the better 
 • Start again draw a walk on public courses with people in England 
 • Produce a new product and be proud of it 

And what is your list? Everybody has something what linger away. Again, again and again... 

 //

Nejsem si jistá, jak se to stalo, ale taky jste si všimli, že už je září? Podzim přichází tak rychle! Ještě nedávno byl březen a stěžovala jsem si že sněží, pak někdo lusknul prsty, asi 5 minut bylo léto a za chvilku už zase bude padat sníh! Dnešní moodborad je střed posledních teplých letních dní se začínajícím podzimem (včera jsem si v parku všimla, že už začalo padat listí)

Musím se přiznat, že mám pocit, že jsem posledního půlroku mrhala časem. Nevěnovala jsem se věcem, kterým jsem se měla věnovat a příliš mnoho času jsem proprokrastinovala. Všechno ohromně rychle uteklo a já vyplýtvala půlrok, který se mi už nikdy nevrátí zpátky. Prostě jsem stála za houby v mnoha směrech. A tak jsem si dnes řekla, proč s předsevzetími začínat až na nový rok? Už tak jsem ztratila spoustu času! Během následujícího půlroku chci dohnat:

 • Přečíst 20 knih, které neustále odkládám a z těch odborných si udělat poznámky
 • Získat stáž u stylisty, designéra, v časopise nebo ve firmě, která se zabývá designem (a nejlépe úplně všechny)
 • Naučit se lépe hospodařit se svým časem
 • Absolvovat aspoň jeden celý kurz francouzštiny pro začátečníky
 • Jíst paleo a nepodvádět (jako dneska ráno, když jsem si k snídani dala panini)
 • Pomoct aspoň jednomu člověku změnit jeho život k lepšímu
 • Začít zase kreslit a chodit na hromadné kurzy s lidmi v Anglii
 • Vyrobit nový produkt a být na něj pyšná

A jaký je váš seznam? Každý totiž má něco, co neustále odkládá a odkládá a odkládá,... 

 

 

 

All photos via my Pinterest

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 

August. This year's month when my very special day came.

I am a bit weird. (Nice start of new post, right? Well, at least we have no secrets :D). Here is the thing - Every year, usually in the middle of July, is one special day with very special atmosphere, which is not like any other summer day. It is a mix of bad weather, hot tea, lighted candles and secret ingredient (still I don't know what is it). This Day I "sense" since my childhood. It is the day when I feel Christmas atmosphere for the first time. 
When I was a kid and this day came, from our basement I pulled out a box with our Christmas tree and decorate it with paper balls and played at Christmas. In the evening I cased the tree and counting down how long I have to wait for a real Christmas Eve.

This year came my special day of special atmosphere admiringly late. This week, in the end of August. I think it means only one thing - I am getting old :). But nowadays I do not pull out the box with a Christmas tree. At first, plastic imitation of tree can't get over my threshold and at second, Frank Sinatra Christmas album is enough for me. 

Don't worry, I have a compassion with you and I will hold all my Christmas theme posts for some time. And I'll do not skip autumn :)

My Friday summer moodboard - a lot of flower, lot of food, lot of summer fun with pets and maybe some haircut experiment. Just keep it visible, in the winter you will gonna have to wrap your head with warm cap!

Have a nice Friday! 

// 

Jsem trochu divná. (Pěkný začátek článku, co říkáte? No aspoň si už nemusíme nic tajit :D) Věc se má tak - Každý rok, obvykle někdy uprostřed července, je takový zvláštní den s velmi zvláštní atmosférou, která se nepodobá žádnému letnímu dni. Je to směsice nevlídného počasí, horkého čaje, zapálených svíček a tajné ingredience, které jsem dosud nepřišla na jméno. Tenhle den vnímám už od svého dětství. Je to den, kdy poprvé ve vzduchu cítím vánoční atmosféru...

Když jsem byla dítě a tenhle den přišel, z našeho starého sklepa jsem vytáhla krabici s vánočním stromkem a ozdobila si ho papírovými koulemi a hrála si na Vánoce. Večer jsem zase stromek uklidila a odpočítávala jak dlouho ještě budu muset čekat na opravdový Štědrý večer.

Tenhle rok přišel můj den zvláštní atmosféry obdivuhodně pozdě. Až teprve tento týden, tedy na konci srpna. Myslím, že to znamená jediné - že stárnu :). Ale dnes už si stromek nelovím. Za prvé proto, že umělý stromek mi nesmí přes práh a za druhé proto, že si úplně vystačím s vánočním albem Franka Sinatry.

Ovšem protože mám s vámi čtenáři soucit, slibuju, že ještě nějakou dobu podusím příspěvky s vánoční tématikou v šuplíku a nepřeskočím pozdim :)

Můj páteční letní moodboard - hodně květin, hodně jídla, hodně venkovních radovánek s domácími mazlíčky a třeba nějaký exeriment s účesem. Jen ať je pěkně vidět, než ho zabalíme do teplého zimního kulicha!

Krásný pátek všem! 

All photos via my Pinterest

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

Too hot. Still dissatisfied.

I know I have complained on weather in March. It was so cold and in Brno was snowing, but the heat what is now I am ready to change for a little snow :D Because against cold you can fight, just put on your dress more sweaters! But what can I do against this devil's heat? Still dissatisfied. Unbelievable! :)
This moodboard reminds me calm summer. Lemonade, flowers, swimming, icecream, beaches, dinner parties and trips to the mountains. Just relax. Is intentionally in these colors, perhaps you made a little cool ;)

Have a nice Friday and enjoy your weekend!

 //

Já vím, že jsem si v březnu stěžovala na počasí. Bylo velmi chladno a tady v Brně ještě koncem března dokonce sněžilo, ale to vedro co je teď bych klidně za trochu toho sněhu vyměnila :D Protože kvůli zimě se můžete bránit, prostě si oblečete víc svetrů! Ale co mám dělat v tomhle ďábelském horku? Furt nespokojená. Neuvěřitelný! :)
Tenhle moodboard mi připomíná klidné léto. Chlazené limonády, luční květiny, plavání v rybníku, točená zmrzka, pláže, večerní grilovačky a výlety do hor. Klídek, pohodička. A záměrně je v těchto barvách, snad vás trochu zchladí ;)

Přeji pěkný pátek a nádherný víkend! 

All photos via my Pinterest 

 

Summer. My favorite day of the year.

Well, you know, summer here in the Czech Republic is not perfect this year. We had just  about 4 sunny days and it's more raining and cloudy. Maybe is this a little test for me and my boyfriend Petr, it prepare us for the weather in England, because we want to move there. Anyway, I can imagine better summer than this...you know, a lot of flowers, light summer dress, juicy fruits, cold cocktails, garden parties, picnics, etc...Just such a summer that I was trying to bring in today's moodboard :)

Have a lovely Friday! 

// 

No víte, letošní léto v České republice není zrovna ideální. Měli jsme asi 4 slunečné dny a spíš bylo víc deštivo a zataženo. Možná je to malá zkouška pro mě a Petra, připravuje nás to na počasí v Anglii, abychom se tak nedivili, až se tam přestěhujeme. Nicméně, já si umím představit mnohem lepší léto než tohle...však víte, Hromada voňavých květin, lehké letní šaty, které kolem vás jen tak klouzají, šťavnaté ovoce ze zahrádky, studené koktejly, zahradní oslavy, snídaně v trávě, a tak dál, a tak dál...Prostě takové léto, jaké jsem se vám dnes snažila přinést v dnešním moodboardu :)

Všem vám přeji krásný pátek!

All photos via my Pinterest  

Summer. Best time to dream about a place where...

...to hide, to dream, to laze, to eat icecream, to bask, bathe in the lake, to take your top off...

These pictures reminds me how I was dreamed about colorful caravan last year where I could spend whole summer. And everytime when I am with my boyfriend Petr and our doggie Bernard on a trip in the wood or near to river I am dreaming about it again and again. I like the idea that we have a place to hide from civilization, invite friends there, grill something good to eat and in the evening in the garden projection some good movie on a screen.
So maybe one day, when we decide to live somewhere for a longer time...

This is my summer dream.  

And what are you dreaming about this summer? 

// 

Léto. Nejlepší čas na snění o místě, kde... 

...se schovat, snít, lenošit, jíst zmrzlinu, koupat se v jezeře, slunit se, třeba i nahoře bez...

Tyhle fotky mi připomínají jak jsem minulý rok snila o barevné maringotce, kde bych mohla strávit celé léto. A pokaždé, když jsem se svým přítelem Petrem a naším Bernardem na výletě v lese nebo někde blízko řeky, sním o tom znovu a znovu. Líbí se mi ta představa mít někde místo, kde se zašít před civilizací, pozvat tam přátele, ugrilovat si něco dobrého k jídlu a večer si na zahradě natáhnout plátno a podívat se společně na nějaký dobrý film.
Tak snad jednou, až se rozhodneme usadit někde na delší dobu...

To je můj letní sen. 

A o čem tohle léto sníte vy? 

 

All photos via Fantastic Frank