trip

Build a boat.

Our last day in northern Germany we wanted to make a trip together with Suzy to Flensburg, port town on the east side of the ridge of northern Germany, close to the Baltic Sea.

At the end, Suzy with us couldn't go, but at least I took a few photos for her. In Flensburg I shot a little bit more, but what I finally chose to share are the photos from such a small museum that can be found on the periphery of the city at the beginning of the pier.

Visit of this museum could be a bit more interesting. I wanted to interview the owner of the dock, who made these magnificent ship and also reconstructed the old ones. I am sure he definitely had a lot to say about boats as well as his beautiful work, but unfortunately did not speak English, I did not speak German, his wife knew only few basic words so his stories will be for me shrouded in mystery and the only thing I could read are the results of the work that was seen all around. Bent wood and unfinished ship absolutely stunned me. And I was not the only one, also Petr was delighted by these boats, he run his fingers over the folds of black polished wood and expressed a desire one day own something that beautiful. Me too!

Once you are in the museum, sit down there for a while in a nice cafe there. From the pier you can watch on one side the stunning 150 year old ship and on the other side you see docks with workshop, which is open to all passers-by visitors.

//

Náš poslední den na severu Německa jsme si chtěli i se Suzy udělat společný výlet do Flensburgu, přístavního městečka na východní straně výstupku severního Německa, blíž k Baltskému moři.

Suzy s námi nakonec jet nemohla, ale pořídila jsem pro ní aspoň pár fotografií. Ve Flensburgu jsem toho nafotila o maličko víc, ale to co jsem si nakonec vybrala ke sdílení jsou fotky z takového malého muzea, které najdete na okraji centra na začátku přístavního mola. 

Návštěva tohohle muzea mohla být o kapánek zajímavější. Chtěla jsem vyzpovídat majitele doku, který nádherné lodě vyráběl a taky rekonstruoval ty staré. Určitě měl toho spoustu co říct o lodích i o svojí krásné práci, žel však anglicky neuměl a já zase ani trochu německy, jeho žena ovládala jen pár slov a tak jeho příběhy budou pro mě nadále zahalené rouškou tajemna a jediné co jsem mohla vyčíst byly výsledky práce, která byla vidět všude kolem. Ohýbané dřevo a rozestavěné lodě mě naprosto omráčily. A nebyla jsem jediná, Petr si lodě zálibně prohlížel, přejížděl prsty po záhybech černého naleštěného dřeva a projevil přání něco takhle krásného a dřevěného jednou mít. A já jsem pro!

Když už se v muzeu zastavíte, sedněte si na chvíli v příjemné přilehlé kavárně. Z mola můžete pozorovat na jedné straně ohromující i 150 let staré lodě a na straně druhé jsou zmíněné doky s dílnou, která je volně přístupná kolemjdoucím návštěvníkům. 

Théo Gosselin. 24 hours.

Today inspired me fantastic photos of Théo Gosselin's journey. He documented 24 hours trip that began with his friends in France and then they drove across UK to the North Scotland. I love the emotions and mood what you can see in these photos. Are full of freedom, love and exceptional spirit. When I see these photos, I would love to follow him a his friends on journey like this.

Anyway, Théo's portfolio is full of very interesting photos. Some of them I like less (not my taste), another more. 

// 

Dnes mě inspirovaly fantastické fotografie Théo Gosselina. Zdokumentoval 24 hodinový výlet s přáteli, který začal ve Francii a pak pokračoval přes Anglii do severního Skotska. Ohromně se mi líbí emoce a nálada, která z těch fotografií čiší. Jsou plné svobody, lásky a velmi zvláštní nálady. Když se na fotografie dívám, hned bych jela na takovou cestu taky.

Každopádně, Théovo portfolio je plné velmi zajímavých fotografií. Některé se mi líbí víc, některé míň , když mi nepadnou do vkusu.

Spotted on iGnant, All photos by Théo Gosselin

Important visitor. Challenging weekend.

Whoo! Last post on Thursday last week...Don't worry, I didn't give it up, but I had a very special visitor this weekend - my father and his new girlfriend - and I had no time to check...you know internet things and for writing a new post at all :). But as wrote me my little blogger soulmate Nika, it's summer and on vacation is so many better things to do than spend weekend on the internet :) So that's right and I can say, that we had wonderful weekend, we had so much fun and we saw so much great things and places. Right, was really, I mean REALLY hot on Saturday and I was not in mood to taking a photos, but despite the heat I took some, so let me show you a few photographs what we have experienced.

// 

Fuuu! Poslední příspěvek ve čtvrtek minulý týden...to se mi nepodobá :) Žádný strach, nevzdala jsem to, jen jsem měla tenhle víkend velmi speciální návštěvu - svého tátu a jeho novou přítelkyni - a něměla jsem čas na...však víte - internetové zálěžitosti a na psaní nového příspěvku už vůbec ne :). Ale jak mi napsala moje malá spřízněná bloggerská duše Nika, je léto a je spousta lepších věcí co jde dělat než trávit víkend na internetu. A je to fakt a můžu říct, že my jsme měli opravdu skvělý víkend, hodně jsme se nasmáli a viděli jsme spoustu skvělých míst a věcí. Pravda je, že v sobotu, kdy jsme měli největší program bylo velké a tím myslím opravdu VELKÉ horko a tak jsem nebyla tak úplně v náladě na focení, ale i přes to vedro jsem se k pár snímkům donutila, tak mi teď dovolte ukázat aspoň něco málo z toho co jsme viděli.

I was fascinated by the giant stork nests. It's amazing how they can build there on a very small space so large burrow :)  //  Byla jsem fascinována obřími hnízdy čápů. Přišlo mi úžasné, jak si na tak malém prostoru umí postavit tak velký kutloch :)

I was fascinated by the giant stork nests. It's amazing how they can build there on a very small space so large burrow :)

//

Byla jsem fascinována obřími hnízdy čápů. Přišlo mi úžasné, jak si na tak malém prostoru umí postavit tak velký kutloch :)

This is something what I call "The power of nature" //  Tohle je něco, čemu říkám "Síla přírody" 

This is something what I call "The power of nature"

// 

Tohle je něco, čemu říkám "Síla přírody" 

We saw amazing trees, in this one I saw a deer with funny nose. In another one were big owl eyes or funny face with crazy hair from branches. //  Cestou jsme viděli i jiné zázraky přírody, jako třeba "skoro živé" stromy. Tenhle mi připomínal jelena se srandovním nosem. Na jiných byly zase vidět obří soví oči nebo legrační obličej s bláznivými vlasy z větví.

We saw amazing trees, in this one I saw a deer with funny nose. In another one were big owl eyes or funny face with crazy hair from branches.

// 

Cestou jsme viděli i jiné zázraky přírody, jako třeba "skoro živé" stromy. Tenhle mi připomínal jelena se srandovním nosem. Na jiných byly zase vidět obří soví oči nebo legrační obličej s bláznivými vlasy z větví.

I must not forget the sights. Lednice-Valtice ground is probably the most beautiful place I have here in the Czech Republic visited and our route led through the Temple of the Three Graces. //  Nesmím zapomenout na památky. Lednicko-Valtický areál je asi to nejkrásnější místo, jaké jsem tady v Česku zatím navštívila a naše trasa vedla přes chrám Tří Grácií. 

I must not forget the sights. Lednice-Valtice ground is probably the most beautiful place I have here in the Czech Republic visited and our route led through the Temple of the Three Graces.

// 

Nesmím zapomenout na památky. Lednicko-Valtický areál je asi to nejkrásnější místo, jaké jsem tady v Česku zatím navštívila a naše trasa vedla přes chrám Tří Grácií. 

DSC00121.jpg
In the end of our trip we went through the part of the castle gardens of Lednice castle. For tour inside the castle we were too tired, but it doesn't matter because among the very good looking tourists we were looked after very hard day too miserable for tour in some beautiful place like Lednice is :) //  Na konci našeho výletu jsme si ještě prošli část zámecké zahrady u Lednického zámku. Na prohlídku zámku zevnitř jsme byli až moc unavení, což vlastně vůbec nevadí, protože mezi načančanými turisty jsme stejně vypadali až příliš bídně a do tak krásných prostor jako jsou Lednice bychom se jaksi nehodili :)

In the end of our trip we went through the part of the castle gardens of Lednice castle. For tour inside the castle we were too tired, but it doesn't matter because among the very good looking tourists we were looked after very hard day too miserable for tour in some beautiful place like Lednice is :)

// 

Na konci našeho výletu jsme si ještě prošli část zámecké zahrady u Lednického zámku. Na prohlídku zámku zevnitř jsme byli až moc unavení, což vlastně vůbec nevadí, protože mezi načančanými turisty jsme stejně vypadali až příliš bídně a do tak krásných prostor jako jsou Lednice bychom se jaksi nehodili :)

DSC00139.jpg
And what really caught my attention here were beautiful gardens. So amazing, colorful and neat place. If I should to be a gardener, I want to work on some place like this... //  A co opravdu hodně zaujalo moji pozornost byly zámecké zahrady. Bylo to úžasně barevné, čisté a uspořádané místo. Kdybych měla být zahradníkem, chtěla bych pracovat na místě jako je tohle...

And what really caught my attention here were beautiful gardens. So amazing, colorful and neat place. If I should to be a gardener, I want to work on some place like this...

// 

A co opravdu hodně zaujalo moji pozornost byly zámecké zahrady. Bylo to úžasně barevné, čisté a uspořádané místo. Kdybych měla být zahradníkem, chtěla bych pracovat na místě jako je tohle...

DSC00144.jpg

And how was your weekend? What about your exciting adventures?  :)

Have a great start on new week! 

// 

A jaký byl váš víkend? Zažili jste nějaká úžasná dobrodružství? 

Všem přeji úžasný start do nového týdne!