visit

Eat & Drink tour: Petersham nurseries

IMG_2105.jpg

As I wrote this week earlier, we had amazing weekend. Espacially Saturday, because we went to a trip which was exactly in the way I like it - leave the house in the morning and came back when outside is dark. 

I had following place in my mind for a few weeks and I was hoping that we can made it and visit Petersham Nurseries before we leave. It is most interesting place where to eat I've ever been! Petersham Nurseries is a place where you can buy flowers, gifts and home decor, but it is also place where greenhouses are transformed into one fancy restaurant and one Teahouse where we ate our Saturday brunch. I saw restaurant just through the windows, because to eat there you need a reservation, but I can say that the Teahouse was pretty much nice enough and the food and coffee was just delicious!

It is a bit more expensive than usual restaurant or bistro (piece of cake for £4, piece of quiche £8 and 2 cups of coffee for £3), but I really enjoyed this special place and atmosphere where you feel like something between in a story about Alice in Wonderland, in botanical garden and on holidays in your nice aunt garden where every corner hide some secret waiting to be discovered.

Except Teahouse I visited also local shop with beautiful scented flowers, home and garden decorations mostly in french provence style and I took here a few pictures for you.

//

Jak jsem psala dříve v tomhle týdnu, měli jsme naprosto bezvadný víkend. Zvláště pak sobotu, protože jsme vyrazili na výlet, který byl přesně podle mého gusta - vyrazit ráno a vrátit se večer za tmy.

Následující místo jsem měla na mušce už několik týdnů a doufala jsem, že Petersham Nurseries stihneme navštívit ještě před odjezdem. Je to asi to nejhezčí místo, kde jsem kdy jedla! Petersham Nurseries je místo, kde můžete koupit krásné květiny, dárky a dekorace, ale taky je to místo, kde jsou dva skleníky přetransformované do jedné stylové restaurace a jednoho Teahousu, kde jsme si dali sobotní brunch. Restauraci jsem viděla jen skrze okna, protože je nutné tam mít předem zajištěnou rezervaci, ale můžu říct, že i Teahouse byl dostatečně pěkný a jídlo i káva byly prostě delikatesní!

Je to trochu dražší než normální restaurace nebo bistro tady v Anglii (kousek koláče je kolem 4 liber, quiche s rajčaty stál 8 liber a dva šálky kávy byly za 3 libry), ale musím říct, že pobyt tady jsem si ohromně užila a cítila jsem se trochu jako něco mezi příběhem Alenky z říše divů, botanickou zahradou a prázdninami v zahradě u hodné tetičky, kde každý kout skrývá nějaké tajemství, které jen čeká až ho někdo objeví.

Kromě Teahousu jsem navštívila i místní obchod s krásnými voňavými květinami, bytovými a zahradními dekoracemi víceméně spíš v provensálském stylu a nafotila jsem tam pro vás pár záběrů.

Photos by me

Shoptour: Material

Shoptour: Material • baraperglova.com

Sometimes I am surprised what treasures I find across when wandering through town. And still I am fascinated about "multimeaning" of local shops. Stationery is not only about paper but about creativity and creation, bike shop is not just about bikes, but about design and lifestyle, store with household goods is not just about plastic buckets, but the products with long-lasting value...And a bookstore Material is not only about books, but it's a colorful world full of ideas and stories.

I love bookshops since ever and I liked here several books, magazines and posters, which (if we would not move) would probably become part of my collection.

Even if I am not ornithologist, I was fascinated with books An Incomplete Dictionary of Show Birds with photographs by Luke Stephenson by their simplicity and beautiful color rendering. Then little Tank Books with books by world famous writers like Franz Kafka, Ernst Hemingway or Leo Tolstoy. They look like a real cigarette boxes, packaged in flip-top cartons and sealed in cellophane. Perfect for a smoking break for non-smoking intellectuals.
I spent a long moment by reading books about people living in London - 50 People of East London and I've Lived in East London for 86 1/2 Years. I loved to read their stories supplemented by photographs or illustrations of their everyday life in this big city.
Lots of creative inspiration I found in the Uppercase magazine, but if I should buy something to my collection, I would definitely think also about posters, like a Le Gun Cat. And cards by Rop van Mierlo are a bit childlike, but maybe that's why I liked them. That's a shame that I do not never send any postcards! 

//

Někdy mě překvapí na jaké poklady při toulkách městem narazím. A nepřestává mě fascinovat, jak jsou zdejší Londýnské obchody ozvláštněné. Papírnictví není jen o papíru, ale o kreativitě a tvoření, obchod s koly není jen o kolech, ale designu a životním stylu, obchod s domácími potřebami není jen o plastových kýblech, ale o produktech s trvalou hodnotou...A knihkupectví Material není jen knihách, ale je to barevný svět plný nápadů a příběhů. 

Knihkupectví mám ráda už odjakživa a tady mě zaujalo hned několik publikací, časopisů i plakátů, které (nebýt našeho stěhování) by se pravděpodobně staly součqástí mojí sbírky. Tedy ne všechny, ale některé určitě.

Ač nejsem žádný ornitolog, knihy An Incomplete Dictionary of Show Birds s fotografiemi Luke Stephensona mě fascinovaly jednoduchostí a krásným barevným zpracováním. Pak malé Tank Books s životními díly světoznýmých autorů jako Franz Kafka, Ernst Hemingway nebo Leo Tolstoj. Vypadají jako skutečné krabičky s cigaretami, včetně obalu s odklopem a balení v celofánu. Perfektní na kuřáckou pauzu pro nekuřácké intelektuály. 
Delší chvilku jsem strávila i nad knihami o lidech žijících v Londýně - 50 People of East London nebo I’ve Lived in East London for 86 1/2 Years. Jejich příběhy jsou protkány fotografiemi nebo ilustracemi jejich všedních dní v tomhle velkoměstě. 
Spoustu kreativní inspirace jsem našla ve vydáních časopisů Uppercase, ale kdyby došlo na tu mojí sbírku, tak bych rozhodně nezůstala jen u knih, ale bavily mě i plakáty, třeba kočičí Le Gun. A pohlednice Rop van Mierlo jsou sice trochu dětinské a infantilní a snad proto se mi líbily. Až je nakonec škoda, že nikdy žádná papírová přání neposílám!

Photos by me

Shoptour: Tokyobike

Shoptour: Tokyobike • baraperglova.com

Doesn't matter if you are tourist or you Iive in London for a longer time. Tokyobike shop is great for visit in any case. Of course, Tokyobike is primarily small independent bicycle company and they specialize on bikes, but this shop is also about design and simplicity for everyday life. It all start in comfortable ride to enjoy your city on a Tokyobike bike, through taking care about your skin before and after ride with Aésop cosmetic to relaxing and drinking a tea from a cup from Momosan shop during reading some of popular publications like Kinfolk, Another Escape or Cereal

I hesitated to visit this shop for a pretty long while, because I wasn't sure, if it fill my expectations, if it will not be just wasting of time or if someone of my readers would like to read about this shop. But I liked this place. Just because this is not just about bikes but about bringing some value to your life. But it is very hard to explain, you have to try it by yourself ;)

//

Nezáleží na tom, jestli jste turista nebo žijete v Londýně delší dobu. Obchod Tokyobike je pro návštěvu perfektní v jakémkoli případě. Samozřejmě, jak název napovídá, je Tokybike především malá nezávislá firma která se specializuje na výrobu kol, ale tenhle obchod je také o designu a jednoduchosti a pohodlí pro každodenní život. Všechno to začíná pohodlnou jízdou na kole Tokybike, na kterém si teprve správně užijete projížďku městem, přes péči o pleť s kosmetikou Aésop před i po jízdě až po relaxování a pití čaje z šálků z Momosan shopu během kterého si listujete ve známých publikacích jako Kinfolk, Another Escape nebo Cereal.

Váhala jsem s návštěvou tohohle obchodu po docela dlouhou chvíli, protože jsem si nebyla jistá, že naplní moje očekávání, jestli to nebude jen ztráta času nebo jestli si o něm někdo z mých čtenářů bude vůbec chtít přečíst. Ale tohle místo se mi nad očekávání moc líbilo. Snad proto, že není jen o kolech, ale o přinášení hodnot do vašeho života. Ale je to velmi těžké popsat, musíte to vyzkoušet sami ;)

Photos by me

Shoptour: In the Labour and Wait

Shoptour: In the Labour and Wait • baraperglova.com

I read about shop Labour and Wait for the first time on Kinfolk websites. They wrote "If Kinfolk were a shop, it would want to be just like Labour and Wait in East London." I know exactly what they mean. 

The first few minutes in the store I was embarrassed. I was surrounded by lots of things and it took a while before I realized that I was in the store excited. I went back in time by about 15 years ago into my grandparents' house when my grandpa used for shaving cream, brush and metal razor with replaceable razor blades, when my grandma was preparing lunch in enameled pots, when my grandpa used folding rule for measuring material for new house gadget and my grandma on Sunday cleaned the house and took to using a metal bucket, wooden brush and broom with those long black bristles.

Labour and Wait is a shop with a classic collection of hardware and household goods, but forget on plastic or brushes that revels in all colors! Longlasting value is something that is so typical for Labour and Wait, so here you will find only high quality products from durable materials that will serve you for a long time. But this does not actually mean that you need shop here even less frequently - shop is full of useful products that you will love to discover.

//

O obchodě Labour and Wait jsem poprvé četla poprvé na sktránkách Kinfolku. A tam psali "Kdyby Kinfolk byl obchod, býval by vypadal přesně jako Labour and Wait ve východním Londýně." A já vím naprosto přesně co tím mohli myslet.

Prvních pár minut v obchodě jsem byla na rozpacích, byla jsem obklopená spoustou věcí a chvilku to trvalo, než mi došlo, že jsem v tom obchodě nadšená. Vrátila jsem se v čase tak o 15 let zpátky do domu svých prarodičů, kdy děda používal na holení krém, štětku a kovový holicí strojek s vyměnitelnými žiletkami, kdy babička připravovala oběd ve smaltovaných hrncích, kdy děda v dílně skládacím metrem měřil materiál na nějaký nový zlepšovák a babička v neděli uklízela dům a vzala si na pomoc kovový kýbl, dřevěné kartáče a smeták s těmi dlouhými černými štětinami. 

Labour and Wait je obchod s klasickými domácími potřebami, ale zapomeňte na plasty nebo smetáčky co hýří všemi barvami! Trvalé hodnoty je něco, co je pro Labour and Wait typické, a proto tady najdete jen kvalitní zboží z trvanlivých materiálů, které vám budou sloužit hodně dlouhou dobu. Neznamená to ovšem, že byste sem potřebovali snad o to méně častěji - obchod je plný užitečných produktů, které budete rádi postupně objevovat.

Photos by me

Shoptour: In the Present & Correct

Since I was a little girl I always loved stationery. When we went with my dad to the big supermarket, we always agreed that he goes around shopping and I'll wander around stationery, books and magazines. I guess I've always been attracted by the smell of the paper. Or colored pencils. Or paper printed organizers that give life in order.

And in Present & Correct, I felt a bit like I was back to my childhood and I was there just fine. Among the creative envelopes, wooden stamps, paper tapes, boxes, rulers, notebooks and pins that hold everything together.

Modern office supplies from Hay alternate with own work by two graphic designers who founded this shop, with creations of other talented people from all over the world and vintage pieces from all over Europe.

If you enjoy items in the store, grabs you desire to start draw, write novel old-fashioned way, by hand, into a nice notebook, to create anything flat from paper, so you can buy that beautiful envelope with string and send it to someone.

Simply inspirational from the entrance to the cash desk :)

Follow Present & Correct • FacebookTwitter • Pinterest

//

Už jako malá jsem milovala papírnictví. Když jsme šli s tátou do velkého supermarketu, vždycky jsme se dohodli, že on oběhne nákupy a já se budu potulovat kolem papírnictví, knížek a časopisů. Asi mě vždycky lákala ta vůně papíru. Nebo barevné tužky. Nebo zářivé papírky tištěné organizéry, které dávají životu řád. 

A v Present & Correct jsem se cítila trochu jako bych se vrátila do dětství a bylo mi tam prostě fajn. Mezi kreativními obálkami, dřevěnými razítky, papírovými páskami, krabičkami, pravítky, sešítky a sponkami, které drží všechno pohromadě. 

Moderní kancelářské potřeby od Hay se tu střídají s vlastní prací dvou grafických designérů, kteří obchod založili, s výtvory jiných talentovaných lidí z celého světa a vintage kousky z celé Evropy.

Když se budete kochat předměty v obchodě, popadne vás chuť začít si kreslit, napsat romám pěkně postaru, ručně, do hezkého sešitu, vytvořit cokoli placatého z papíru, abyste si mohli koupit tu krásnou zavazovací obálku a někomu jí poslat.

Prostě inspirativní od vchodu až k pokladně :)

Sledujte Present & Correct • Facebook • Twitter • Pinterest

Shoptour: In the Førest London

Shoptour: In the Førest London • baraperglova.com

Few days ago I wrote about vintage furniture shop The Peanut Vendor and today I have similar discovery. But while the Penaut Vendor was a classical shop with old furniture and home furnishings, in the Førest London you feel more like in the boutique.

It is a stylish home furnishings showroom, where 60's are simply chic and you have no chance to doubt. More than a furniture store I perceived Forest London as a lifestyle store where you realize how perfect the interior equipment was functional and the simple and clean lines maintain their timelessness.

Shop focuses on original furniture and lighting from mid-century. Collector of Scandinavian and Northern European design Eva Coppens opened this store after enormous success of her pop-up shop in 2010.

If you will be lucky like me, you'll be greeted by smiling nice Eva personally :)

Products from her boutique can be ordered online, but I would definitely recommend going to soak up the atmosphere of the last century by yourself ;)

Follow Førest London • FacebookTwitter

//

Před pár dny jsem psala o obchodu s vintage nábytkem The Peanut Vendor a dnes tu mám podobný objev. Ale zatímco The Peanut Vendor byl klasický obchod se starším nábytkem a doplňky, ve Førest London se budete cítit víc jako v butiku. Je jako showroom stylového bytového zařízení, kde 60. léta jsou prostě šik a vy nemáte šanci o tom pochybovat. Víc než jako prodejnu s nábytkem jsem vnímala Førest London jako prodejnu životního stylu, kde si uvědomíte jak perfektně funkční bylo interiérové zařízení a kdy jednoduché a čisté tvary si zachovaly nadčasovost. 

Obchod se zaměřuje na originální nábytek a osvětlení z poloviny minulého století a vnikl původně jako pop-up shop milovnice a sběratelky skandinávského a severoevropského designu Evy Coppens.

Budete-li mít štěstí jako já, přivítá vás usměvavá milá Eva osobně. 

Produkty z jejího butiku lze objednat i online, ale já bych rozhodně doporučila jít nasát atmosféru minulého století na vlastní kůži ;)

Shoptour: In the Darkroom.

Shoptour: In the Darkroom. • baraperglova.com

Today I want to introduce you another of amazing shop you can find in London. Darkroom store you can find in one of London street Lamb's Conduit Street, just beyond the bustle of the centre of London. This street is actually full of amazing and very pretty shops, from bookstores, through tailoring workshop with luxurious custom shirts, shop with French goods, to small cozy cafes where one wouldn't mind to spend whole afternoon.

Darkroom is and independent store with own e-shop, which offer an eclectic mix of handmade accessories for men, woman and home. This store is trying to approach design as crossing the border between functionality and aesthetics. For example, extravagant necklace can be worn as jewelry or hang it on the wall like a work of art. This approach is very easy to see from the whole concept of placing products in the store when the pieces are presented together not by type of product (such as department vases or pillows ), but rather are placed by topics such as colors, textures or patterns, so you feel like you walked through the small shopping collections. Browsing the store became to me more like experience, like I was in the gallery and looked at each exposure as work of art.

In many products Darkroomu is reflected the passion for traditional African art. In addition to its own branded product, Darkroom is a collection of art emerging and unknown designers from around the world.

Darkroom shop I would definitely visit again and I would recommend it to anyone who likes new approaches to presenting the design and design products while looking for original products for the modern lifestyle blended with the creation of indigenous African tribes.

//

Dnešní příspěvěk nebude o fotografování a o kouzlu vyvolávání filmu, i když tomu název Darkroom (pozn. překl. Temná komora) napovídá. Dnes vám představím jeden z dalších úžasných obchodů, na které v Lodnýně můžete narazit když víte kam jít a kde hledat. Obchod Darkroom najdete v jedné z Londýnských ulic Lam's Conduit Street, jen kousíček za ruchem největšího centra. Tahle ulice je plná krásných a velmi neotřelých obchodů, od knihkupectví, přes krejčovskou dílnu s luxusními košilemi na míru, obchodu s francouzským zbožím až po malé útulné kavárničky, kde by se jeden nestyděl strávit celé odpoledne.

Darkroom je nezávislý obchod s vlastním e-shopem, který nabízí eklektický mix handmade produktů pro muže, ženy i domov. V tomhle obchodě se snaží přistupovat k designu tak, jakoby překračoval hranice mezi fuknčností a estetikou. Tak například extravagantí náhrdelník je možný nosit jako šperk nebo ho zavěsit na zeď jako umělecké dílo. Tenhle přístup je moc dobře vidět i z celého pojetí rozsmístění produktů v obchodě, kdy jednotlivé kousky u sebe nejsou podle typu produktu (jako oddělení váz nebo polštářů), ale jsou spíš rozmístěné podle témat jako jsou barvy, textury nebo vzory, takže máte pocit jako byste procházeli malými nákupními kolekcemi. Brouzdání po obchodě se tak pro mě stalo zážitkem, jako bych se ocitla v galerii a dívala se na jednotlivé expozice jako na umělecká díla.

V mnoha produktech Darkroomu se odráží vášeň pro tradiční africké umění. Kromě vlastních produtků pod značkou Darkroom je obchod sbírkou tvorby vznikajících i neznámých designérů z celého světa.

Obchod Darkroom bych navštívila rozhodně znovu a doporučila bych ho každému, kdo má rád nové přístupy k prezentování designu a designových produktů a zároveň hledá originální výrobky pro moderní životní styl s příměsí tvorby domorodých afrických kmenů.


All photos by me

Shoptour: In The Peanut Vendor.

Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com

I got tip for this exceptional shop from one of my readers Iri few days ago. I saw their websites and I knew that this will be a treasury of beautiful pieces. So I went to The Peanut Vendor on Wednesday to check it with my own eyes and I was definitely not disappointed.

Barny and Becky opened this store in 2008 after they decided to make of their lifelong obsession in collecting old things a full-time job. Both of them have my admiration not only for being so brave and turned their hobby into a job they enjoy, but also because they give to old things new life. And in these days when people stop pay attention to another options and prefer to buy a new things instead of fix the old ones I appreciate their trying.

Furniture and accessories I found there mostly met my own taste. And usually I am very picky! Products are mostly very simple and timeless design, so don't be worry that you'll find here just dusty junk or kitchy rubbish :)
Except stylish furniture, furnishing and decoration from mid 20th century I found here scented candles from british brand Hunter London. Candles made from 100% soy wax with essential oils and sensual perfumes scents entire store and give it a bit more special atmosphere.

The Peanut Vendor is a great shop for everyone who wants vintage pieces with own history, maintained in present and functional for many years in the future.

Follow The Peanut Vendor • Facebook • TwitterInstagram

//

Tip na tenhle neobvyklý obchod jsem dostala od jedné ze svých čtenářek Iri před pár dny. Už podle webových stránek jsem věděla, že to bude pokladnice krásných věcí. A tak jsem do The Peanut Vendor ve středu vyrazila, abych se na přesvědčila na vlastní oči a osobní zážitek mě rozhodně nezklamal. 

Barny a Becky otevřeli obchod v roce 2008, kdy se rozhodli svojí celoživotní zálibu ve sbírání starých věcí přeměnit v práci na plný úvazek. Oba dva mají můj velký obdiv nejen za to, že byli tak odvážní a proměnili svého koníčka v zaměstnání, které je baví, ale i proto, že starým věcem dávají nový život. A takovou snahu je v době, kdy si lidé přestávají věcí vážit a raději kupují nové, než aby staré spravili, nutné ocenit.

Nábytek a doplňky, které mají v obchodě se v naprosté většině setkaly s mým vlastním vkusem. A to je co říct, protože já jsem hodně vybíravá! Produkty mají vesměs velmi jedndouchý a nadčasový design, takže vaše obavy, že najdete jen zaprášené haraburdí a kýčovité krámy bych tímto ráda rozptýlila :) 
Jedno z nějvětších překvapení bylo, když jsem mezi nábytkem objevila kovovou skříň z Chotěboře. Svět je prostě malý :)
Kromě stylového nábytku, doplňků a dekorací zahrnující období od 20. do 60. let minulého století jsem mezi poklady objevila i vonné svíčky britské značky Hunter London. Svíčky ze 100% sojového vosku s esenciálními oleji a smyslnou parfemací provoněly celý obchod a dodaly mu tak ještě o něco zvláštnější atmosféru. 

The Peanut Vendor je ten pravý obchod pro každého, který oceňuje vintage kousky s vlastní minulostí, opečované v přítomnosti a funkční ještě mnoho let budoucích.

Sledujte The Peanut Vendor • Facebook • Twitter • Instagram

Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com
Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com
Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com
Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com
Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com
Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com
Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com
Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com

All photos by me

Diary hunting.

Lets say it, I am diary person. Maybe a bit old-fashioned, because even if I have an iPhone, I feel much better if I can write down something into a nice paper journal. I decided to make my time better organized so yesterday I was looking for some nice paper helper - 2014 Diary. But my requirements seems to be too demanding. I need small pocket version, day on a page and the most important should be plain without lines. It seems to be impossible to find some like that.

During my looking for perfect diary I was in several bookshops and stationery shops and even if I haven't get any diary I took few photos of bookshop above which belongs to National Theatre in London. If you would ever be on famous Queen's Walk (path along Thames river) check this out. Except interesting books I found here a lot of beautiful accessories for office and home. I was a bit surprised I see laptop brush by Hay or their wooden hand, but then I thought why not, more helping hands in home is always useful :)).

Yeah and by the way, in order to maintain integrity I took a look on diaries by czech brand Papelote on their website. Diary Brik is perfect! I hope I can hold out for another month be completely disorganized until I will be in Prague :)

Have a nice Wednesday!

//

Jsem prostě asi diářová. A hlavě trochu staromódní, protože i když mám iPhone, stejně se nejlíp cítím, když si něco napíšu ručně do pěkného sešítku. A protože jsem se rozhodla si trochu lépe organizovat čas, vydala jsem se do města vyhledat nějakého spolehlivého a pěkného pomocníka - diář na rok 2014. Jenže moje požadavky jsou asi moc náročné. Potřebuju malou kapesní verzi, s jedním dnem na stránce a hlavně bez linek. Zdálo se být nemožné takový najít.

Při svém hledání jsem navštívila několik knihkupectví i papírnictví a přestože jsem neulovila žádný diář, podařilo se mi zachytit tohle pěkné knihkupectví, které patří k národnímu divadlu v Londýně. Budete-li mít někdy cestu kolem Temže po jedné z nejznámějších stezek Queen's Walk, zaskočte se tam podívat. Kromě zajímavých knih jsem tam našla i spoustu krásných doplňků pro kancelář i domácnost. Překapilo mě, že jsem tam narazila na produkty od Hay, třeba tenhle kartáček na čištění notebooku nebo dřevenou ruku, ale nakonec proč ne, ruka navíc se v domácnosti vždycky hodí :))

Jo a mimochodem, v rámci zachování integrity mě nakonec napadlo, že bych se podívala na stránky české značky Papelote, jestli náááhodou něco nemají. Jejich diář Brik je naprosto perfektní, přesně takový hledám! Tak snad vydržím ještě měsíc být zcela neorganizovaná :)

Pěknou středu!

Photos by me

Shoptour: In Folklore store.

About Folklore I already wrote few weeks ago here. And I promised to myself that I want to visit this shop personally. Well, because is in London it was not hard really do it :). When I was browsing their online store, I was amazed by all these beautiful things made by talented people who cares about environment and believe in values such as long-lasting quality of products for everyday life. And in their store I was amazed again, because beautiful interior perfectly correspond to their products and atmosphere and very nice assistant help you with all your questions about products.

For the first time I also had an opportunity to see up close printed cookbook The Kinfolk Table and I'll tell you, I already knew that Kinfolk is something very special but so many outstanding pictures I had never see in any other book before. More than cookbook is it a cookbible :). 

It's a shame that in few days we leave London, and what is more important, we throw out all unnecessary things because I can imagine to buy in this shop almost everything :)

There was just only one thing I planed to buy and it is this 2014 Diary. But I wasn't lucky and pretty pocket size diary with clip was already gone :-/

This place I can only highly recommended for shopping original products. Don't miss their winter sale.

//

O Folkloru jsem už před pár týdny psala tady. A slíbila jsem si, že tenhle obchod půjdu navštívit osobně. No, protože je v Londýně nebylo až tak těžké svému slibu dostát :). Když jsem prvně brouzdala webovými stránami jejich obchodu byla jsem ohromená těmi skvělými produkty od talentovaných lidí, kterým záleží na životní prostředí a vyznávají takové hodnoty jako dlouhotrvající kvalita a dlouhá životnost produktů pro každodenní použití. A v jejich kamenném obchodě jsem byla ohromená znovu, protože interiér dokonale koresponduje s produkty i celou atmosférou a velmi milá prodejní asistentka vám ochotně poradí při jakémkoli dotazu na produkt.

Taky jsem tady měla možnost si poprvé na vlastní oči prohlédnout kuchařku Kinfolk a povím vám, už jsem předtím věděla, že Kinfolk je něco extra, ale tolik nádherných fotografií a tak krásné zpracování jsem u žádné knihy snad nikdy předtím neviděla. Víc než kuchařka je to taková kreativní bible :)).

Je ohromná škoda, že za pár dní opouštíme Londýn a co je důležitější, vyhazujeme nepotřebné věci, protože v jiném případě bych si uměla představit odejít domů s polovinou tohohle obchodu :)

Byla tu pouze jediná věc, kterou jsem opravdu plánovala koupit a tou je Diář na rok 2014. Ale neměla jsem štěstí, tenhle krásný kapesní diář s klipem už byl vyprodaný :-/

Tohle místo můžu všemi deseti doporučit pro nákup originálních produktů. Tak nepropásněte jejich zimní výprodej.

Photos by me