wooden

Build a boat.

Our last day in northern Germany we wanted to make a trip together with Suzy to Flensburg, port town on the east side of the ridge of northern Germany, close to the Baltic Sea.

At the end, Suzy with us couldn't go, but at least I took a few photos for her. In Flensburg I shot a little bit more, but what I finally chose to share are the photos from such a small museum that can be found on the periphery of the city at the beginning of the pier.

Visit of this museum could be a bit more interesting. I wanted to interview the owner of the dock, who made these magnificent ship and also reconstructed the old ones. I am sure he definitely had a lot to say about boats as well as his beautiful work, but unfortunately did not speak English, I did not speak German, his wife knew only few basic words so his stories will be for me shrouded in mystery and the only thing I could read are the results of the work that was seen all around. Bent wood and unfinished ship absolutely stunned me. And I was not the only one, also Petr was delighted by these boats, he run his fingers over the folds of black polished wood and expressed a desire one day own something that beautiful. Me too!

Once you are in the museum, sit down there for a while in a nice cafe there. From the pier you can watch on one side the stunning 150 year old ship and on the other side you see docks with workshop, which is open to all passers-by visitors.

//

Náš poslední den na severu Německa jsme si chtěli i se Suzy udělat společný výlet do Flensburgu, přístavního městečka na východní straně výstupku severního Německa, blíž k Baltskému moři.

Suzy s námi nakonec jet nemohla, ale pořídila jsem pro ní aspoň pár fotografií. Ve Flensburgu jsem toho nafotila o maličko víc, ale to co jsem si nakonec vybrala ke sdílení jsou fotky z takového malého muzea, které najdete na okraji centra na začátku přístavního mola. 

Návštěva tohohle muzea mohla být o kapánek zajímavější. Chtěla jsem vyzpovídat majitele doku, který nádherné lodě vyráběl a taky rekonstruoval ty staré. Určitě měl toho spoustu co říct o lodích i o svojí krásné práci, žel však anglicky neuměl a já zase ani trochu německy, jeho žena ovládala jen pár slov a tak jeho příběhy budou pro mě nadále zahalené rouškou tajemna a jediné co jsem mohla vyčíst byly výsledky práce, která byla vidět všude kolem. Ohýbané dřevo a rozestavěné lodě mě naprosto omráčily. A nebyla jsem jediná, Petr si lodě zálibně prohlížel, přejížděl prsty po záhybech černého naleštěného dřeva a projevil přání něco takhle krásného a dřevěného jednou mít. A já jsem pro!

Když už se v muzeu zastavíte, sedněte si na chvíli v příjemné přilehlé kavárně. Z mola můžete pozorovat na jedné straně ohromující i 150 let staré lodě a na straně druhé jsou zmíněné doky s dílnou, která je volně přístupná kolemjdoucím návštěvníkům. 

Shoptour: In the Labour and Wait

Shoptour: In the Labour and Wait • baraperglova.com

I read about shop Labour and Wait for the first time on Kinfolk websites. They wrote "If Kinfolk were a shop, it would want to be just like Labour and Wait in East London." I know exactly what they mean. 

The first few minutes in the store I was embarrassed. I was surrounded by lots of things and it took a while before I realized that I was in the store excited. I went back in time by about 15 years ago into my grandparents' house when my grandpa used for shaving cream, brush and metal razor with replaceable razor blades, when my grandma was preparing lunch in enameled pots, when my grandpa used folding rule for measuring material for new house gadget and my grandma on Sunday cleaned the house and took to using a metal bucket, wooden brush and broom with those long black bristles.

Labour and Wait is a shop with a classic collection of hardware and household goods, but forget on plastic or brushes that revels in all colors! Longlasting value is something that is so typical for Labour and Wait, so here you will find only high quality products from durable materials that will serve you for a long time. But this does not actually mean that you need shop here even less frequently - shop is full of useful products that you will love to discover.

//

O obchodě Labour and Wait jsem poprvé četla poprvé na sktránkách Kinfolku. A tam psali "Kdyby Kinfolk byl obchod, býval by vypadal přesně jako Labour and Wait ve východním Londýně." A já vím naprosto přesně co tím mohli myslet.

Prvních pár minut v obchodě jsem byla na rozpacích, byla jsem obklopená spoustou věcí a chvilku to trvalo, než mi došlo, že jsem v tom obchodě nadšená. Vrátila jsem se v čase tak o 15 let zpátky do domu svých prarodičů, kdy děda používal na holení krém, štětku a kovový holicí strojek s vyměnitelnými žiletkami, kdy babička připravovala oběd ve smaltovaných hrncích, kdy děda v dílně skládacím metrem měřil materiál na nějaký nový zlepšovák a babička v neděli uklízela dům a vzala si na pomoc kovový kýbl, dřevěné kartáče a smeták s těmi dlouhými černými štětinami. 

Labour and Wait je obchod s klasickými domácími potřebami, ale zapomeňte na plasty nebo smetáčky co hýří všemi barvami! Trvalé hodnoty je něco, co je pro Labour and Wait typické, a proto tady najdete jen kvalitní zboží z trvanlivých materiálů, které vám budou sloužit hodně dlouhou dobu. Neznamená to ovšem, že byste sem potřebovali snad o to méně častěji - obchod je plný užitečných produktů, které budete rádi postupně objevovat.

Photos by me

Want to buy something new into your home? Start with small things.

Want to buy something new into your home? Start with small things. Photos by Riika Kantinkoski • baraperglova.com/blog

I got the message/question from one of my readers that it would be good if I could share my Where to buy tips with smaller things. Because my tips usually include mostly furniture and "big things" and most of readers would like to start with something smaller and cheaper. And I said OK! Great idea! Love to get these reactions and ideas because it is only way how to improve my content that would be beneficial even for you!
So thank you and here are my Where to buy tips post with small decorations. 

For this post I used photos via Weekdaycarnival by Riika Kantinkoski. 

// 

Dostala jsem zprávu/dotaz od jednoho z mých čtenářů, že by bylo fajn, kdybych sdílela svoje Nákupní tipy s menšími věcmi. Protože obvykle moje tipy obsahují víceméně spíš nábytek a "větší" věci. A já jsem řekla OK! No jasně, skvělý nápad! Miluju tyhle reakce a nápady, protože to je jediná možnost jak vylepšit obsah tohoto blogu tak, aby byl přínosný i vám!
Takže děkuju a tady jsou moje první Nákupní tipy s menšími dekoracemi.

Pro tento post jsem použila fotografie z blogu Weekdaycarnival Riiky Kantinkoski. 

Click on the picture will redirect you to the shop where to buy

frappante. Pretty news from my shop.

Hello guys! Today I want to introduce some news from my shop which you can find on Etsy. 
At first I was thinking that I just add a few new pieces, but I was looking at the pictures and decided, that all my pieces need to be re-photographed! :) So photos which you can find for every product (maybe except pillows) now are including photographed details, because I want to show in the best possibly way what you buy ;)

So at first let's see my deer Harry brooches and pendants. Wooden Harry - this is a trophy you caught in the flood of jewelry. Always pretty, always elegant.  Each bead is piece by piece carefully sew, every piece of jewelry is original (you will never find two identical), and handmade with love.

Next ones are necklaces made from hand painted wooden balls. Two of them are always painted in some lovely and fashionable colors.

And finaly, this is what I made yesterday. New, necklaces again, made with one handmade polymer clay gem.
Several times before I mentioned in my articles how much I am interested in geometry lately, so I tried to translate my interest into new jewelry. In fact, my first attempt, you can actually see in wooden balls necklaces.

In the end, I want to point on frappante pillows and their new price! ;) Because of our moving to another country we need to get rid of inventory, so take advantage of this special offer ;)  

Have a lovely Thursday! 

G&T Collection by Bethan Gray

Today took my attention british designer Bethan Gray and mostly her G&T collection of furniture.
Natural material with elegant details create together beautiful design. 

//

Dnes mojí pozornost upoutala britská designérka Bethan Gray a nejvíc její holekce nábytku G&T
Přírodní materiály s elegantními detaily společně vytváří krásné designové kousky.

Bring some spring into your jewelry boxes! By frappante

I see pastel colors all around me and maybe that’s why I decided to don’t do my spring jewelry in pastel colors but special for one more time  :))

For Spring 2013 I made two novelties. The first one in Furry Fluffy Harry inside decorated with real bunny fur…I have to tell you truth…I am not a vegetarian, but I do not eat much meat at home and have a very big problem to touch him and prepare him for dinner :)) So when I was cutting furry bunny leather pieces for my jewelry (and believe it was really a skin from one all rabbit) it was not a very pleasant feeling…
But I wanted to made my spring jewelry from real nature materials and I got over it and after several attempts I got used to it…a little.

And the second one are handcrafted earrings. They have laser cut poplar base and inside are decorated with tiny rocail beads.

If you like them, here are available to buy.

Uff…and I am going to eat some carrots :)

//

Ve znamení jara vidím všude kolem sebe pastelové barvy a to je možná ten důvod, proč jsem se rozhodla svoje jarní šperky v pastelových barvách nedělat, ale pro jednou je udělat zase trochu speciální.

Pro kolekci Spring 2013 jsem vyrobila dvě novinky. První z ncih je Furry Fluffy Harry (překl. Hebký Chlupatý Harry) uvnitř dekorovaný opravdovou králičí srstí…Ale musím vám říct pravdu…Nejsem vegetariánka, ale doma maso moc nemusím a pokaždé mám velký problém na plátky masa šahat a připravit je k večeři :)). Takže když jsem stříhala kousky pro svoje šperky (a věřte, že to byla skutečně kožešina z jednoho velkého králíka) nebyl to zrovna příjmený pocit…
Ale chtěla jsem pro svoje jarní šperky použít opravdové přírodní materiály, takže mi nezbylo nic jiného, než se přes to přenést a po pár pokusech jsem si na to zvykla…ale jen trochu.

No a druhou novinkou jsou vyšívané naušnice. Mají základ z topolové překližky a uvnitř jsou dekorované malými rocailovými korálky. 

Jestli se vám líbí, tady jsou k zakoupení spolu se vším ostatním, co frappante nabízí.

Uff…a já si jdu sníst nějakou mrkev :)

Wooden houses becoming very popular

 

I think this becoming very popular. Wooden houses, mostly used as a shelf. I think it is very nice idea, especially in wood looks these houses very nice. Except shelfs you can see tiny wooden houses as a decoration or I saw them as a cutting board. I think that this began with Ferm Living, I saw this idea in their shop very long time ago - maybe two years.

Now we just need to wait for the birds who come to settle :D

What do you think? Do you like them?

//

Myslím, že tohle se stává velmi populární. Dřevěné budníčky ve tvaru domku, většinou pužité jako polička. Myslím, že to je moc pěkný nápad, obzvláště v dřevěném provedení vypadají krásně. Kromě poliček se můžete setkat s maličkými dřevěnými domečky použitými jako dekorace, případně jsem tenhle tvar našla i kuchyňského prkénka. Myslím, že tohle začalo s firmou Ferm Living, u nichž jsem budníčky viděla v nabídce už před velmi dlouhou dobou, tuším tak dva roky zpátky.

No teď už nám jen zbývá čekat na ty ptáčky, kteří nám budky přiletí zabydlet :D

A co si o nich myslíte vy? Jak se vám líbí?

1. ferm-living // 2. stay-entertained // 3. curbly // 4. stedi // 5. bonbonmini // 6. wunderschoen gemacht // 7. coccoli home  // 8. The Bird On The Tree // 9. nordicday.cz